איכות הוראה, שביעות רצון ותחושת שייכות בבתי ספר רגילים לעומת ניסויים, יסודיים ועל-יסודיים

ד"ר חנה שחר ד"ר נגה מגן נגר
האקדמית גורדון האקדמית גורדון

איכות ההוראה הוא נושא הזוכה לתשומת לב רבה מזה שנים רבות. חוקרי חינוך עוסקים בשאלה מהי הוראה טובה, ומה השפעתה על הישגי התלמידים ועל התנהגותם?

המחקר המוצג כאן בוחן את איכות ההוראה, את שביעות הרצון ותחושת השייכות של תלמידים בבתי ספר רגילים בהשוואה לבתי ספר ניסויים, כאשר בכל קבוצה נכללים הן בתי ספר יסודיים והן על-יסודיים. במחקר השתתפו 2,870 תלמידים, אשר 1,391 מהם למדו בבתי ספר רגילים (48.5%) ו-1,479 תלמידים למדו בבתי ספר ניסויים (51.5%). מתוך כלל התלמידים למדו 1,619 בבתי ספר יסודיים, מכיתות ד-ו (56.4%) ו- 1,251 תלמידים בבתי ספר על-יסודיים, מכיתות ז-ט (43.6%). כלי המחקר היו שאלונים לדיווח עצמי של התלמידים, אשר פותחו לצורך מחקר זה.

הממצאים המרכזיים במחקר מצביעים על הבדלים מובהקים בששה מדדים (תפיסת איכות ההוראה; שביעות הרצון ותחושת שייכות; יחסים בין אישיים; השתתפות ועניין בלימודים; תחושת שייכות לבית הספר; וגילויים של חוסר משמעת) בין בתי ספר רגילים לבתי ספר ניסויים. מדדים אלה נמצאו נמוכים יותר בבתי ספר רגילים בהשוואה לבתי ספר ניסויים. אך ההבדל הבולט והמשמעותי ביותר התגלה במעבר מכיתות ו לכיתות ז. נמצאה אינטראקציה מובהקת בין בתי ספר ניסויים ורגילים לבין יסודיים ועל-יסודיים, אשר מקורה בשינוי הבולט שחל בין כיתה ו ביסודי לבין כיתה ז בחטיבה.

בבתי ספר יסודיים לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין ניסויים לרגילים במדדים שלעיל, אך במעבר לכיתה ז חל מהפך בכל אחד מששת המדדים, לטובת בתי הספר הניסויים. ייתכן שהממצאים מלמדים שבבתי הספר היסודיים, הרגילים והניסויים גם יחד, חל שיפור רב בדרכי ההוראה ובתפיסות הפדגוגיות, ולכן ההבדל ביניהם אינו בולט. אך לפי הממצאים, תהליך השיפור עדיין אינו נראה בבתי ספר על-יסודיים, שבהם היו ששת המדדים גבוהים באופן משמעותי בבתי ספר ניסויים בהשוואה לבתי ספר רגילים. הממצאים מובילים לצורך בחשיבה מחודשת על הדגשים המושמים באופן בלעדי על הישגים לימודיים כפי שהם נמדדים במבחנים סטנדרטיים, ועל שינוי דרכי ההוראה וההערכה לרלוונטיות יותר גם בבתי הספר העל יסודיים. יתכן ששינוי בעל אופי כזה יצור גם תחושת שייכות ושביעות רצון גבוהים יותר בקרב התלמידים בבתי הספר העל-יסודיים.

מקור וקרדיט : המכללה האקדמית לחינוך , מכללת גורדון , חיפה , כנס מגמות מינהל החינוך 2013 , 26 למאי 2013


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מחקר מעניין ביותר.אשמח לקרוא את המאמר במלאו.היכן ניתן להשיגו?

    פורסמה ב 22/01/2015 ע״י גילה עזרא
    מה דעתך?
yyya