Lexie Grudnoff
מיון:
2 פריטים
פריטים מ- 1 ל-2
  • סיכום

    המאמר הנוכחי מבקש לבחון את השפעתה של תוכנית להכשרה ראשונית של מורים. המאמר מאמץ גישה של תיאוריית המורכבות, שרואה בהכשרת מורים מערכת מורכבת ולא תהליך. מערכת זו בנויה ממקבץ אינטראקציות סימולטניות ברמות מגוונות, שבה המתכשרים להוראה לוקחים חלק לתקופה מסוימת. המחקר המתואר במאמר מתייחס לתוכנית להכשרת מורים באוניברסיטה מבוססת-מחקר בניו-זילנד, ששמה דגש על הכנת מורים לסביבה מגוונת מבחינה תרבותית ושפתית, בין היתר באמצעות תוכנית פרקטיקום מגוונת. המחקר בוחן את עמדתם של מועמדים להוראה, של מאמנים של מתכשרים להוראה מתוך בית הספר, של מרצים להכשרת מורים ושל אנשי ניהול ואדמיניסטרציה בתחום ארצי של הכשרת מורים בנוגע לשאלה הבאה: מה מבין כלל הגורמים האפשריים משפיע על למידת הוראה לכל בתוכניות להכשרת מורים?

  • לינק

    מחקר זה חקר תפיסות של 12 מורים בבית ספר תיכון בניו זילנד הנמצאים בשנת ההוראה הראשונה שלהם לגבי האופן שבו החוויות שלהם בהתמחות בהוראה הכינו אותם לתחילת העבודה בהוראה. הנתונים עבור מחקר איכותני זה נאספו על פני תקופה של 15 חודשים תוך שימוש בראיונות פרטניים מובנים למחצה. המחקר הראה שבעוד מורים מתחילים ראו באופן עקבי את ההתמחות כחלק מפתח בהכשרה שלהם, חוויותיהם מההתמחות לא תמיד סייעו לתמיכה במעבר שלהם ממתמחה בהוראה למורה. בעוד ההכרה בכך שההתמחות המקצועית אינה יכולה לשכפל את התנאים של הוראה במשרה מלאה, הממצאים מציעים שיש לשקול מחדש את ההתמחות המקצועית כדי להכין באופן אפקטיבי יותר את הסטודנטים להוראה לקראת המורכבות הקיימת והדרישות ממורים מתחילים ( Lexie Grudnoff).

שימו לב! ניתן לחזור לתוצאות החיפוש האחרון מכל עמוד באתר בלחיצה על הכפתור בצד ימין