גורמים אישיים ומוסדיים המתקשרים לאמונות, עמדות חינוכיות והצלחה בלמודים: מתכשרים/ות להוראה בדואים/ות ויהודים/ות

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

המחקר עוסק בגורמים אישיים ומוסדיים שנמצאו קשורים לעמדות חינוכיות ולהצלחה בלימודים אצל מתכשרים/ות להוראה בדואים/ות ויהודים/ות, במהלך הכשרתם. העבודה יצאה מגישה אינטראקציונית שבחנה את מידת יחסי הגומלין בין הרקע האישי של המתכשר/ת ותהליך ההכשרה שהוא/היא חוו במכללה. יחסי הגומלין נבדקו באמצעות זיהוי שינויים שהתרחשו במהלך שלוש שנות הכשרה בשני תחומים: (א) באמונות ובעמדות חינוכיות במהלך הלימודים במכללה ובהתנסות בהוראה בכיתה; (ב) במידת המעורבות האקדמית והחברתית ותרומתה להצלחה בלימודים.

המדגם כלל 242 סטודנטים שענו על ארבעה שאלונים: שאלון מניעים לבחירת מקצוע, שאלון עמדות חינוכיות, שאלון השתלבות אקדמית והשתייכות חברתית ושאלון תחושת קוהרנטיות/אוריינטציה. שתי קבוצות הנבדקים התכשרו באותו מוסד.

בין היתר נמצא, כי המתכשרים הגיעו להכשרה עם ידע, אמונות ועמדות חינוכיות שחלקן נשמרו לאורך ההכשרה ובחלקן חל שינוי; ההצלחה בלימודים נמצאה קשורה יותר לגורמים אישיים של רקע לימודי קודם והשתייכות קבוצתית; עוד נמצא כי מתכשרים יהודים הצליחו יותר מעמיתיהם הבדואים; כמו כן זוהה קשר בין הצלחה בלימודים לבין השתלבות חברתית בקבוצת המתכשרים הבדואים, כנראה כתוצאה מתחושת השתייכות ותנאי סביבה שנוצרו במכללה עקב לימודים נפרדים. המחקר ממליץ לעודד קשרים הדוקים בין העיון והמעשה בהכשרה, לעודד לימודים משותפים של בדואים ויהודים כדי לקדם מעורבות חברתית ולהקדיש זמן לזיהוי, לקבלה ולדיון באמונות ובעמדות חינוכיות של מתכשרים במהלך הכשרתם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya