הבנת זהויות מקצועיות של מורים מתחילים באמצעות מטאפורות

Thomas, L., & Beauchamp, C. (2011). Understanding new teachers' professional identities through metaphor, Teaching and Teacher Education, 27, 762-769.מילות מפתח: זהות מקצועית, מטאפורות, מורים מתחילים, הכשרת מורים

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת


זהות מקצועית וזהות אישית - המושג זהות מקצועית של מורים הפך לאחרונה למושא מחקר של חוקרי חינוך רבים (למשל, Bullough, 2005, Flores & Day, 2006, Watt et al., 2007). זאת גם כחלק מחקר וקידום הפרופסיונליזציה בחינוך ובהוראה. אחד הקשיים של המורים המתחילים בתהליך התפתחותם המקצועית הוא הבנת מהות הזהות המקצועית כפי שהיא נתפשת בהקשר של מורים בחברה של ימינו.

השינויים הגלובליים דורשים מהמורים לקבל על עצמם תפקידים חדשים בניסיון לעמוד בשונות הרבה הקיימת בחברה, בהתפתחות הידע ובצמיחתו, בנגישות לידע ובהתאם לצפיות הקיימות מהחינוך הציבורי. בתי הספר נדרשים למלא תפקידים שהיו בעבר בידי משפחות, ארגונים דתיים או מקומות עבודה. בחברה משתנה, מורים, בכל ארץ, מנסים לבחון את תפקידיהם ומבנים את זהויותיהם תוך התייחסות להקשרים הסובבים אותם והמשתנים תדיר.

פיתוח תחושה של זהות מקצועית כמורה הוא קריטי עבור מורים חדשים המצטרפים למקצוע. העניין בנושא מבוסס על עבודות מוקדמות על החיים המקצועיים של מורים ( ( Zeichner & Liston,1996 ועל הנרטיבים שלהם Connelly & Clandinin, 1999)). אחת ההגדרות של פיתוח הזהות המקצועית היא שזהו "תהליך מתמשך ודינאמי הכולל מתן משמעות ופרשנות של הפרט לערכיו ולהתנסויותיו", תהליך העשוי להיות מושפע מגורמים אישיים, חברתיים וקוגניטיביים(Flores & Day, 2006).

גם הספרות העוסקת בהכשרת מורים מדגישה את פיתוח הזהות כנתיב התפתחותי מקצועי למתכשרים להוראה (Hammerness, 2006, Hammerness, et al., 2005, Sachs, 2005). המאמר הנוכחי מתבסס על הרעיון של שלושה ביטויים של ה"אני": ה"אני" האידיאלי, הממשית והצפוי/המצופה/ המחויב להיות" והמייצג את מה שמצופה מהאדם לאור תפישות הוראה מקובלות בחברה (Lauriala & Kukkonen, 2005). תפישות "אני" מגוונות אלה עלולות ליצור קונפליקט בקרב מורים חדשים המושפעים מסביבות ההוראה שלהם.

שימוש במטאפורות לברור הזהות המקצועית – קיימים לא מעט מחקרים שעסקו בשימוש במטאפורות ע"י מתכשרים להוראה או מורים בפועל כדי להביע את האמונות ו/או ההתנסויות שלהם בהוראה (למשל, Massengill Shaw & Mahlios 2008, De Leon-Carillo, 2007, Goldstein, 2005). במחקר זה השימוש במטאפורות של פיתוח זהות מקצועית כוון לעודד מורים מתחילים להציג את התנסויותיהם עם סיום ההכשרה(בקיץ אחרי גמר הלימודים) ובמהלך שנת העבודה הראשונה במונחים של זהות מקצועית, ולהגדיר את המשמעויות שגילו על זהויותיהם באמצעות מטאפורות כדרך חלופית לתיאור מילולי פשוט וישיר((McGrath, 2006. רוב המורים שבמחקר היו משולבים בתוכניות חונכות. המאמר מציג חלק מהמחקר השלם.

ממצאים – החוקרים מצאו הבדל בשימוש במטאפורות ע"י מורים בתקופות השונות כנ"ל (Leavy et al., 2007):

1. אילו מטאפורות צוינו?

מטאפורות של מסיימי הלימודים: קברניט של ספינה, קו ההגנה בקבוצת כדורגל, מתלה מעילים = מיקוד בתמיכה, טיפול, הגנה ומתן עזרה לתלמידים. ראיית הקשר עם התלמידים כחלק אינטגרלי מהזהות המקצועית. בצד זאת יש גם ביטוי לרב ממדיות ולהתפתחות המתמדת של הזהות ההוראתית.

מטאפורות במהלך השנה הראשונה להוראה: ניצול של הטיטאניק ללא סירת הצלה שנאלץ לשחות לחוף, גרביל המתגלגל על גלגל בכלוב ולא מגיע לשום מקום, שיט על מים שקטים אל מול תחושת בדידות בסירה = מיקוד בעצמם, בהישרדותם ובהתנסויותיהם בכיתה בדרך השלילה או בדרך החיוב.

2. אילו דפוסים(אם בכלל) ניתן להכליל מתוך המטאפורות שהועלו?

במטאפורות של מסיימי הלימודים זוהו הדפוסים הבאים של תפישת הזהות המקצועית (בסדר יורד כמותית): "תמיכה בתלמיד"(שורש של עץ, גל של אנרגיה חיובית), "השתנות מתמדת"(מפל מים בשמש, קוסם מול קהלים שונים, רץ מרתון באמצע הדרך), "השתנות מראשית תוכנית ההכשרה"(פרפר, נוסע במסע אל עצמו), "גמישות או עיצוב ע"י אחרים" (גומייה, בצק משחק) ו- "חוסר ביטחון לגבי מסלול עתידי"(מחזיק מפתחות עם מפתחות לדלתות בלתי ידועות)".

• כמורי מורים ראוי לשים לב שרק מעט מהנחקרים ייחסו זהותם המקצועית לתוכניות ההכשרה.
• למרות קיומו של ליווי ע"י חונכים נראה שהמתחילים זקוקים לסוגים אחרים של תמיכה ובהם הזדמנויות להשלים עם הזהויות המקצועיות החדשות שלהם במסגרת הקורסים המתייחסים להתנסות המעשית.

• בדרך כלל ניכרים ביטחון עצמי ואמונה בדרך.

במטאפורות של מורים במהלך השנה הראשונה זוהו מספר דפוסים של תפישת הזהות המקצועית (בסדר יורד כמותית) :"פנים רבות לזהות המורה"('אוכל חמוץ מתוק'), "עמידה מול אתגר/קושי גדול"('חייל'), "יחס לתלמיד"('סלע איתן עבור התלמידים'), "צמיחה"('עץ', בנין הולך ונבנה'). בשלב זה הקטגוריה "אחר" הייתה גדולה וכללה שש מטאפורות יחידאיות. לדוגמה: 'ספר פתוח' – ספר הפתוח בפני התלמידים לדפדף בו כמו אנציקלופדיה, אולם בו בזמן ספר שיש דפים לבנים בסופו, שעדיין צריך למלאם בתהליך ההתנסות בדברים שעוד יילמדו.

• בשלב זה של הקריירה שלהם המורים המתחילים שבמחקר הגיבו להתנסויות שלהם לאור הפנים הרבות והתובעניות של המקצוע שהלכו והתגלו להם.

• נראה תמוה שבוגרי 4 שנות הכשרה וסך של 700 – 900 שעות התנסות + שלושה חדשי התמחות חשו שוני גדול כל-כך בשאלות על הזהות המקצועית של המורה לעומת מה שהם עצמם ביטאו בקיץ לאחר סיום הלימודים.

• ריבוי ומגוון המטאפורות בשלב זה משקפים את ההיקף הרחב של זוויות ראייה שמורים מתחילים מביאים לדיון על פיתוח הזהויות המקצועיות שלהם. מגוון זה מזכיר לנו שזהות היא רעיון דינאמי המשתנה תדיר.

3. מה מגלות המטאפורות על תחושת המורים החדשים על הזהויות המקצועיות שלהם ועל הדרך שבה הן יכולים לפתח אותה?

• במחקר נמצא שהנחקרים בטאו העדר ביטחון ותחושת חולשה בחייהם המקצועיים, במקום, כפי שניתן היה לצפות, ביטחון עצמי גדל והולך והבנה ברורה יותר של התפקיד תוך כדי התנסות.

נראה שהמורים החדשים שעברו את תוכנית ההכשרה (של הכותבת) אינם מקבלים הזדמנויות נכונות לפיתוח זהות מקצועית יציבה שתאפשר להם להתמודד עם אתגרי השנה הראשונה.

• השנה הראשונה מאירה את הקשר בין זהות מקצועית חזקה לבין תחושת מסוגלות (או העדר מסוגלות) בכיתה. תחושת בטחון עצמי בתפקיד צובעת את הפרשנות שלהם על איכות הלמידה הגבוהה של תלמידיהם.

השתמעויות להכשרת מורים

המחקר שתואר במאמר זה מראה שמטאפורות עשויות לעודד מורים לדבר על התנסויות השנה הראשונה דיבור העשוי להיות משמעותי למורי-מורים ולחוקרים. פיתוח זהות מקצועית אינו תהליך המלווה באורח אוטומטי את ההתנסות, ונראה שיש צורך בפעולות מסוימות כדי להבטיח שהקריירה המקצועית תתחיל כשהמורים מצוידים בכלים הולמים להתמודד במים הסוערים של ראשית הדרך.

יש צורך להקדיש תשומת לב רבה יותר להעלאת המודעות של פיתוח זהות מקצועית כבר בתוכניות ההכשרה למרות שלגבי הדרך יש עוד להמשיך לחקור ולברר. המחקר הקיים אינו מראה כיצד זהויות מתפתחות וכיצד יכולים מורי מורים להשפיע על תהליך זה(Rodgers & Scott, 2008), אך חשוב שידע מורי המורים על כך יגדל. עידוד להעלאת מטאפורות ושיח בעקבותיו עשוי לעודד מתכשרים ומתחילים לחשוב על הזהות המקצועית בדרכים עמוקות, אישיות ורפלקטיביות יותר. "מעורבות בתהליכים רפלקטיביים אפשרה לי מה שניתן לכנות "embodied recognition" (כלומר, התנסות ישירה ולא רק הכרה אינטלקטואלית) לגבי הדימויים המטאפוריים והתחושה מניין הם צמחו"(Hunt, 2006). בנספח מופיעות שאלות הראיונות שנערכו עם הנחקרים.

ביבליוגרפיה

Bullough, R.V. (2005 ). The quest for identity in teaching and teacher education, in: G. Hoban(Ed.), The missing links in teacher education design: developing a multi-linked conceptual framework, Dordrecht, NE: Springer, 237-258.
Connelly, M., & Clandinin, J. (1999). Shaping a professional identity: stories of educational practice, London, ON: The Althouse Press.
De Leon-Carillo, C. (2007). Filipino pre-service preconceptions of teacher roles viewed through a metaphorical lens, Asia-Pacific Journal Teacher Education, 35(2), 197-217.
Flores, M.A., & Day, C. (2006). Contexts which shape and reshape new teachers' identities: a multi-perspective study, Teaching and Teacher Education, 22(2), 219-232.
Goldstein, L.S. (2005). Becoming a teacher as a hero's journey: using metaphor in pre-service teacher education, Teacher Education Quarterly, 32(1), 7-24.
Hammerness, K. (2006) Seeing through teachers' eyes: professional ideals and classroom practice, NY: Teachers College Press.
Hammerness, K., et al., (2005). How teachers learn and develop, in: L. Darling-Hammond & J. Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: what teachers should learn and be able to do, SF: Jossey-Bass, 358-389.
Lauriala, A., & Kukkonen, M. (2005). Teacher and student identities as situated cognitions, in: P. Denicolo & M. Kompf (Eds.), Connecting policy and practice: challenges for teaching and learning in schools and universities, Oxford: Routledge, 199-208.
Leavy, A. M., et al., (2007). An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of pre-service teachers' beliefs about teaching and learning, Teaching and Teacher Education, 23, 1217-1233.
McGrath, I. (2006). Using insights from teachers' metaphors, Journal of Education for Teaching, 32(3), 303-317.
Massengill Shaw, D., & Mahlios M. (2008). Pre-service teachers' metaphors of teaching and literacy, Reading Psychology, 29(1), 31-60.
Rodgers, C.R., & Scott, K.H. (2008). The development of the personal self and professional identity in learning to teach, In: M. Cochran-Smith, et al., (Eds.), Handbook of research on teacher education: enduring questions in changing contexts, NY: Routledge, Taylor & Francis Group/Association of Teacher Educators.
Sachs, J. (2005). Teacher professional identity: competing outcomes, Journal of Education Policy, 16(2), 149-161.
Watt, H., et al., (2007). Profiles of beginning teachers' professional engagement and career development aspirations, in: A. Berry et al., (Eds.), Dimensions of professional learning: professionalism, practice and identity, Rotterdam: Sense Publishers, 155-175.
Zeichner, K.M., & Liston, D.P. (1996). Reflective teaching: An introduction, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Bullough, R.V. (2005 ). The quest for identity in teaching and teacher education, in: G. Hoban(Ed.), The missing links in teacher education design: developing a multi-linked conceptual framework, Dordrecht, NE: Springer, 237-258. Connelly, M., & Clandinin, J. (1999). Shaping a professional identity: stories of educational practice, London, ON: The Althouse Press. De Leon-Carillo, C. (2007). Filipino pre-service preconceptions of teacher roles viewed through a metaphorical lens, Asia-Pacific Journal Teacher Education, 35(2), 197-217. Flores, M.A., & Day, C. (2006). Contexts which shape and reshape new teachers’ identities: a multi-perspective study, Teaching and Teacher Education, 22(2), 219-232. Goldstein, L.S. (2005). Becoming a teacher as a hero’s journey: using metaphor in pre-service teacher education, Teacher Education Quarterly, 32(1), 7-24. Hammerness, K. (2006) Seeing through teachers’ eyes: professional ideals and classroom practice, NY: Teachers College Press. Hammerness, K., et al., (2005). How teachers learn and develop, in: L. Darling-Hammond & J. Bransford (Eds.), Preparing teachers for a changing world: what teachers should learn and be able to do, SF: Jossey-Bass, 358-389. Lauriala, A., & Kukkonen, M. (2005). Teacher and student identities as situated cognitions, in: P. Denicolo & M. Kompf (Eds.), Connecting policy and practice: challenges for teaching and learning in schools and universities, Oxford: Routledge, 199-208. Leavy, A. M., et al., (2007). An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of pre-service teachers’ beliefs about teaching and learning, Teaching and Teacher Education, 23, 1217-1233. McGrath, I. (2006). Using insights from teachers’ metaphors, Journal of Education for Teaching, 32(3), 303-317. Massengill Shaw, D., & Mahlios M. (2008). Pre-service teachers’ metaphors of teaching and literacy, Reading Psychology, 29(1), 31-60. Rodgers, C.R., & Scott, K.H. (2008). The development of the personal self and professional identity in learning to teach, In: M. Cochran-Smith, et al., (Eds.), Handbook of research on teacher education: enduring questions in changing contexts, NY: Routledge, Taylor & Francis Group/Association of Teacher Educators. Sachs, J. (2005). Teacher professional identity: competing outcomes, Journal of Education Policy, 16(2), 149-161. Watt, H., et al., (2007). Profiles of beginning teachers’ professional engagement and career development aspirations, in: A. Berry et al., (Eds.), Dimensions of professional learning: professionalism, practice and identity, Rotterdam: Sense Publishers, 155-175. Zeichner, K.M., & Liston, D.P. (1996). Reflective teaching: An introduction, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

yyya