אתיקה מקצועית בהכשרת מורים – סיפורו של תהליך חינוכי

מקור וקרדיט :
מירי הראל , עדנה בשן. "אתיקה מקצועית בהכשרת מורים – סיפורו של תהליך חינוכי , דפי יוזמה , כתב עת ליוזמות חינוכיות , תשס"ט 2008 , מכון מופ"ת .
 
 
 הקדמה
 
במאמר זה מתואר תהליך לימודי המתקיים בשנה ג' במסלול לכיתות יסוד במכללה האקדמית לחינוך אורנים. ההדרכה הפדגוגית בשנה ג' נחלקת לשני קורסים : האחד , תכנון לימודים- מושגים בפדגוגיה עדכנית , והשני , המורה כמחנך- חקר התהליכים , שאלות ודילמות חינוכיות .
 
המאמר עוסק  בתהליך שעניינו בניית קוד אתי מקצועי במסגרת הקורס " המורה כמחנך" . הנחת הכותבות היא כי ראוי שסטודנטים המכשירים עצמם להוראה , הנמצאים בראשית התפתחותם המקצועית ולקראת סיום לימודיהם , יחלו  כבר בזמן הכשרתם להתמודד עם סוגיות אתיות באופן מודע כדי לעצב תפיסת תפקיד מגובשת ולפתח את יכולתם לקבל החלטות אתיות במהלך ההכשרה וביציאה לעבודת ההוראה .
 
התהליך הלימודי המתואר במאמר הוא רב-שלבי . הוא מתחיל ביציאה מעולמה האישי של כל סטודנטית וכולל חשיפה לידע חדש- ההוראה כפרופסיה ( אלוני ופלד , 2002) , התיאוריה של הבהרת ערכים ( Kirschenbaum ,1977 ,דרום  1989), מפגש עם קודים אתיים של פרופסיות שונות, היכרות עם טיוטת הקוד האתי של המורים . כמו כן , הוא כרוך בבניית "אני מאמין" חינוכי הנשען על הערכים האישיים של הסטודנטית ועל הערכים הבאים לביטוי בטיוטת הקוד האתי של המורים, בתיעוד ובניתוח התנהגויות של הסטודנטיות , בהעלאת דילמות מתוך ההתנסות האישית ובניתוח דילמות אתיות של הסטודנטים על פי גישתם וובסטר ובונד ( Webster & bond , 2002, אצל כהן , 2006 ) ובראיונות עם אנשי מקצוע בנושא אתיקה.
 
המאמר מתאר : א. את מטרות התהליך . ב. את יישומו המעשי . ג. דיווח על ממצאים שעלו מתוך ניתוח תוכן של הכתיבה הרפלקטיבית של הסטודנטיות שבה התייחסו לתהליך ולתוצריו. ד. מועלים קשיים ושאלות .
 
 
 
מה דעתך?

    הרעיון של פיתוח מודעות לקוד אתי של הפרופסיה תוך הצצה לתחומים נוספים נראית לי מאד. כמדריכה פדגוגית אני נתקלת לעיתים קרובות בשאלות אתיות והסטודנטיות גם עוסקות בכך רבות. אמח קרוא את כל המאמר.

    פורסמה ב 30/12/2008 ע״י דיתה פישל
    מה דעתך?