אתר מלווה נושא/מקצוע

 
מקור וקרדיט :
אברום רותם , יהודה פלד. לקראת בית ספר מקוון  .מכון מופ"ת , סדרת כליל , 2008 .
 
 אתר מלווה נושא ומקצוע הוא חלק חשוב ובלתי נפרד מאתר בית ספר ומהוה חלק חשוב בניהול הלמידה .  ניתן לזהות בו שני חלקים אופייניים:
 
 1. מטלות לימודיות בנושא- מתקיימות  סביב נושא מוגדר בתחום תוכן מוגדר ללמידה בבית הספר ומחוצה לו , ליחידים או לקבוצות עבודה קטנות. אין משמעות פדגוגית מקצועית כיום לסוגיה היכן ( באיזה שרת) מצויים חומרי הלמידה , עניין זה תלוי בהקשר הטכני-ארגוני בו מנהל בית הספר את שירותי הרשת שלו.
 2. סביבת עזר בנושא/במקצוע הנדון – נוסף על המטלות הלימודיות , יש באתר כמה מרכיבים נוספים שאינם קשורים דווקא לפעילויות לימודיות קונקרטיות האופייניות למטלה לימודית מקוונת.
בהיבט זה קיימים שני יישומים עיקריים ומשמעותיים לאתר :
·        ליווי למידה בסביבה לימודית מקוונת לנושא לימודי .
·        ליווי למידה בסביבה לימודית מקוונת למקצוע שנלמד במהלך השנה/הסמסטר.
 
אתר נושא לימודי ואתר מקצוע מתנהלים הן בסביבה פתוחה והן במרחבי הלמידה הסגורים לקבוצות למידה ייעודיות . בעיקרון , מרכיבי האתר המפורטים בהמשך מתאימים לשניהם.
 
לביצוע כל מרחב ( נושא או מקצוע )ממליצים ד"ר אברום רותם וד"ר יהודה פלד על "תבנית בסיס" ( שאותה ניתן ליישם עם הקמת המרחב המקוון) , "תבנית מתקדמת" ( שמתעצבת עם הזמן על פי זמינות המשאבים והעמקת השימוש בה)  וסדרת מרכיבים נוספת: "סביבת עזר" לאתר , דף ייחודי לכל מקצוע/נושא ומאגר חומרים.
 
אתר מלווה נושא/מקצוע- תבנית בסיס
תבנית בסיס היא שלד מרחב מקוון המכיל כמה מרכיבים חיוניים :
 • שם הנושא/מקצוע, המורה/ים והכיתות בשנת הלימודים הנוכחית .
 • פסקה קצרה המתארת את מהות הנושא/מקצוע ואת תוכנו
 • באתר מלווה מקצוע- סילבוס עדכני ( לפי שכבה/כיתה) כולל חובות התלמיד, שיטות הערכה , מבנה הציון וביבליוגראפיה ייעודית ( מקורות מידע עיקריים : ספרים ואתרים מובהקים שעליהם מסתמך הלימוד הנושא ) . אין לבלבל זאת עם מקורות מידע לתחום התוכן של המקצוע שניתנים בנפרד.
 • באתר מלווה נושא – תיאור קצר של תוכני הנושא הנלמד , חובות התלמיד, שיטות הערכה וביבליוגראפיה ייעודית ( אם קיימת) .
 תבנית מתקדמת
תבנית מתקדמת היא תבנית בסיס המכילה מרכיבים נוספים בהתאם להקשר ובהתאם למיומנות המורים המפעילים את האתר . מרכיבים אלו עשויים להיות :
 
 • לוח הודעות מתעדכן – לוח כללי למקצוע/לנושא , וכן ייתכן גם לוח לכל קבוצת לימוד.
 • לאתר מלווה מקצוע – הפניה לאתר המפקח הראשי של המקצוע ולאתרי מקצוע רלוונטיים של משרד החינוך .
 •  הנחיה וסיוע אינטראקטיביים באמצעות קבוצות דיון ועזרים אינטראקטיביים אחרים בהתאם לנושא הנלמד כמו גם המקצוע. הנחיה זו היא קבועה לאורך כל השנה ואינה משמשת תחליף להנחיה ממוקדת מטלה.
 סביבת עזר של אתר מלווה נושא/מקצוע
 
בסביבת עזר קיימים המרכיבים האלה :
 • מידע עדכני ארגוני ( הודעות וכדומה)
 • מידע רלוונטי , למשל: "מה חדש" ? המתחדש מעת לעת בתחום התוכן ( נושא או מקצוע) באמצעות הפניות לדפי רשת באתרים אחרים ולמידע שנכתב במיוחד לאתר.
 • מידע על מקורות מרכזיים שמחוץ לרשת ( ספריה , מוזיאונים) .
 • כלי חיפוש/אחזור הקיים באתר
 • ארגז כלים ייעודי- נוסף על ארגז כלים לשירות המורה והתלמיד המתואר בהמשך , מומלץ ארגז כלים ייעודי ככלי עזר לתחום התוכן של המקצוע או אף של נושא. למשל: דפי נוסחאות , דף קבועים/נתונים, סימולציות וכדומה. ארגז ייעודי יהיה ייעודי רק לדף אתר הנושא/המקצוע הנדון ולא משותף לשאר המקצועות/הכיתות.  לשם כך יש ארגז כלים כללי באתר הבית ספרי או הכיתתי.
 
 • מקורות כלליים למקצוע- דף מקורות עזר שאיננו ביבליוגראפיה רשמית של הקורס/מקצוע. ניתן לעדכנו מעת לעת, ויש לכלול בו הפניות לרשת וכן ציון מקורות לא מקוונים, כגון ספרים למשל, עם הפרדה מתאימה בין השניים. המקורות המוצעים מסייעים בכל הקשור לתחום התוכן של המקצוע. בנוסף יש להציע בדף זה רשימת ספרים רלוונטיים תוך ציון המקום שניתן להשיגם ( ספריית בית הספר , ספרייה עירונית , מוסד אקדמי סמוך וכו' ) , רשימת אמצעי המחשה ייעודיים כולל סרטים וכדומה .
 דף מקצוע כחלק מאתר מלווה מקצוע
 
חלק מאתר מלווה מקצוע מתקדם הוא דף מקצוע לכל כיתה/לקבוצת לומדים ייעודית המופיע כהפניה מאתר הכיתה/קבוצת הלומדים הרלוונטית. תפקידו העיקרי הוא לרכז את כל הפעילויות הלימודיות במקצוע הנדון , אך להגבילו במסגרת הכיתה הנדונה.
 
דף כיתתי למקצוע הוא נגזרת של אתר הכיתה/אתר מלווה קבוצת לימוד המתואר בהמשך. בדף המקצוע הכיתתי יש הפנייה ללוח הקשר ( שמות הלומדים) , לסילבוס המקצוע , לכיתה הנדונה ולאלמנטים נוספים :
 
 • לוח הודעות כיתתי למקצוע/לנושא –תזכורת של המורה , הפניות מיוחדות לחומר שיילמד בשיעור הבא וכדומה.
 • טבלת המפגשים – פירוט כל השיעורים שהיו, כולל פרשיות לימודים עיקריות , ושיעורי הבית שניתנו באותו שיעור. כמו כן, ניתן להציג את המפגשים המתוכננים.
 • דף הסבר לתרבות התלמידים במקצוע- פירוט הציפיות של המורה בעניין מבחנים , עבודות , עבודות גמר ונתונים מבוקשים.
 • דף זמני לקראת אירוע משמעותי, כמו מבחן מסכם או עבודת גמר , שבו אלמנט אינטראקטיבי להנחיה קבוצתית ( קבוצת דיון) ואישית ( באמצעות דוא"ל או דיון אישי או שיעור מקוון ) .
 • קבוצת דיון/אלמנט אינטראקטיבי אחר להחלפת דעות/בקשות.
 
 מאגר מבחנים ומטלות לימודיות במקצוע
בכל מקצוע מצטברים מבחנים ומטלות לימודיות . מן הראוי לאסוף אותם ולהעמידם לרשות התלמידים במאגר המשאבים הכללי ו/או בחלק הייעודי – בקטגוריה נפרדת תחת שם המקצוע/הנושא.
 
תפעול אתר מלווה נושא/מקצוע
 
תפעול האתר , התכנון ואפיון הביצוע הבסיסי הם באחריות רכז המקצוע או נציגו. אין זה בבחינת עיסוק יום-יומי. באתר מתקדם יש למורה מרחב התנהלות סגור, והוא מנהל את האתר כראות עיניו. כיוון שמדובר באתר רשמי של המקצוע או בנושא גדול, יש להטיל את האחריות על רכז המקצוע או על נציגו ולהפעיל בקרה מקצועית הולמת, שאינה פוגעת בעקרון הייחודיות , אלא משלימה אותו .
 
אתר מלווה כיתה/קבוצת למידה
 
אתר מלווה כיתה הוא  מעטפת מקוונת להתנהלות קבוצת לימוד: כיתה , קבוצת לומדים אחרת ( כמו גם סדנת מורים למשל ) או פרויקט מיוחד שנעשה על ידי קבוצת לומדים וכדומה. אנו מכנים את אלה "כיתה"/קורס" אך ניתן לשנות את הכינוי בהתאם להקשר .
 
הרעיון המרכזי במרחב מקוון כיתתי הוא הפעלת קבוצת הלימוד בסביבת עבודה מקוונת שאינה תלויה במקצוע /בנושא לימודי דווקא, אלא מהווה מסגרת להתנהלות כללית של הקבוצה בתחום הלימודי וגם החברתי-קהילתי.
 
אין משמעות למרחב המקוון ללא אתרים כיתתיים/קבוצות למידה ייעודיות. האתר הכיתתי הוא התשתית המאפשרת הטמעת הוראה מקוונת לכל התלמידים. מקומו באתר בית ספר המפעיל לימודים מקוונים משמעותיים לתלמידים ולמורים הוא מרכזי. לשם כך מוצעת בהמשך תבנית בסיס של אתר כיתה , שאינו מחייב הפעלה שוטפת ורציפה.
 
לאתר כיתה שני יישומים עיקריים:
 
 1. ליווי הלמידה בכלל ולמידה מקוונת בפרט בכל נושאי הלימוד בכיתה
 2. התנהלות ארגונית מקוונת של הכיתה כקבוצה חברתית ולימודית מגובשת
 בטבלה הבאה מפורטים מרכיבי אתר כיתה כללי שבו באים לידי ביטוי שני היישומים : ליווי הלמידה וההתנהלות הארגונית. יש לשים לב שניתן לשלב את מרבית המרכיבים גם באתר פתוח וגם באתר סגור שבאמצעותו מתנהלת הלמידה.
 
מרכיבי אתר כיתה
 
שם מרכיב
תיאור
שם הכיתה/קבוצת הלמידה
שם הכיתה, מקומה במערך השכבות בבית הספר או בהקשר אחר, הוספת מאפיינים רלוונטיים, למשל "כיתת מדעים" , שם המחנך ודמויות חינוכיות מרכזיות אחרות
דף קשר
שמות תלמידי הכיתה/הקבוצה. רצוי להוסיף טלפון ודוא"ל אישי ( כפוף להנחיות שמירת זכויות הפרט ) . בנוסף שמות המורים, כולל המחנך ותיאור תפקידים בכיתה.
למורים : מומלץ שהדוא"ל יהיה תחת אחד הפורטלים הידועים לצורך כך, ולא דוא"ל המשמש התנהלות אישית שלא במסגרת בית הספר .
הודעות כיתתיות
הודעות הקשורות למרבית תלמידי הכיתה
אירועים כיתתיים
הודעות ודיווח על אירועים כיתתיים לאורך השנה. שילוב עם לוח אירועים בית ספרי.
מערכת שעות כיתתית
נגזרת ממערכת השעות הבית ספרית . היא מציגה את מערכת השעות הכיתתית עם הודעות שינוי זמניות בהתאם .
מאגר משאבים כיתתי
נגזר ממאגר המשאבים הבית ספרי , שבו המשאבים רלבנטיים לכיתה הנדונה , כולל מאגר מבחנים למשל.
 
מטלות הנעשות בזמן אמת
הפניה ישירה למטלות מקוונות הנלמדות בהווה על ידי תלמידי הכיתה או חלקם תוך ציון מרווח הזמן המיועד לכך
סרגל כלים מקוון/ארגז כלים
הפניות בדף השער של אתר הכיתה לכלי עזר מקוונים הרלבנטיים לכיתה. יש לזכור שקיים גם ארגז כלים מקוון כללי בדף שער האתר של בית הספר .
פינות ייחודיות
הכוונה בדרך כלל להפעלות חינוכיות ( המלצות על ספר, מחזה, סרט, מופע) ולהפעלות חברתיות ( אירועים כיתתיים , אירועים אישיים יוצאי דופן וכו' ) .
דיון/כלי אינטראקציה מקוונים
הפעלה חינוכית או חברתית כדיון מקוון ( שיעורי בית , סיוע בשיעורי בית , החלפת דעות כלליות או באירועים יוצאי דופן וכו' ) . הדבר אינו מחליף את המרכיבים האינטראקטיביים המשולבים במטלות הלימודיות המקוונות.
הורים
הפניות או פעילות ייעודית להורי/לתלמידי הכיתה
 
 
 
 
דיון במרכיבי אתר מלווה כיתה
 
כמו אתר נושא/מקצוע , גם אתר הכיתה נבנה על פי תבנית בסיס שמשולבות בה תבניות המכילות מרכיבים רבים יותר בעלי מורכבות הפעלה גדולה יותר.
המרכיבים העיקריים מתחלקים לאלה : 1. תבנית בסיס שמרכיביה מופיעים בכל אתר כיתה ללא תלות בשלב התפתחותו 2. תבנית מתקדמת . 3. סביבת עזר .
 
1.    תבנית בסיס לאתר כיתה
 
·        שם הכיתה /הקבוצה 
·        אחראי הקבוצה ( מחנך, רכז וכדומה ) ודרך הפנייה אליו ( דוא"ל ) .
·        פסקה המתארת את הקבוצה ואת עיקרי הפעילות הלימודית . ניתן להוסיף מאפיין ייחודי של הכיתה, אם קיים.
·        הפנייה ל"דף קשר"- רשימת חברי הכיתה וסגל ההוראה הרלוונטי.
·        תיאור של עיקר הפעילויות המתרחשות בו. אם מדובר באתרי נושא/מקצוע , יתווספו הפניות לאתרים אלה.
 
2.    תבנית מתקדמת
·        נוסף על תבנית הבסיס , לוח הודעות המתעדכן מעת לעת .
·        פינה אינטראקטיבית לסביבה פתוחה למקרה הצורך ועל פי ההקשר. קבוצות דיון סביב נושאים מוגדרים. הקבוצות מתוחזקות , מנוהלות היטב ומתעדכנות תדיר. אין הכוונה לאינטראקציה לשם למידה דווקא , אלא לפעילות על בסיס חברתי-קבוצתי של הכיתה , המשפיעה בעקיפין גם על אקלים הלמידה ואיכותה.
·        פינה אינטראקטיבית להורים לשם עדכון ושיח בקבוצת דיון, ו/או הזמנה להורים באמצעות הפניה לדוא"ל אישי של המחנכת/מורה וכן להנהלת בית הספר.
·        מערכת שעות כיתתית ( כחלק ממערכת השעות הכללית הבית ספרית באתר בית הספר) .
·        לוח אירועים כיתתי – אירועים חשובים בקבוצת הלימוד על פני לוח השנה.
 
 1. סביבת עזר
·        מידע עדכני ארגוני הרלוונטי לכל הכיתה באמצעות לוח ההודעות .      
 
·        ארגז כלים- באתר בית ספרי מתוכנן כראוי מופיע בדף הבית ארגז כלים לשירות התלמיד והמורה . זהו אוסף כלי עזר מקוונים ללומד ולמורה. מומלץ לא להפריז במספר הכלים , אלא להשתמש בבסיסיים ביותר. יש להקפיד שלתכולת ארגז הכלים תהיה כותרת , למשל " ארגז כלים" או "כלי עזר ברשת," ושייעשה מיון סביר של התכולה. מומלץ לוותר על הפניות למנועי חיפוש , ללוחות זמנים של תחבורה , לאתרי חדשות וכדומה. יש להתמקד רק בשירותי רשת לפעילות הוראה ולמידה, ולא להתחרות בפורטלים הנותנים שירותים אלה בהרחבה. בארגז כלים כללי יכולים להיות קישורים למילון המקוון מורפיקס , למילון M-WEBSTER , מפות העולם, היפוך טקסט, ניקוד אוטומאטי ועוד.
 
·        מרכז משאבים – הפניה למאגר כללי של בחינות/מטלות/חומרים לימודיים הרלבנטיים לכיתה הנדונה. ריכוז משאבי הלמידה הנוצרים ברמת נושא, מקצוע , כיתה וביה"ס.
 
·        פינת קשר אינטראקטיבית עם ההורים , בין תלמיד למורה, בין התלמידים לבין עצמם וכדומה.
                                             
מקור וקרדיט :
אברום רותם , יהודה פלד . לקראת בית ספר מקוון  .מכון מופ"ת , סדרת כליל , 2008 .
 

  לפריט זה התפרסמו 4 תגובות

  תודה רבה לך, עכשיו מסודרת לי מטלת הקורס, ואוכל לבנות את האתר בצורה מסודרת

  פורסמה ב 10/02/2011 ע״י בן חיים ליאורה

  נראה שזה בעצם חוזר ומסדר את המידע שקיבלנו בשלומי. אך עד שלא אתחיל לעבוד לא אוכל לדעת בדיוק את טיב המידע. חג שמח. ורד

  פורסמה ב 18/03/2011 ע״י ורד קנפר

  באותה ההזדמנות ראו גם מאמר חדש יותר בנושא: "בחירה של פורטל חינוכי לבית-ספר כארגון מקוון חכם. http://www.avrumrotem.022.co.il/BRPortalStorage/a/25/33/68-3i8FH0e10m.pdf

  פורסמה ב 18/03/2011 ע״י אברום רותם

  אשמח לראות תבנית/דוגמא לאתר מלווה נושא ומקצוע ע"פ ההנחיות/עצות המוזכרות במאמר.

  פורסמה ב 19/03/2011 ע״י אודי מלכה
  מה דעתך?
yyya