SBR:Scientifically Based Research – סקירת מאמרים ואתרים

הגדרה: מה הוא SBR - ההגדרה הרשמית מתוך חוק NCLB 2002:

"research that involves the application of rigorous, systematic, and objective procedures to obtain reliable and valid knowledge relevant to education activities and programs"

הבהרה: מה המשמעות של SBR 

SBR means well-accepted criteria for high level research. The term does not require that you use any specific experimental design.  In implementation, SBR means that you identify the research upon which your product is based; in impact, SBR means that you show that the research demonstrated effectiveness.

א. אתרים

1. What Works Clearinghouse (WWC)

מרכז משאבים ייעודי בחינוך שהוקם בארה"ב ע"י משרד החינוך האמריקאי בשנת 2002 במטרה לאסוף, לסנן, למיין ולזהות תוכניות התערבות חינוכיות מוכחות מבחינת היעילות. צוות המרכז בוחן את התוכניות החינוכיות על יסוד הביסוס המחקרי שלהם ותרומתו. נבחנים החולשות והעוצמות בכל תכנית כנגד העדויות המחקריות מדעיות. המרכז גיבש סטנדרטים ברורים לצורך הסינון והזיהוי של התוכניות החינוכיות האפקטיביות בחינוך.
http://www.w-w-c.org

  2. Scientifically Based Research (SBR) 
 (בתוך אתר North Dakota for Public Instruction)

רשימת מסמכים עשירה בנושאים: הגדרות שונות למושגSBR , כלים עבור מורים, הפניות לאתרים ועוד.
http://www.dpi.state.nd.us/title1/targeted/general/reauthoriz/research.shtm

בתוך המסמכים עצמם יש קישורים רבים נוספים. ראו רשימה:
Resources for Scientifically Based Research in Education
http://www.dpi.state.nd.us/title1/springwkshp/research.pdf

 

3. An Internet Hotlist on Scientific Based Research and NCLB

רשימת קישורים למחקרים, ארגונים ושיטות ליישום SBR
איסוף ועריכה ע"י Pat Frost 
 http://www.kn.sbc.com/wired/fil/pages/listscientifpa.html

 

ב. כנסים גיליונות מיוחדים

1. Proven Methods- Scientifically Based Research

באתר זה ניתן לקרוא אוסף של ניירות עמדה וסיקור מקיף ומפורט של כל ההרצאות והדיון אשר התקיים בסמינר בנושא SBR בפברואר 2002 (בהנחיית Susan B. Neuman)
http://www.ed.gov/nclb/methods/whatworks/research/index.html

ראו למשל הרצאה מתוך הסמינר:

*Identifying Scientifically-Based Research in Education
מאת
Stephen W. Raudenbush

קיימת אנאלוגיה בין מדע הרפואה ובין מדעי החינוך מבחינת השימוש בממצאים מחקר אמפיריים מוכחים. הכותב, מומחה לרפואה וחינוך, ממליץ לאנשי החינוך ליישם את עקרונות השיפוט המדעי המקובלים במכון הבריאות הלאומי בארה"ב תוך ניסיון לזהות את התבחינים העיקריים של מחקר חינוכי יעיל ומוצק אשר הוא בעל איכויות ברורות.
http://www-personal.umich.edu/~rauden/ScientificallyBased%20ResearchSeminar.pdf


2. The Use Of Scientifically Based Research In Education

Working Group Conference, February 6, 2002

כנס ייעודי בנושאי ה-SBR  שאורגן ע"י משרד החינוך האמריקאי בשנת 2002. בכנס הציגו מומחי חינוך את העקרונות של ה SBR, הרציונל של הגישה המדעית לחקר החינוך, הקשר בין עקרונות ה- SBR ובין ההישגים במתמטיקה, יישום עקרונות הSBR בהוראת הקריאה. כיצד לבסס את הרפורמות המצליחות בבתי הספר על עקרונות הSBR?
http://www.ed.gov/nclb/methods/whatworks/research/transcript.pdf

3. "A call for evidence"- NCREL'S  Learning Point, spring 2003

הגיליון שהוקדש ברובו לנושא ה- SBR בארה"ב. בין הנושאים המסוקרים:
רשימת פעולות מוצעות עבור אנשי חינוך על מנת להפנים SBR בפרקטיקה שלהם, סקירת פעילות What Works Clearinghouse המסייעים למחנכים לעשות שימוש במחקר ועוד.
http://www.ncrel.org/info/nlp/lpsp03.pdf

4. *What does SBR mean for education technology ?
מאת
Mark Schneiderman

מאמר המעלה שאלות ועוסק במשמעויות וההשלכות של SBR לגבי יישום הטכנולוגיה והמחשבים בחינוך. כיוון תחומי ההוראה המתוקשבת ויישומי המחשב נתפסים לעתים כתוספת יקרה ולא מספיק "מוכחת", דרישת ה-SBR להוכחת אפקטיביות בחינוך זה הופכת לקריטית יותר:
http://www.thejournal.com/magazine/vault/A4863.cfm

 

ג. חוברות הדרכה וניירות עמדה

1. Scientifically Based Research

חוברות הדרכה לגבי מונחי מפתח והסברים בסיסיים על SBR
http://www.ncrel.org/csri/tools/qkey7/index.html

 

2. Scientifically Based Research: A Guide for Education Publishers and Developers

Doris Redfield & Jay Sivin-Kachala (2003)

מדריך הכולל הגדרות, דוגמאות ותשובות מעשיות עבור חברות המפתחות מוצרי תוכנה ויישומי מחשב  למערכות חינוך, בהתאמה ל-SBR.
http://www.sellingtoschools.com/PDFs/products/sbr_summ.pdf

 

3. Scientific Research in Education

Richard Shavelson, Lisa Towne (2002)

דו"ח המתאר את טבעו של SBR במחקר החינוכי ופורש קשת רחבה של המלצות כיצד הממשל הפדראלי יכול לתמוך במחקר באיכות גבוהה.

www.nap.edu/books/0309082919/html

 

ד. מאמרים

1. Doing What Works: Scientifically Based Research in Education

Suzanne Bouffard

מאמר קצר המגדיר ומתאר את המטרה העיקרית של SBR (בייחוד מנקודת המבט של משרד החינוך האמריקאי ותכנית ה-NCLB) וההשלכות על חוקרים וסוגיית ההערכה.

מקור: כתב העת The Evaluation Exchange Volume IX, No. 1, Spring 2003
 http://www.gse.harvard.edu/hfrp/eval/issue21/bbt1.html

2. The Evaluation Exchange Special Report on Scientifically Based Research (2003)

אוסף תגובות ודעות של 7 מומחים על האתגרים שיש להתמודד איתם בפרקטיקה והערכה של רפורמות חינוך בעקבות  נקיטת מדיניות ה-SBR
http://www.gse.harvard.edu/hfrp/eval/issue22/special.html

 

3. Scientifically Based Research

Ron Beghetto (2003)

מאמר על ההיסטוריה של SBR, הנחיות ה-NRC (National Research Center) וההשלכות על מנהלי בתי ספר בארה"ב.
http://eric.uoregon.edu/publications/digests/digest167.html

4. Reflections by a research-based teacher educator

Holder, K. C. (2004)

נייר עמדה מעניין המציג את נקודת המבט של מורה-מורים. המחבר טוען כי ישנו יתרון לגיבוש החלטות חינוכיות חשובות על סמך טענות מבוססות ראיות, אך במקביל מזהיר מהתייחסות צרה מדי רק למה שנחשב "מדעי".
http://www.nwrel.org/nwedu/09-04/holder.php

5. Scientifically Based Research Preliminary Review of Mathematics Curricular Materials

Susan Harrington (2003)

ניסיון שיטתי במדינת איידהו להעריך את ספרי הלימוד במתמטיקה והתאמתם ללימודים בבית הספר על סמך גישת SBR
http://www.sde.state.id.us/instruct/docs/math/srbreports.pdf

6. Scientific Culture and Educational Research

Michael J. Feuer, Lisa Towne, and Richard J. Shavelson (2002).

מחברי המאמר טוענים כי הדגש העיקרי ביישום הנחיות ה-NRC צריך להיות הזנה וחיזוק של תרבות מדעית במחקר החינוכי. פיתוח תרבות שכזה תלוי לדעתם בחוקרים אינדבדואלים הזקוקים הן לתמיכה מצד ההנהגה המקצועית שלהם והן מצד הממסד באמצעות סוכנות מחקר חינוכי פדרלית.

מקור:
Educational Researcher, 31(8), 4-14. Retrieved May 13, 2004 http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3108/3108_Feuer.pdf

 

7. Using Scientifically Based Research to Guide Educational Decisions

Jonathan Margolin, Beth Buchler

מאמר מומלץ שדן ומסביר את 6 הקריטריונים העיקריים שמציבה חקיקת NCLB לגבי תכנון ובניית מחקר חינוכי  ע"פ עקרונות SBR
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/envrnmnt/go/go900.htm

8. A reader's guide to scientifically based research.

Robert Slavin (2003)

המאמר , שנכתב ע"י פרופסור רוברט סלבין , מגדולי חוקרי החינוך בדורנו , דן בחשיבות ובדרכים לבחון את תוקפם של מחקרים חינוכיים המשמשים בסיס ליישום של רפורמות חינוכיות. במקביל המחבר מציג רשימה של מתודולוגיות מחקריות לא רצויות ושיש להימנע מלהסתמך עליהן.

מקור:
Educational Leadership, 60(5), 12-16
http://pdonline.ascd.org/pd_online/contemp_s_lead/el200302_slavin.html

 

9. NCBL dismisses research vital to effective teaching

Nancy Protheroe (2004)

המאמר מציג דעה לפיה ההגדרה של SBR המוצגת על ידי NCLB צרה מדי ומותירה בחוץ מחקרים נוכחיים רבים העוסקים בהוראה אפקטיבית. המאמר מציג עבודות משלושה פרוייקטים המחזקים את הטענה שדווקא מחקר מבוסס ידע הוא כלי רב-עוצמה.

מקור:  

Education Digest, April 2004 v69 i8 p27(30)

 (נגיש דרך מאגר המידע Gale)

10. Scientifically based research: Technology in Teacher Education

Thompson Ann and Julio Rodriguez

ההשלכות של הדרישה לעדויות מחקריות מבוססות באופן מדעי על קהילת המורים והמומחים העוסקים בתקשוב הכשרת המורים בארה"ב. קהילת מומחי התקשוב נדרשת עתה ליישם פרוייקטי תקשוב בהכשרת המורים שיש בהם ביסוס ברור יותר של עוגנים תיאורטייים, על שאלות מחקר ברורות ונהירות, על שיטות מוכחות ועל כלים תקפים לאיסוף מידע.

מקור:

Journal of Computing in Teacher Education
Volume 20 / Number 2 Winter 2003–2004

11. Evidence-based Programs and Practices

מאמר המתרכז בהיערכות של תוכניות לימודים לספרנים וספריות בהתאם לעקרונות SBR, ובדגש על מחקר-פעולה:
http://eduscapes.com/info/achievement.html#1

12. Digging Out - How to Avoid Getting Buried Under a Mountain of Research

Danielle Carnahan and Michele Fitzpatrick

המחברים מציגים מספר עקרונות שיטות לסינון והערכת מידע, לצורך התמודדות עם עומס המחקרים והמאמרים המציפים את מי שמבקש לחקור תחום חינוכי.

מקור:

JSD, Spring 2003 (Vol. 24, No. 2) as “Don't Get Buried Under a Mountain of Research.”

http://www.ncrel.org/info/nlp/lpsp03/dig.htm

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya