דילמות בחקר תפיסות ועמדות של אנשי סגל וסטודנטים בסוגיות הקשורות בנורמות אקדמיות ובין-אישיות במכללה להכשרת מורים

מקור: סיכום מעובד של הרצאה מהכנס הבינ"ל החמישי בהכשרת מורים – "הכשרת מורים על פרשת דרכים", מכון מופ"ת
 
סוכם ע"י דר' ניצה שוובסקי
הרקע למחקר:
קיומו של דיון נרחב במכללת אורנים לגבי המקורות להפרות ולאי ההבנות בין הסגל לסטודנטים בנושאים הקשורים לאתיקה אקדמית ובין-אישית, שמירה על נהלים אקדמיים, על תקנונים ועל כללי משמעת. בדיון השתתפו ממלאי תפקידים, נציגים מסגל ההוראה ונציגים מאגודת הסטודנטים.
מוטיבציה מקצועית, לדוגמא: המתרחש בעולם הפרופסיונאלי, תפיסת התפקיד של המכללה, תפיסת התפקיד של המרצים במכללה, צורך בהכרות עם תפיסות ועמדות של סטודנטים, צורך להעלות את הנושא באופן מושכל על סדר היום המכללתי.
מוטיבציה אישית, לדוגמא: אמונה בחשיבות ומרכזיות הנושא, סקרנות, יכולת תכנון והשפעה על צעדים אופרטיביים, יכולת ראיה מערכתית.
 
בפגישה במכללה עלו שלושה סוגי השפעות אפשריים על הפגיעה באתיקה במכללה:
1. השפעת השימוש בכלים ובקודים שיווקיים ביחס עם המועמדים והסטודנטים.
2. השפעתו של שאלון המשוב על נכונות המרצים להתמודד עם בעיות של אתיקה אקדמית והתנהגות בין אישית לא ראויה.
3. השפעת מידת הבהירות/אי-בהירות של ההנחיות הניתנות על ידי המרצים.

הרקע התיאורטי
הרקע התיאורטי התייחס בעיקר:
לנושאי אתיקה אקדמית במוסדות להשכלה גבוהה (McCabe וחבריו, 1999; 2000; 2002; 2004; Brhun וחבריו, 2002 ואחרים), ולקיום נורמות לא נאותות במוסדות להשכלה גבוהה, בעוד באחריותם ובידם להשפיע על איכותם המוסרית (Sankaran, 2003).
 
נושא האתיקה האקדמית זוכה להמשגות מגוונות בספרות המקצועית, כגון: "יושרה אקדמית" "חוסר יושר אקדמי", "קוד-כבוד" ופלאגיאריזם.

גורמים מרכזיים לכישלון האתיקה האקדמית:
גורמים ערכיים, כגון: הרמייה, מקורותיה ומאפשריה
גורמים אישיים/אישיותיים כגון: האישיות הסוטה ומאפייני הגיל
גורמים ארגוניים, כגון: תחושות של חוסר ביטחון, ייאוש והשלמה בקרב ההנהלות והסגל, ההכרח בהתגייסות כללית וכד'

מחקר זה התמקד בעיקר בפרמטרים של התנהגות בין אישית, בהם ממעטת הספרות שיטת המחקר איכותית וכמותית: נערכו ראיונות עומק עם ממלאי תפקידים שנותחו בגישה של ניתוח תוכן, בנוסף, חולקו שאלונים למרצים ולסטודנטים (השיבו 42 אנשי סגל ו290 סטודנטים בשנים ב' וג'). השאלונים תוקפו בתוקף מומחים. התיאורטית לעסוק.
 
מטרות המחקר:
 1. להשיג הבנה טובה יותר של המבנה הנורמטיבי האקדמי והבין-אישי בקשר חברי סגל וסטודנטים במכללה
 2. להבהיר מהי מידת התמיכה ל שתי הקבוצות בנורמות אקדמיות ובין-אישיות נאותות שראוי להטמיען במכללה.
ממצאים מרכזיים:
 • יש נטייה להפרת נהלים
 • מקור בולט הוא קושי- בדרישות, מיומנויות, הוראה, עומס.
 • נמצאו פערים בין תפיסות אנשי הסגל והסטודנטים בהערכת הרגישות, הצורך בשיח, האמון, עידוד מוטיבציה וכו'.
 • פערים בין הסגל לסטודנטים בהבחנה בהתנהגויות שונות (כולל בינאישיות) ובהערכת חומרתן
החוקרים דיווחו על דילמות בנושאים מתודולוגיים ובהקשר לממצאים.
 
המלצות עיקריות:
 • יש לעבוד לרוחב החזית, ולספק מנדט לועדת המשמעת לעסוק בבעיות אלו.
 • יש לדון בנושא האתיקה בנפרד מנושאים אחרים.
 • יש לטפל 'טיפול שורש' בנושא
 • יש ליצור קווים מנחים למדיניות מונעת ולא רק מגיבה, אתיקה ולא משמעת וכו'...
למידע נוסף, ראו אתר הכנס
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya