בחינת עבודתם של חונכים/טיוטורים כפי שהיא נתפסת ע"י המונחים על ידם

Reichenberg, R., Avissar, G., Sagee, R. (2015). I owe to my tutor much of my professional development: Looking at the benefits of tutoring as perceived by the tutees, Professional Development in Education, 41(1), 40-56.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

הקשר (context) המחקר המוצג הוא בית ספר להתפתחות מקצועית למורי מורים. אחד המאפיינים הייחודיים של בית הספר הוא עבודתם של טיוטורים שהם עמיתים של הלומדים בתוכניות הלמידה השונות המתקיימות בבית הספר. מורי מורים רבים נכנסים למקצוע ההכשרה "באופן מקרי" לאחר הוראה בבית ספר או באקדמיה, ללא הכשרה מוקדמת לתפקיד, ונדרשת להם תקופת זמן ארוכה לבניית התפקיד ולגיבוש הזהות המקצועית החדשה.

המאמר מציג דגם של התפתחות מקצועית הכוללת מרכיב טיוטוריאלי ומתמקד באינטראקציה בין חונכים למונחים כפי שהיא נתפסת ע"י המונחים. לכל אחת מתוכניות ההתמחות בבית הספר - למידה והדרכה, ניהול אקדמי, מחקר והערכה - מצוותים ארבעה חונכים, כולם חברי סגל מכללות להכשרת מורים בישראל המקיימים מפגשי למידה ודיון עם הלומדים. במחקר נעשה שימוש במתודולוגיה של שיטות מעורבות שכללה שאלון שחובר במיוחד לצורך המחקר והתבסס על ראיונות חצי מובנים ומדגם מקדים. שישה בוגרי התוכנית רואיינו ו-231 בוגרים ענו על השאלון, בו התבקשו להתייחס לתכונות הנדרשות לחונך ולמרכיבים החיוניים ביותר לדעתם להתפתחותם המקצועית כמורי מורים. הממצאים מצביעים על יתרונות החונכות.

ממצאים וסיכום

התכונות הנדרשות מטיוטור על פי הממצאים הן: רקע בחינוך, בהוראה ובהכשרת מורים, תואר אקדמי גבוה (דוקטורט), מומחיות בתחום הדעת, יכולות מנהיגותיות, ידע על למידת מבוגרים, יכולת לקיים קשרים בין-אישיים טובים וניסיון קודם ומומחיות במחקר ובהדרכה. הממצאים דומים למה שנמצא במחקרים אחרים בתחום.

המשתתפים ציינו שלוש קבוצות של מרכיבים בעבודת הטיוטור החשובים להתפתחותם המקצועית: דיגום, שימוש בשיטות רפלקטיביות וגישור בין הפרט לבין הקבוצה. היכולת לגשר בין היבטים אישיים של המשתתף לבין היבטים קבוצתיים נתפסה כיוצרת אווירה של שותפות ושיתוף.

המשתתפים התייחסו לשני מרכיבים מרכזיים בתיפקוד הטיוטורים: מרכיב מקצועי הנובע ממומחיות הטיוטור בתחם הדעת, מניסיון מעשי והמרכיב של תקשורת בין-אישית המאפשרת ללומדים התפתחות מקצועית אישית ומשותפת.

הדגם של מרכיב טיוטוריאלי בלימודי התמחות בהכשרת מורים כפי שהוא מופעל בבית ספר למורי מורים שהוצג במאמר מחזק את ההבנות הקיימות בדבר גורמים המשפיעים על התפתחות מקצועית. המטאפורה של מנצח תזמורת מתאימה לתאר את הדרך שבה משתתפי המחקר תופסים את תפקיד הטיוטור ואת תיפקודו.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya