הבדלים מגדריים בהרגלי השינה, באיכותה ובישנוניות במהלך היום בקרב מורים בבתי ספר יסודיים ותיכון.

de Souza, J. C., et al. (2018). Gender differences in sleep habits and quality and daytime sleepiness in elementary and high school teachers, Chronobiology International, 35:4, 486-498

 

עומסי העבודה הגדולים של מורים, בכיתה ומחוצה לה, עלולים לגרום לבעיות שינה. בעיות אלה נוטות להופיע בתדירות גבוהה יותר אצל נשים בגלל השילוב בין דרישות מקצועיות, המשימות המוטלות עליהן במרחב הביתי והעובדה שנשים זקוקות לשעות שינה רבות יותר ביחס לגברים.

מטרת מחקר חתך זה הייתה להעריך את השפעת המגדר על הרגלי השינה, איכותה ועל ישנוניות במהלך היום. המחקר בוצע באמצעות מדגם שכלל 243 מורים, מתוכם 77 גברים ו-166 נשים, להם חולקו שאלונים. מודלים של רגרסיה לינארית שימשו לבחינת השפעת המגדר על מדדי שינה; המודל הבלתי מותאם התייחס רק למגדר והמודל המותאם התייחס לכרונוטיפ (הנטייה להיות "אנשי בוקר" או "אנשי לילה") ולמאפייני העבודה כמשתנים מתערבים (confounders) פוטנציאליים.

הנתונים העלו כי במהלך השבוע נשים הולכות לישון מוקדם באופן משמעותי מגברים, אך לא בסופי השבוע, במודלים הלא מותאמים והמותאמים. בנוסף, נשים ישנו שעות רבות יותר מגברים הן במהלך השבוע והן בסופי השבוע, במודל הלא מותאם. עם זאת, במודל המותאם נעלמה משמעות סטטיסטית זו, וזמן ארוך יותר במיטה במהלך השבוע נקשר להוראה במשמרת אחת וחינוך בשתי הרמות (יסודי ותיכון). בנוסף נמצא קשר בין הנשים לבין מדדי ישנוניות גבוהים יותר בהשוואה לגברים בשני המודלים, ולאיכות שינה ירודה יותר במודל המותאם. ממצא נוסף מתייחס לאיכות השינה ומראה כי מורים העובדים בשלוש משמרות ובשני סוגי בתי ספר (ציבוריים ופרטיים) סובלים משינה טובה פחות, איכותית פחות. הנטייה לשעות ערות רבות יותר בערב (אנשי לילה) נמצאה קשורה לשעה המאוחרת בה הולכים המורים לישון ולזמני ההשכמה שלהם, הן במהלך השבוע והן בסופי השבוע, כמו גם לאי סדירות גבוהה יותר של שעת הכניסה לשינה ושל זמני ההשכמה ולמדדי ישנוניות גבוהים יותר במודל המותאם.

המחקר מצביע על כך שמורות (נשים) לא ישנות מספיק, לא ממלאות את צרכי השינה שלהן ולפיכך נוטות להיות ישנוניות יותר בשעות היום ואיכות שנתן הלילית יורדת. ניתן לווסת מאפיינים אלה לפי הכרונוטיפ ובאמצעות התאמת כמה מאפייני עבודה. דרושים מחקרים נוספים כדי להעריך את משמעות עומס העבודה הכפול על דפוס זה.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

הקשר בין הפרעות שינה ל-ADHD

ניהול מאוזן ותקין של עומס העבודה של מורים ומרצים המעורבים בלמידה מקוונת –גישות והצעות לשיפור ההוראה המקוונת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya