גלובליזציה, סינגפור ורפורמה חינוכית: לקראת מימוש/ביצוע

מאת: C Tan

Tan, C. (2008). Globalization, the Singapore state and educational reforms: Towards performativity, Education, Knowledge & Economy, 2(2), 111-120.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ

מילות מפתח: גלובליזציה, רפורמה חינוכית

הרפורמה החינוכית בסינגפור: משמרנות לחדשנות - כתגובה לאתגרים שמציבה הגלובליזציה, הממשלה הסינגפורית קיבלה מגוון רחב של החלטות נאו-ליברליות בחינוך כדי לקדם שתי מטרות: 1. שונות רבה יותר ואפשרויות בחירה בנופי החינוך; 2. יתר אוטונומיה וחדשנות ברמת בית הספר. הטענה המרכזית היא שהממשלה עושה שימוש בטקטיקה של ביצוע/מימוש (performativity)כדרך לפיקוח מדינתי גם כשהיא מיישמת מדיניות של ביזור בתחום החינוך. רפורמות חשות בעיר-מדינה זו הן חלק מביצוע באמצעות חיים משותפים של הקטנת הפיקוה וחיזוקו בעידן של גלובליזציה. הביזור מומלץ כדי לעודד שונות ובחירה בנופי החינוך ויתר אוטונומיה וחדשנות. האמונה היא שגישות כאלה יסייעו לממשלה לזהות ולפתח את כישרונות התלמידים כך שיוכלו לתרום בעתיד להתפתחות הכלכלית הלאומית. אולם, המדינה מותירה בידה פיקוח מרכזי באמצעות שיטות ויסות ומעקב בעלות אופי ביצועי.

פתיחות ונסיגה מתרבות של הערכתה הישגים - שינוי נראה שהדגש הביצועי סותר את השאיפה למימוש החזון של "בתי ספר חושבים ואומה לומדת". הציפייה היא שהמנהיגות החינוכית בבית הספר תקדם חדשנות ותהווה דגם למורים ולתלמידים. אולם הכנסת חידושים דורשת תרבות של נטילת סיכונים וניסוי ולא הימנעות מסיכון וצייתנות לחוקים. בסביבה ביצועית המאבק העומד בפני מובילי בית הספר והמורים הוא בשאלה כיצד לקדם שינוי תוך השגת הישגים גבוהים בסביבה מונעת-מבחנים. תוכניות, מיזמים ושיעורים חדשניים עלולים להישאר שטחיים ופריפריאליים ככל שבתי הספר בסינגפור יישענו על ביצועים אקדמיים כמדדי ההצלחה. גם תלמידים, הרים ומעוניינים אחרים לא יקבלו בית ספר מחדש שאינו מסייע בהישגים המקדמים לקראת קבלה למוסדות ההשכלה הגבוהה והצלחה בהם.

חרף ניסיונות הממשלה לקיים רוח של חדשנות ע"י הכנסת תוכנית למידה למשל, למידה באמצעות עבודות חקר או פרויקטים התלמידים עדיין לומדים בסביבה שבה ידע מושג מספרי לימוד סטנדרטיים ומתשובות "נכונות" מהמורים (Tan, 2006). רוב המורים עדיין מתמקדים במבחנים ובתרגול ונוטים לפרש "בית ספר חוש" כבית ספר שבו מלמדים כישורי חשיבה במפורש בעזרת "דפי עבודה לחשיבה" או "תוכניות לטיפוח חשיבה" (Nathan, 2001).

אקלים של ביצוע (פרפורמטיבי) - האתגר הוא האם היוזמות לקדם חדשנות צוללות עמוק אל מעבר לרמה הגלויה ומשנות את הפילוסופיה המסורתית בחינוך במדינה זו. אקלים פרפורמטיבי לא יוכל לקדם זאת, ועשוי אף להחמיר את האחידות והשמרנות. זהו אקלים המהווה אנטי-תזה לקידום שוויון בחינוך. הנטייה הקיימת בקרב מנהלי בתי הספר למימוש האוטונומיה שלהם מתבטאת בהשקעה בתחומים המבטיחים הישגים גבוהים כמו משיכת תלמידים מוכשרים לבית הספר או העדפת תלמידים מסביבות עשירות שיגיעו להישגים אקדמיים טובים. יש סכנה שבית הספר יהיה מעוניין יותר בשיפורים טקטיים שמביאם לשיפור קצר טווח(Ball, 2003), ולא בשונות אמיתית, חידוש ושוויון שיביאו לשיפור רק בטווח הארוך. סינגפור, כפי שעולה מהספרות הבינלאומית, מדגימה את השינויים הטקטיים שנעשים ע"י מדינות קטנות ו"פגיעות" באסיה בתקופה של גלובליזציה ורפורמות חינוכיות.

ראה גם :

המתכון הסודי להצלחה בבית הספר: ללמד פחות, ללמוד יותר

 פדגוגיה טרנספורמטיבית, הנהגה וארגון בית הספר עבור כלכלה המבוססת על ידע של המאה העשרים ואחת: המקרה של סינגפור

ביבליוגרפיה

Ball, S.J., (2003). The teacher's soul and the terrors of performativity, Journal of Education Policy, 18(2), 215-228.
Nathan, J. M. (2001). Making "thinking schools" meaningful: Creating thinking cultures, in: Tan, J., ET AL., (Eds), Challenges facing the Singapore education system today, Singapore : Prentice Hall, 35-49.
Tan, C. (2006). Change and Continuity: Chinese language policy in Singapore, Language Policy, 5(1), 41-62.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Ball, S.J., (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity, Journal of Education Policy, 18(2), 215-228. Nathan, J. M. (2001). Making "thinking schools" meaningful: Creating thinking cultures, in: Tan, J., ET AL., (Eds), Challenges facing the Singapore education system today, Singapore : Prentice Hall, 35-49. Tan, C. (2006). Change and Continuity: Chinese language policy in Singapore, Language Policy, 5(1), 41-62.

yyya