האפקטיביות של סביבת למידה פעילה: האם יש לשנות את שיטות הבחינה?

Zapatero, Enrique G; Maheshwari, Sharad K; Chen, Jim. " EFFECTIVENESS OF ACTIVE LEARNING ENVIRONMENT: SHOULD TESTING METHODS BE MODIFIED?" Academy of Educational Leadership Journal 16. 4 (2012): 101-114.


לעתים קרובות מדווח בספרות שסביבת למידה שיתופית היא סביבת למידה אפקטיבית יותר עבור התלמידים. אולם, קיים פחות דגש בספרות על מכניזמים של בחינה ושל הערכה כאשר מלמדים את הכיתות תוך שימוש בטכניקות שונות של למידה שיתופית.

כדי לבחון את האפקטיביות של סביבת הלמידה השיתופית, המחברים תכננו והשתמשו בשלוש סביבות הוראה שונות בקורס מסוים על פני שלושה סמסטרים שונים.

בכל סמסטר עוקב נוצרה סביבה שיתופית יותר בכיתה עבור קורס נבחר.
סביבת הלמידה שנוצרה בסמסטר הראשון הייתה בפורמט של הרצאה מסורתית.
בסמסטר שלאחריו, השתמשו המחברים בסביבת למידה מותאמת.

כדי לבחון את הלמידה, המחברים השתמשו בשתי שיטות שונות בכל סמסטר.
ראשית, נערכו תצפיות עצמאיות בכיתה.
שנית, המחברים השתמשו בהערכות המסורתיות וקידדו את ציוני הסטודנטים.

התוצאות הראו שכאשר סביבת הלמידה בכיתה הופכת לאינטראקטיבית יותר, איכות האינטראקציות בכיתה עולה והסטודנטים מבינים טוב יותר את החומר הנלמד.

מסקנות
ממחקר זה ניתן להסיק את המסקנות הבאות:

א. הערך של הסביבה האינטראקטיבית אינו מתקבל על ידי כל המכשירים המודדים ביצוע.

ב. לא ניתן לתפוס את האינטראקציה המוגברת של התלמיד ואת איכותה תוך שימוש בשיטות הבדיקה המסורתיות.

ג. לא כל מדידות הביצוע של הסטודנטים פועלות בכל סביבת כיתה.
   כלומר, כאשר יש שינויים בסביבת הכיתה, המכניזמים המודדים את הביצוע חייבים להשתנות בהתאם.

ד. סביבות למידה שיתופיות ופעילות משפרות את הביצוע של הסטודנטים, אם הוא נמדד כיאות.

ה. יש להשתמש בשיטות בחינה והערכה שונות עבור סביבות למידה שונות.

במחקר צוין שחל גידול דרמטי ברמת שיתוף הסטודנטים על ידי המנחה כאשר סביבות הכיתה השתנו מדי סמסטר.
השילוב בין שינויים מבוססי קונסטרוקטיביות לצורך העברת הלמידה ושימוש במחשבי טאבלט אישיים בתוך סביבה של InkSurvey Tool איפשר ליצור קהילה של חקירה המרוכזת בלומד (learner-centered ) ומרוכזת בידע (knowledge-centered) מבחינת דרכי הוראה, שבה הסטודנטים מעורבים באופן פעיל בהשגת ידע.

רדיפה זו אחר ההבנה מתרחשת בתוך "שבילי ידע" מוגדרים שתוכננו על ידי המנחה. הסטודנטים שואלים את המנחה וגם זה את זה, קוראים תיגר על המודלים או המסגרות התיאורטיות שמוצגים להם.
זה ביטוי לחשיבה ביקורתיות ולחשיבה מסדר גבוה המתרחשות בכיתה.

ה-  InkSurvey Tool יוצר סביבה המקלה על ההערכה המעצבת וחשוב יותר מאפשרת למנחה וגם לסטודנטים אפשרות להציץ לתהליך החשיבה שמאחורי השאלות שנשאלו על ידי חבריהם לקורס, ולקרוא תיגר עליהם.

לסיכום, מאמץ בלמידה שיתופית/פעילה משפר את ההבנה של הסטודנטים.


ישנן מספר אזהרות שמקשות להכליל את תוצאות המחקר הזה.
ראשית, זה היה מחקר קטן עבור כיתה קטנה מאוד.

שנית, המדגמים שעליהם נערכו התצפיות בכיתה היו גם כן קטנים מאוד.

ניסוי זה נוסה בקורס אחד, באוניברסיטה אחת בלבד.

בנוסף, לטכנולוגיות חדשות עשויה להיות השפעה שונה בחוגים ראשיים שונים המבוססים הן על יכולת ההסתגלות והן על דרגת הנוחות שחשים הסטודנטים עם טכנולוגיות חדשות. על כן, יש לחזור על ניסוי זה בסביבות למידה אחרות לפני ששוקלים להכליל את תוצאותיו.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya