בחינת פעולת העריכה בוויקי

מקור: ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2008: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי. י' עשת-אלקלעי, א' כספי, נ', גרי (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
 
 
תקציר
ייחודה של טכנולוגיית הויקי בכך שמאפשרת לקבוצת משתמשים לערוך מסמך משותף. צורת העריכה השיתופית כוללת שינוי, הוספה ואף מחיקת כתבי אחרים. באמצעות הויקי ניתן לבחון שינויים בין גרסאות עריכה של משתמשים שונים. מטרות המחקר הם בניית כלי למיפוי פעולות עריכה במשימת ויקי, ובאמצעותו בחינת פעולות העריכה שהתבצעו במשימת ויקי בקורס טכנולוגיות ולמידה באו"פ. המחקר התבצע ע"ע מיון פעולות העריכה לפי קריטריונים שנקבעו בטקסונומיה, בחינת התפלגות הפעולות בסה"כ, וביצוע חיתוכים לפי משתמש ולפי מונח. המחקר סוקר את הבסיס התיאורטי לטכנולוגית הויקי, את שימושיו השונים, יתרונותיו והקשיים הקיימים בעקבות העריכה השיתופית המתרחשת בויקי. מסקנותיו העיקריות של המחקר הן: קטגורית "הוספת משפט" היא הנפוצה ביותר בפעולות העריכה והתבצעה על ידי מגוון גדול של משתמש ובאחוז הכי גבוה של מונחים. פחות נפוצה היא קטגורית "שכתוב", אף שנערכה על ידי מגוון גדול יחסי של משתמשים ובמספר מונחים רב יחסית. בשאר הקטגוריות משתמשים בודדים נטלו חלק נכבד בפעולות העריכה. עוד ניכר, כי הקטגוריות הכי פחות שימושיות הן "מחיקת משפט" והעברת משפט".
 
אוכלוסייה והליך המחקר
60 סטודנטים לתואר שני, משתתפי הקורס טכנולוגיות ולמידה באו"פ, סמסטר א' 2007.
הפעילות בוויקי התקיימה בין אוקטובר 2006 לפברואר 2007. הסטודנטים נדרשו לבנות מאגר מונחים באמצעות הויקי כמטלת חובה בקורס, כל סטודנט נדרש להסביר 2 מונחים שנלמדו בקורס ולערוך מונחים שאחרים כתבו.
 
תוצאות
נבחנו 60 משתמשים שביצעו קרוב ל-3000 פעולות עריכה ב-142 מונחים. כאשר 87% מהמונחים נערכו בידי יותר מעורך אחד. מכלל פעולות העריכה, הוספת משפט נמצאה כקטגוריה הכי נפוצה (34%), קטגוריית העיצוב מהווה 21% מפעולות העריכה, ואילו בקטגוריית העברת משפט התבצעה הכי מעט פעמים (1%). מתוך כלל הפעולות בקטגוריות משפט נמצאה הכי נפוצה הוספת משפט בסוף מונח (45%), מיזוג משפט מהווה 35% מפעולת אלו, ואילו מחיקת משפט מהווה 15%.
נמצאה דומיננטיות של משתמשים מסוימים: 64% ממחיקות המשפט בוצעו ע"י שלושה סטודנטים. 55% מהעברות המשפטים בוצעו על ידי שני סטודנטים. סטודנט אחד ביצע 22% מפעולת העריכה הלשונית. סטודנטית אחת ביצעה 33% מפעולות התחביר, ואותה סטודנטית 38% מפעולות העיצוב ו-29% מפעולות הקישור. היא גם ביצעה בסה"כ הכי הרבה פעולות עריכה (16%). בפעולות הוספת משפט ושכתוב לא נמצאה דומיננטיות משמעותיות של משתמש אחד או של משתמשים בודדים ביחס לשאר המשתמשים.
 
דיון
לסיכום ניתן לראות שפעולת הוספת משפט היא הפעולה המשמעותית והנפוצה ביותר בפעולות העריכה והתבצעה על ידי מגוון גדול של משתמשים (90%) ברוב המונחים (78%). פחות נפוצה היא פעולת השכתוב, אולם גם היא נערכה על ידי מגוון גדול יחסית של משתמשים (70%) ובמספר מונחים רב יחסית (77%). בשאר הפעולות ניכרת דומיננטיות של משתמשים בודדים, כשחלקם לקחו על עצמם תפקיד ספציפי בעריכה. הפעולות הכי פחות נפוצות הן פעולות מחיקת משפט והעברת משפט.נמצאו שתי "מלחמת "עריכה" במשימת הוויקי שנבדקה, אולם לא נמצאו תופעות של ונדליזם.
 
מסקנות
 יתכן להסביר את הממצא, שפעולת מחיקה התבצעה על ידי משתמשים בודדים בלבד, כך שיש קושי לסטודנטים למחוק כתבי עמיתיהם.  DA LIO  ועמיתיו (2005) מצאו כי קיים חשש מביקורת ופחד משינויים הרסניים ומזיקים למרות המודעות לאפשרות שחזור המידע. לפיכך, תכנון פעילות שיתופית בוויקי תוך עריכה שיתופית צריכה לעודד גם פעולת מחיקה. יש להבהיר לסטודנטים שהפעילות השיתופית כוללת גם פעולות מחיקה. כמו כן, הדבר יכול להתבצע על ידי תגמול פעולה זו, או על ידי הכנת פעילות מקדימה שתסייע להפחתת התנגדות הסטודנטים למחיקת כתבי אחרים. יש מקום גם לעודד פעולות שכתוב של כתבי האחר באופן דומה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya