שימור מורים מתחילים: המשמעות וההיקף של הבניית תרבות בית ספרית אקולוגית

Zavelevsky, E., Benoliel, P., & Shapira-Lishchinsky, O. (2022). Retaining novice teachers: The meaning and measure of ecological school culture construct. Teaching and Teacher Education, 117, 103783

עיקרי הדברים:

שיעור נשירת המורים במהלך חמש השנים הראשונות בהוראה מדאיג במיוחד ועומד על כמעט 50% בארה"ב וכ-35% בקנדה

יש מדינות מהן מגיעים נתונים מעודדים, כמו אוסטרליה, גרמניה וצרפת, בהן שיעור הנשירה בחמש השנים הראשונות נמוך מ-10%

מעבר לתנאי ההעסקה והשכר, סביבתו הקרובה של המורה המתחיל משפיעה מאוד על רצונו לדבוק במשרה, לעזוב את בית הספר או לנשור מהמקצוע

המורה המתחיל הסביר נמצא בשנותיו הראשונות בעמדה שברירית ובמצב של "הישרדות", והוא משווע לביטחון, תמיכה ויציבות

הפוטנציאל לשימור מורים עולה כאשר נרקמים שיתופי פעולה ישירים בין המורה המתחיל לבין המנהל וכאשר נוצרת בבית הספר, באופן בלתי-פורמלי או פורמלי, רשת מקצועית תומכת

על מנהלי בתי הספר לטפח אקלים בית ספרי מיטבי, לוודא כי המורים המתחילים חשים בטוחים בסביבתם החדשה, להכווינם ולהציב בפניהם יעדים ואתגרים

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא שימור מורים

שימור מורים מתחילים: משימה קשה, אך אפשרית

איכות בית הספר נמדדת, במידה רבה, ביכולת לשמר מורים מתחילים איכותיים. זוהי משימה קשה, משום שקצב נשירת המורים בחמש השנים הראשונות מדאיג ועומד על כמעט 50% בארה"ב ואנגליה, כ-35% בקנדה ו-44.9% ו-24.7% בחטיבות ביניים ובבתי ספר יסודיים בבלגיה – בהתאמה. לעומת זאת, מדינות כמו אוסטרליה, גרמניה וצרפת, בהן שיעור הנשירה נמוך מ-10%, משקפות מגמה מעודדת ואופטימית (Dupriez et al., 2016; Kutsyuruba et al., 2019).

בעידן הנוכחי, שימור המורים הופך להיות אתגר רציני מסיבות כלכליות, מקצועיות וארגוניות:

 1. משאבי כוח אדם אדירים ותקציבי עתק מושקעים בתהליכי גיוס, קליטה, ליווי, הנחיה ושימור של מורים מתחילים;
 2. שיעור נשירה גבוה מייצר אי-יציבות בבתי הספר ופוגם משמעותית באיכות ההוראה;
 3. מערכת החינוך והאינדיבידואלים המנווטים אותה עובדים בזירה לחוצה ומטלטלת אשר מושפעת מהאקלים הבית ספרי, ממעורבות ההורים ההולכת וגוברת וממדיניות חינוכית שמשתנה חדשות לבקרים (Nguyen et al., 2020).

הפוטנציאל לשימור מורים מתחילים

השנים הראשונות בהוראה נחשבות קשות במיוחד ומצריכות תהליכי קליטה, ליווי ושימור מיטביים, כמו גם אקלים ארגוני תומך. ללא יסודות יציבים, המורים המתחילים נתקלים באתגרים יומיומיים קשים, כגון: היערכויות בהולות ואלתור, ניהול כיתה, הטלת משמעת והמתנה לקבלת קביעות.

מחקרים רבים התחקו אחר המניעים המרכזיים לשימור או נשירת מורים ומצאו את המשתנים הבאים:

 1. אינדיבידואלי – מבנה האישיות של המורה המתחיל, חוסנו המנטלי, תחושת המסוגלות העצמית, מידת הסיפוק מהעבודה, הגעה להישגים, תחושת תגמול והשפעת המשפחה והחברים;
 2. ארגוני – שיטות הניהול במקום העבודה, תנאי העסקה, גובה השכר, עומס העבודה, יחסי מורה-תלמידים, יחסים עם עמיתים, האקלים הבית ספרי, מדד סוציו-אקונומי של בית הספר, איכות הקליטה, הליווי והחונכות בבית הספר ונכונותו של המנהל לקבל את המורים, להציב מטרות, לקבל אחריות ולספק להם משאבים;
 3. סביבתי – אווירת עבודה, יחסי מורים-הורים, מדיניות חינוכית ועוד (Bastian et al., 2017).

מדד לתרבות אקולוגית בית ספרית

התרבות האקולוגית הבית ספרית (ecological school culture), הידועה גם במינוח התרבות האקולוגית-חברתית הבית ספרית, משקפת את הסביבה בה המורה המתחיל חי ועובד וזו משפיעה על התנהגותו ובחירותיו. היא מגלמת בתוכה את מערכות היחסים שהוא מכונן בסביבתו הקרובה, את אווירת העבודה הארגונית, את הנורמות החברתיות והתרבותיות הנהוגות ואת החוקים הכתובים והלא-כתובים בהם הוא צריך לעמוד. לא פחות חשוב, היא עתידה להשפיע על נכונותו להישאר במקצוע, לעזוב את בית הספר או לנשור.

תפקיד מנהל בית הספר

למנהל בית הספר תפקיד חשוב ביותר בשימור מורים מתחילים. מנהלים שמצליחים לשמר מורים הם אלו אשר מייצרים אקלים בית ספרי מיטבי, מציעים גמישות ומספקים תמיכה והכוונה, ובד בבד, מציבים יעדים ואתגרים – ללא איפה ואיפה בין מורים מתחילים לבין ותיקים. לאור תפקידו המכריע של המנהל, מחקר זה מבקש להעמיק את הידע הנוגע ליחסים ההדדיים בין מנהל בית הספר לבין התרבות האקולוגית הבית ספרית, תוך התמקדות בשלושה מודלים של מנהיגות:

 1. מנהיגות מעצבת (Transformational leadership) – מנהל שמציב חזון ברור, מניע את המורים ומעורר בהם נכונות והזדהות, תוך שהוא מזהה את הפוטנציאל הגלום בכל מורה ואת הדרך לליבו;
 2. מנהיגות אותנטית (Authentic leadership) – המנהל דוגל בכנות, שקיפות, פתיחות ושיתופיות, מקדם נקודות מבט מגוונות ומטפח רשתות של שיתופי פעולה;
 3. מנהיגות השתתפותית (Participative leadership) – המנהל מוכן להאציל סמכויות, מאפשר לגורמים נוספים לקחת חלק במנגנון קבלת ההחלטות ומעצים את סובביו (Benoliel & Somech, 2014).

מתודולוגיה

147 מורים מתחילים נבחרו רנדומלית מ-19 חטיבות ביניים ותיכונים ממלכתיים וממלכתיים-דתיים בישראל. המורים השיבו לשאלון שמעריך את רקעם האישי-מקצועי, סיפוקם מהעבודה, התרבות האקולוגית הבית ספרית וסגנון המנהיגות הבית ספרי. בנוסף לכך, נערכו ריאיונות עומק עם 20 מורים מתחילים ו-16 מנהלי בית ספר ונוהלו דיונים בארבע קבוצות מיקוד.

כדי להעריך את התרבות האקולוגית הבית ספרית, המורים המתחילים התבקשו לתאר את ההיבטים הבאים:

 1. תהליך הקליטה והליווי בבית הספר;
 2. תמיכת הנהלת בית הספר בתהליך הקליטה והליווי;
 3. התמודדותם עם אירועים מאתגרים בזירת בית הספר;
 4. מערכת היחסים שלהם עם קהילת בית הספר;
 5. תפיסתם את המדיניות החינוכית ומעמדו החברתי-מקצועי של המורה.

בתוך כך, המחקר הנוכחי שואף לפתח ולתקף כלי מחקר מהימן שמטרתו להעריך תרבות אקולוגית בית ספרית ולנבא שיעור עתידי של נשירת מורים. למעשה, למחקר זה שלוש מטרות:

 1. לבדוק מה מאפיין תרבות אקולוגית בית ספרית שתורמת לשימור מורים;
 2. לפתח ולתקף מדד מחקרי של תרבות אקולוגית בית ספרית;
 3. לבחון את יכולת הניבוי העתידית של המדד המחקרי בנוגע לשיעור הנשירה הצפוי של מורים מתחילים מבית הספר. זאת, על פי המאפיינים הדמוגרפיים של המורים וסגנון המנהיגות של מנהל בית הספר.

ניתוח ודיון

מאמר זה מציע בחינה רב-ממדית של נשירת מורים מתוך פרספקטיבה אישית, בית ספרית, ארגונית, סביבתית ותרבותית. המאמר גורס כי נשירת המורים מושפעת, בראש ובראשונה, מהמשתנים הבאים:

 1. מערכות יחסים בין המורים המתחילים לבין עמיתיהם;
 2. האיכות של תהליכי הקליטה והחונכות הבית ספרית;
 3. יחסי המורה המתחיל עם המנהל;
 4. התרשמות המורה המתחיל מן התרבות האקולוגית הבית ספרית.

לצד תנאי העסקה ושכר, התרבות האקולוגית הבית ספרית מושפעת מנורמות העבודה הניהוליות, מאיכות התקשורת בין עמיתים, ממאפיינים אישיים ומתחושת הקהילתיות. מכאן, שסביבתו הקרובה של המורה המתחיל משפיעה מאוד על רצונו לדבוק במשרה, לעזוב את בית הספר או לנשור מהמקצוע. למעשה, המורה המתחיל הסביר נמצא בשנותיו הראשונות בעמדה שברירית ובמצב של "הישרדות", והוא משווע לביטחון, תמיכה ויציבות. לשם כך, הוא יזדקק לתמיכה מקצועית, הכלה רגשית וקבלה חברתית.

מורים מתחילים זקוקים לגב תומך ולערוץ תקשורתי פתוח מול מנהל בית הספר ולתהליך חונכות המספק משאבים פדגוגיים ועונה על צרכים רגשיים. מחקרים מראים כי הפוטנציאל לשימור מורים עולה כאשר נרקמים שיתופי פעולה ישירים בין המורה המתחיל לבין המנהל וכאשר נוצרת בבית הספר, באופן בלתי-פורמלי או פורמלי, רשת מקצועית תומכת. רשת כזו מאפשרת שיח עמיתים פתוח, מעודדת קבוצות למידה ותמיכה ומועילה להפגת תחושת הבדידות שמאפיינת את השנים הראשונות בבית הספר.

מגבלות המחקר

 1. חלק מן המידע מבוסס על דיווחים עצמיים, אשר עלולים להיות מוטים;
 2. המידע על אודות סגנון המנהיגות של מנהל בית הספר מתבסס על עדויות מפי העובדים תחתיו. יתכן כי ממצאים מדויקים יותר היו מושגים באמצעות הערכת עבודת המנהל דרך תצפיות ישירות;
 3. הרקע התיאורטי מתבסס בעיקרו על מחקרים מארה"ב, קנדה וישראל, ויתכן שראוי היה לכלול ממצאים ממדינות נוספות וללמוד גם מהן;
 4. המחקר לא התעמק במשתנים דמוגרפיים מסוימים שעלולים היו להשפיע על ההישגיות, התפקוד והנשירה של המורים המתחילים, או ההבדלים ביניהם, כגון זהות אתנית או גזעית.

רשימת המקורות

Bastian, K. C., McCord, D. M., Marks, J. T., & Carpenter, D. (2017). A temperament for teaching? Associations between personality traits and beginning teacher performance and retention. AERA Open, 3(1), 2332858416684764

Dupriez, V., Delvaux, B., & Lothaire, S. (2016). Teacher shortage and attrition: Why do they leave? British Educational Research Journal, 42(1), 21-39

Kutsyuruba, B., Godden, L., & Bosica, J. (2019). The impact of mentoring on the Canadian early career teachers’ well-being. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 8(4), 285-309

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?

Bastian, K. C., McCord, D. M., Marks, J. T., & Carpenter, D. (2017). A temperament for teaching? Associations between personality traits and beginning teacher performance and retention. AERA Open, 3(1), 2332858416684764

Dupriez, V., Delvaux, B., & Lothaire, S. (2016). Teacher shortage and attrition: Why do they leave? British Educational Research Journal, 42(1), 21-39

Kutsyuruba, B., Godden, L., & Bosica, J. (2019). The impact of mentoring on the Canadian early career teachers’ well-being. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 8(4), 285-30

yyya