בדידותו המזהרת של הניצב בשער: בחינת הממד הרגשי בעבודתם של מנהלי בתי הספר

מקור וקרדיט:
Geert Kelchtermans, Liesbeth Piot, Katrijn Ballet. " The lucid loneliness of the gatekeeper: exploring the emotional dimension in principals' work lives", Oxford Review of Education. Oxford: Feb 2011. Vol. 37, Iss. 1; pg. 93
המאמר מציג דימוי של מנהל בית הספר כשוער הניצב בתווך בין העולם הבית-ספרי לבין העולם שבחוץ. המאמר משתמש בדימוי זה כדי לבחון את המורכבות הקיימת מבחינה רגשית בתפקידו של מנהל ביה"ס. שני נושאים עולים מתפיסתם של המנהלים את תפקידם כשוערים: ראשית, המנהלים נתפסים ברשת של נאמנויות סותרות. שנית, המנהלים נאבקים באופן לא מודע בתחושה של בדידות מחד גיסא ובתחושת שייכות מאידך גיסא. אין ספק כי המתח בין הנאמנויות הסותרות (כגון הסתירה בין המחויבות לתלמידים והמחויבות לרשות המקומית, הסתירה בין הרגשת שייכות לצוות ההוראה והבדידות בתפקיד)  משפיעים על המורכבות הרגשית של המנהלים בתפקידם.  נטען כי מאחורי מאפיינים רגשיים אלו, שוכנת תפישת הזהות המקצועית של מנהלי בתי הספר והיא גם מושפעת עמוקות מהן . לסיכום, המאמר מעלה הצעות עבור הכשרה של מנהלים לעתיד.
הסיכום נכתב ע"י מיכל זרזבסקי, מידענית ועורכת תוכן בפורטל מס"ע
מה דעתך?

    כשם שקיים מתח בין המנהל לרשות המקומית כך קיים מתח בים המנהל לבין משרד החינוך – פיקוח המייצג מדיניות. באותו אופן קיים מתח בין המורה לבין מנהלו המשווק מדיניות שלא תמיד הוא מסכים איתה. כך המורה בכיתה- מקיים מדיניות ודרכי עבודה שלא תמיד באים בהלימה לתפישת עולמו של המורהדורית לאור

    פורסמה ב 01/01/2012 ע״י דורית לאור
    מה דעתך?