אוטופיה רומנטית, משפחתיות ושינוי חברתי: עמדות של סטודנטיות וסטודנטים, יהודיות/ם וערביות/ם המתכשירים/ות את עצמן/ם למקצועות ההוראה ביחס למוסד המשפחה

הרקע התאורטי של המחקר מתמקד בשינויים במבנה המשפחה ובתפקידו של המורה כסוכן שינוי או שימור של הסדר החברתי. השאלות העומדות במרכז המחקר נגזרות מתהליכי השינוי המתרחשים בתחום ההכשרה להוראה ולחינוך ומן הצורך להגדיר באופן שונה את תפקידי המורה. בין השאלות: האם ניתן לראות בסטודנטים* המכשירים עצמם לתחום החינוך סוכני שימור או סוכני שינוי של הסדר החברתי? האם כמורים וכמחנכים לעתיד, כסוכני סוציאליזציה, הם מייצגים תפיסות-עמדות מסורתיות, מודרניות או פוסט-מודרניות בכל הנוגע למשפחה הנמצאת בתהליכי שינוי?
החוקרות ביקשו לבדוק מה חושבים סטודנטים ערבים ויהודים על אודות המשפחה ובאילו עמדות הם מחזיקים – "מסורתיות", "מודרניות" או "פוסט- מודרניות"?
אוכלוסיית המחקר כללה 532 סטודנטים וסטודנטיות משני המגזרים. הממצאים נאספו באמצעות שאלון מובנה שעובד והותאם במיוחד לצורכי המחקר הנוכחי.
ככלל ניתן לציין, כי נמצא שעמדות הסטודנטים היהודים ממקמות אותם ברצף הנע בין הדפוס ה"מודרני" לבין הדפוס ה"פוסט-מודרני" ומשייכות אותם לקטגוריה של "סוכני שינוי". עמדותיהם של הסטודנטים הערביים משייכות אותם, לרוב, לגורמי השימור של הסדר החברתי הפטריארכאלי. עם זאת, ניתן לומר כי קיים בסיס משותף המחבר בין עמדות כלל הנחקרים ביחס למוסד המשפחה בישראל: מרכזיות הזוגיות, מרכזיות תפקידי ההוראות ועבודת הנשים כמובנת מאליה, ולו על בסיס חלקי.

* ההתייחסות היא בלשון זכר מטעמי נוחות הכתיבה בלבד.

המחקר נכתב במסגרת היחידה למחקר ולהערכה בהכשרה להוראה ובחינוך במכללת בית ברל.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya