בניית יכולות חונכות בקרב מורים מנוסים

Beutel, D., & Spooner-Lane, R. (2009). Building mentoring capacities in experienced teachers. The international Journal of Learning, 16(4), p351-360.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

רקע - חונכות למורים מתחילים היא אסטרטגיה מרכזית כדי לסייע להם לנווט את דרכם בהוראה. חונכים נזקקים לידע והבנה של הוראה ודרכיה, ולמערכת כישורי הוראה והנחייה ספציפית. כדי להצליח בתהליכי החונכות עליהם ללמוד "לפרק" דרכי הוראה והתנהגויות מורכבות למרכיביהן הפשוטים כך שיהיו מובנים למורה המתחיל (Feiman –Nemser, 2003) וגם לדעת כיצד לסייע וכיצד לתמוך בלמידה של לומדים מבוגרים (Rhodes et al., 2004). חרף העובדה שקשרי חונכות לא מתוכננים נמצאו מאפשרים תמיכה חשובה במורים מתחילים (Howe, 2006, McCormack, 2006), אין בכך די כדי להיענות לצרכיהם המקצועיים והאישיים (Sweeny, 2008). תוכניות להכשרת חונכים משפרות את החונכות, אף כי בפועל רק חלק מהמורים המנוסים זוכים להכשרה כאלה.

מטרת המאמר לחשוף מעלות ומגבלות של תוכנית פורמלית להכשרת חונכים על פי תפיסותיהם.

על המחקר: הקשר - תוכנית החונכות שנבדקה עובדה על פי תוכנית קודמת (Evertson & Smithey, 2001) והשתתפו בה 9 חונכים מאותו ביה"ס. היא כללה 4 מודולות: מודולות 1 – 2: תפקידם ותחומי אחריותם של חונכים, חונכות אפקטיבית. הופעלה יומיים רצופים ביולי. מודולה 3: בחינת העקרונות של הוראה רפלקטיבית וכיצד לקדמה בקרב המורים המתחילים, הופעלה במהלך השנה, מודולה 4: חשיבה מחדש והערכה של ציפיות מיחסי החונכות, זיהוי המטרות והתכנון של ההתפתחות המקצועית של המורה החונך בעתיד, דבר שייעשה בתהליכים מקבילים בקרב המורים המתחילים. שתי המודולות האחרונות, הופעלו לקראת סוף השנה.

עקרונות מנחים: גישה ביקורתית של החונכים ללמידתם הם, פעילויות למידה המכוונות לרפלקציה על חומרים המוצגים במסגרת ההכשרה ולפרשנות של ההקשר המקצועי של החונכות, למידה של מגוון גישות להוראה גם באמצעות חקרי מקרה, במשחקי תפקידים, צפייה בקטעי וידיאו וניהול דיונים שיתופיים.

הליך – שאלונים וקבוצות מיקוד עם סיום הקורס ושישה חודשים מאוחר יותר.

מה נמצא במחקר?

1) רווחים: 1) החונכים תפסו כהיבטים רבי ערך בתוכנית את: העידוד לרפלקציה על יחסי החונכות ועל יחסים עם עמיתים בביה"ס; ההתמודדות עם תחושת היכולת לפתור בעיות עם המונחים ביתר פתיחות וחמלה מאשר עם העמיתים; חיזוק תחושות אמפתיה למונחים, 2) מיקום הקורס מחוץ לביה"ס היווה ואיפשר מסגרת רגועה ללמידה, 3) הדירבון והעידוד להבין כיצד פעולותיהם משפיעות על הקשר עם המורים המתחילים, ועד כמה חשוב ליצור איתם יחסי עמיתות.

2) קשיי חונכים: א) העדר זמן: רוב המשתתפים הביעו קושי להיפגש עם המורים המתחילים על בסיס קבוע בגלל הלו"ז והעומס בעבודת ההוראה בביה"ס (Jones & Straker, 2006), ב) תפקיד של ריכוז מקצוע בבית הספר- נוצר קושי כשמורים מתחילים לימדו בדרך שלא תאמה את תפיסת החונך שתופס עצמו מומחה בתחום, ג) אופי הקשר הבין-אישי - קשר כפוי או חוסר ידע ו/או כישורים מתאימים של החונך יוצרים אתגר רגשי תובעני, ד) רפלקציה ושיתופיות – חוסר בהזדמנויות לרפלקציה של החונכים על הוראתם הם לא שינה את נטייתם לתפוס את עצמם כ"מומחים" מול "מתחילים", נחווה כישלון בראיית הכישורים הייחודיים של המתחילים (Martinez, 2004), חולשת ההבנה, שחוזקה במהלך הקורס, של חשיבות הקשר השיתופי עם המורים המתחילים בעשייה ובחשיבה כמוביל לנוחות רבה יותר בהנחיה ובייעוץ.

3) ארגון: החונכים הציע שתוכניות החונכות תתנהלנה בשלבים הראשונים של השנה. נמצא שבמודולה הרביעית שניתנה בסוף הייתה אווירת עצבות ופסימיות, במיוחד בגלל עומס סוף שנה בביה"ס.

לסיכום, מן המחקר ניתן ללמוד כי (א) רצוי לקיים את תוכניות הכשרת החונכים בסביבה רגועה ותומכת שיש בה די זמן פתיחות ושיח פתוח המקדמים ובונים תרבות תומכת למידה, (ב) חשוב להעמיק את תפיסת החונכות כאמצעי לבנית תרבויות מקצועיות חזקות של ההוראה בצד ייעוץ, העברת ידע ופתרון בעיות מקומיות, (ג) יצירת מחויבות לתפקיד החונך בקרב מורים ותיקים מחייבת זמן מספיק לפגישות חונכות סדורות, תנאי שהחונכים במחקר זה ציינו כחסר.

ביבליוגרפיה

Evertson, C.M., & Smithey, M.W. (2001). Mentoring effects on protégés' classroom practice: An experimental field study, Journal of Educational Research, 93(5), 294-304.
Feiman –Nemser, S. (2003).What new teachers need to learn, Educational Leadership, 60(8), 25-29.
Howe, E.R. (2006). Exemplary teacher induction: An international review, Educational Philosophy and Theory, 38(3), 287-297.
Jones, M., & Straker, K. (2006). What informs mentors' practices when working with trainees and newly qualified teachers? Journal of Education for Teaching, 32(2), 165-184.
Martinez, K. (2004). Mentoring new teachers: Promises and problems in times of teacher shortage, Australian Journal of Education, 48(1), 95-108.
McCormack, A., et al. (2006). Early career teaching professional learning, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34(1), 95-113.
Pitton, D.E. (2006). Mentoring novice teachers: Fostering a dialogue process (2nd edition), Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Rhodes, C., et al., (2004). A practical guide to mentoring, coaching and peer networking, London: Routledge Falmer.
Sweeny, B.W. (2008). Leading the teacher induction and mentoring program (2nd edition), Thousand Oaks, CA: Corwin Press.


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    תודה לד"ר פנינה כץ על מאמר חשוב מאד ועל הסיכום היעיל מאנגלית עמי סלנט

    פורסמה ב 18/05/2015 ע״י עמיקם סלנט
    מה דעתך?

Evertson, C.M., & Smithey, M.W. (2001). Mentoring effects on protégés’ classroom practice: An experimental field study, Journal of Educational Research, 93(5), 294-304. Feiman –Nemser, S. (2003).What new teachers need to learn, Educational Leadership, 60(8), 25-29. Howe, E.R. (2006). Exemplary teacher induction: An international review, Educational Philosophy and Theory, 38(3), 287-297. Jones, M., & Straker, K. (2006). What informs mentors’ practices when working with trainees and newly qualified teachers? Journal of Education for Teaching, 32(2), 165-184. Martinez, K. (2004). Mentoring new teachers: Promises and problems in times of teacher shortage, Australian Journal of Education, 48(1), 95-108. McCormack, A., et al. (2006). Early career teaching professional learning, Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34(1), 95-113. Pitton, D.E. (2006). Mentoring novice teachers: Fostering a dialogue process (2nd edition), Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Rhodes, C., et al., (2004). A practical guide to mentoring, coaching and peer networking, London: Routledge Falmer. Sweeny, B.W. (2008). Leading the teacher induction and mentoring program (2nd edition), Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

yyya