אנטומיה של תוכניות תקשוב חינוכיות : קנדה

התכנית האינטגרטיבית החדשה שלהקנדים לאוריינות מידע ותקשוב לתלמידי כיתות ח' היא מלאכת מחשבת של תכנון לימודים לשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת (ICT)  בהוראה.
מטרתה של התוכנית הקנדית, הקרויה " "Literacy with ICT Across the Curriculum- שימוש של התלמידים ב? ICT בצורה אתית ואחראית כדי לתמוך בחשיבה ביקורתית ויצירתית בהתייחס למידע ולתקשורת, כחלק מהיותם אזרחי החברה הגלובלית. מטרה זו מפורטת לשלושה יעדים:
יעד קוגניטיבי ? לפתח אצל התלמיד חשיבה ביקורתית;
יעד אפקטיבי ? לחנך להתנהגות אתית ולאחריות;
יעד אינסטרומנטאלי ? להקנות מיומנויות ICT.
התוכנית פותחה בשנים 2004 – 2005, ויישומה החל בשנת 2006. התכנון כלל טבלאות מפורטות המציגות את הפעילויות החינוכיות שהתלמידים נדרשים לבצע בתחום הקוגניטיבי ובתחום האפקטיבי וברמת המטרות החינוכיות.
התחום הקוגניטיבי כולל: תכנון וניסוח שאלות, הבנה והכנה לתצוגה, תקשורת, רפלקציה.
התחום האפקטיבי כולל: אתיקה ואחריות, השלכות חברתיות, שיתוף, מוטיבציה וקונפליקט.
רמות המטרות החינוכיות הן: ידע, הבנה, מודעות, ניתוח, יישום, אמונה, צירוף, הערכה, הקניית ערכים.
התוכנית לוותה בהכשרת המורים, בליווי ובתמיכה רצופים במורים וכן בתוכנית מעקב והערכה שנועדה גם להעריך את פעילות התלמידים וגם ללמוד מן הניסיון ולשפר תדיר את התוכנית.
לא ידוע על דו"ח המעריך את התוכנית אך אופן התנהלותה, התפשטותה, הטמעתה ללא התנגדות המורים והתרחבותה מעידים על הצלחתה.
הצלחתה של התוכנית, המכוונת לתחום הפדגוגיות החדשניות נובעת מגישתה המערכתית, ומהתואם בין כל מרכיביה (תכנים, הכשרת המורים, הערכה), לצורך השגת היעדה פדגוגי.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya