אתיקה במחקר החינוכי: עקרונות יסוד, אסדרה פורמלית וועדות מוסדיות – סקירת מידע

שפרלינג, ד' (2016). אתיקה במחקר החינוכי: עקרונות יסוד, אסדרה פורמלית וועדות מוסדיות. סקירת מידע. תל אביב: מכון מופ"ת.

סקירת המידע הוגשה לד"ר עינת גוברמן וד"ר רינת ארביב, רשות המחקר, מכון מופ"ת

סקירה זו עוסקת באתיקה של מחקר מדעי בכלל ובאתיקה במחקר החינוך בפרט. לאחר הצגה קצרה של התפתחות האתיקה המחקרית, לרבות האסדרה הרווחת בתחום זה, הסקירה דנה במאפיינים של האתיקה במחקר החינוך ומאירה, באמצעות הפנייה לנוהל משרד החינוך בנושא פעילות מחקרית במערכת החינוך ולקודים אתיים בארה"ב, באוסטרליה ובבריטניה, על עקרונות וסטנדרדים אתיים, שחלים בכל הקשור למחקר בבני אדם, הנעשה בהקשר החינוך ועל סוגיות מרכזיות בתחום זה.

בהמשך, הסקירה דנה בעקרונות העיקריים שעיסוק באתיקה מחקרית מעלה, ושופכת אור מתוך הספרות, על עקרונות אלה. עקרונות אלה כוללים הפנייה לתועלת הצפויה במחקר; הסיכונים והנזקים העולים ממנו; הסכמה מדעת של משתתפי המחקר; שמירה על זכויות המשתתפים במחקר, לרבות הזכות לכבוד, לפרטיות, לבטיחות אישית ועוד; שמירת המידע המתקבל במחקר; החובות לומר ולחשוף את האמת ולעסוק במחקר אובייקטיבי תוך אמות מידה מקצועיות; החובה להגן על אוכלוסיות חלשות הקשורות למחקר; החובה להימנע מניגוד עניינים; שתוף פעולה ויושרה.

בהמשך לסקירה העיונית, הסקירה מתארת חמישה מודלים לאישורים אתיים במוסדות מחקריים שונים, תוך התמקדות בועדות האתיקה המוסדיות בכל מוסד. מוסדות אלה כוללים את אוניברסיטת הארוורד, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת ת"א, האוניברסיטה הפתוחה וסמינר הקיבוצים. לבסוף ובהמשך לתיאור הועדות בכל אחד מהמוסדות, הסקירה כוללת דיון בשלוש סוגיות מיוחדות הקשורות לועדות כאלה: הרכב ועדות האתיקה, הכשרת חברי ועדות האתיקה וחסינות של חברי הועדות. הסקירה מסיימת בחלק של מסקנות ובהצגה של רשימת המקורות.

לסקירה המלאה באתר מרכז המידע הבין-מכללתי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya