דיבור מתוכנן בתכניות הלימודים בעברית (כשפת אם) בבית הספר העל-יסודי בישראל: סקירת התכניות משנות החמישים של המאה ה-20 ועד ימינו

רוזנר, ר' (2014). "דיבור מתוכנן" בתכניות הלימודים בעברית (כשפת אם) בבית הספר העל-יסודי בישראל: סקירת התכניות משנות החמישים של המאה ה-20 ועד ימינו. דפים, 57, 121-95.

מאמר זה בוחן את מאפייניו ואת גבולותיו של "הדיבור המתוכנן" (לרבות ההאזנה לדיבור זה), בהתבסס על הנתונים המוצגים בתכניות הלימודים בעברית (כשפת אם) בבית הספר העל-יסודי משנות החמישים של המאה ה-20 ועד ימינו.

בחינת מקומו של "הדיבור המתוכנן" נעשתה באופן כמותי באמצעות השוואה בין היקף ההבעה בכתב להיקף ההבעה בעל-פה בתכניות הלימודים. נמצא שהעברית הכתובה "הועדפה" על פני העברית הדבורה; דומה כי הדבר נובע מעצם מהותו של בית הספר, כמו גם בשל היותה של הכתיבה כוח המשמר את התרבות.

מאפייניו וגבולותיו של "הדיבור המתוכנן" נבחנו באופן איכותי באמצעות חלוקה לקטגוריות תוכן – שיחה מתוכננת; הרצאת דברים (פרזנטציה); ויכוח ודיון; הפקת דיבור פה: הגייה מוקפדת; קריאה בקול.

נמצא שמקומן של תאוריות פרגמטיות דוגמת 'פעולות דיבור' נפקד מתכניות הלימודים. כמו כן נמצא שהנושא של תיקון שיבושי הגייה אינו מופיע בתכניות הלימודים בהבעה בעל-פה, אלא במסגרות אחרות.

נחקרו גם היסודות הקבועים והשינויים שחלו בהוראה-למידה של "דיבור מתוכנן" בבית הספר העל-יסודי. נמצא שרוב התחומים המופיעים בתכניות הלימודים לבית הספר התיכון מופיעים גם בתכניות הלימודים לבית הספר היסודי.

הממצא המעניין ביותר הוא שעל אף החידושים הרבים אשר חלו בעברית הדבורה, ועל אף השינוי שחל במעמדה של זו עם השנים, חלו שינויים מעטים בלבד בתכנים ובמטרות של תכניות הלימודים שעניינן טיפוח הלשון הדבורה ו"הדיבור המתוכנן" בבית הספר העל-יסודי.

השינוי העיקרי שחל בשנים האחרונות הוא לא בתכניות הלימודים הרשמיות עצמן, אלא בניתוח התכניות ובמדריכים למורה; אלה מעגנים את הוראת "הדיבור המתוכנן" בתאוריות בלשניות ואחרות. נושאים נוספים המודגשים לאחרונה בהוראת הדיבור המתוכנן עוסקים בשיח המטא-לשוני, "דיבור על דיבור".

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya