תכנית לימודים (קדם יסודי) – תשתית לקריאה וכתיבה

מקור וקרדיט: האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך, נובמבר 2005
הדו"ח הוכן בראשות פרופ' איריס לוין

לתרשים המתאר את מבנה תכנית הלמודים - ראו קובץ מצורף מימין

רקע לכתיבת תכנית הלימודים

תכניות התערבות בתחום האוריינות בגיל הגן סוללות לעתים קרובות את הדרך לרכישת קרוא וכתוב והבנת הנקרא, וכן מצמצמת את מספר המתקשים ברכישת הקריאה בבית הספר.
בתכנית זו מתייחס המונח אוריינות לשימוש מושכל בשפה הכתובה והדבורה ובמערכת הכתב. התפתחות האוריינות איננה פועל יוצא של חשיפה מזדמנת של הילד לסביבה אוריינית. היא מצריכה תיווך מושכל ואינטנסיבי על ידי מחנכים אשר רואים עצמם מעורבים ואחראים להתפתחותו האוריינית.
תכנית זו נוצרה על רקע הצבת קידום האוריינות כיעד מרכזי של מערכת החינוך הישראלית ומבוססת על המחקר הענף שנערך בעולם, המעיד על תרומת תכניות לקידום אוריינות בגיל הרך להתפתחות במהלך שנות הגן ולהישגים העתידיים בבית הספר ואף לאחר מכן.
בכוונת התכנית להנחות מחנכים כיצד לטפח את השליטה במיומנויות המסייעות ללימוד הצופן של הכתב, לקדם את המוטיבציה לקרוא ולכתוב וכיצד להעשיר את השפה של הילדים על מנת לתמוך ביכולות ההבנה וההבעה שלהם וביכולתם התקשורתית בכלל.
התכנית מתייחסת למסגרת החינוכית החל בכניסת הילדים (גילאי 3) למערכת החינוך ועד לתחילת הלימודים (גילאי 6) בבית הספר. היא נועדה לפתח תשתית ללימוד קרוא וכתוב ושפה בבית הספר. בשל הרצף ההתפתחותי בין הגן לבית הספר חשובה ההלימה בין הגישה לטיפוח אוריינות בגיל הגן לבין התכניות להוראת קריאה, כתיבה ולשון בבית הספר, דוגמת תכנית הלימודים בחינוך לשוני "עברית-שפה, ספרות ותרבות" לבית הספר היסודי.

התפיסה הרעיונית של התכנית (חלק מהנחות היסוד)

 • התפתחות האוריינות בכלל ורכישת התשתית לקראת קריאה וכתיבה בפרט, אינם תהליכים המתרחשים בעצמם. קידומם מחייב טיפוח מושכל על ידי תיווך מצד המבוגר.
 • קיים רצף בין התפתחות האוריינות בגיל הרך לבין הישגי הילידים בבית הספר.
 • קידום ההתפתחות האוריינית בקרב ילדים צעירים מחייב טיפוח מאוזן של הרכיבים האלה: מודעות פונולוגית, ידע אותיות, ניצני כתיבה וקריאה, כישורי שיח דבור, אוצר מילים, מודעות מורפולוגית ותחבירית ומכוונות לספר.
 • קיים מהלך התפתחות אופייני לרכישת מיומנויות אלף-ביתיות וידע לשוני, עם זאת, קיימת שונות נורמטיבית ברמה המושגת על ידי ילדים באותו גיל.
 • למידה השומרת על "רוח הגן" באמצעות פעילות חווייתית, מעוררת סקרנות מהנה ומהווה בסיס לטיפוח התשתית האוריינית בגן הילדים.

מטרות התוכנית

א. מיומנויות אלף-ביתיות (מודעות פונולוגית, הכרת אותיות) וראשית כתיבה וקריאה:

 • הילדים יבינו את עיקרון האלף-בית, יהיו רגישים ומודעים לצליל השפה ויכירו אותיות בשמן, בצורתן ובצלילים שהן מייצגות.
 • הילדים ישאפו ללמוד לקרוא ולכתוב, ירצו להתנסות בקריאה ולהתבטא בכתב, יפתחו ניצני כתיבה וקריאה, ויבינו את מטרות השימוש השונות במערכת הכתב.

ב. כשירות לשונית

 • שפתם של הילדים תתעשר באוצר מילים ותיעשה מורכבת יותר מבחינה מורפולוגית ותחבירית.
 • הילדים יהיו בעלי כישורי שיח ברמה תואמת לגיל: יביעו את עצמם בעל פה ויבינו את הנשמע.

ג. מכוונת לספר

 • הילדים יכירו ספרות לילדים ואת לשון הספר, יאהבו להאזין לקריאת ספרים, ישאבו מן הספרים מטען תרבותי וידע עולם, ויתמצאו בספר ובמוסכמות הכתב.

כל אחת מהמטרות מוגדרת כרכיב אוריינות מוקדמת והוא מוצג בתוכנית בשלושה חלקים:

- היבטים תיאורטיים של התפתחות הילד בתחום
- טבלאות המפרטות יעדים מצופים על פי רצף גילאי ובצמוד להן דוגמאות המעידות על השגת היעד והצעות לפעילויות מקדמות.
- היבטים מעשיים לתכנון העבודה בגן.

כוונת התוכנית איננה ללמד ילדי גן לפענח מילים וטקסטים או לכתוב טקסטים בכתיב תקין, שכן הגן אינו המסגרת שבה אמורים הילדים ללמוד קרוא וכתוב במובן הפורמלי.

בקישור זה ראו טבלה המרכזת את היעדים המייצגים את ההישגים המצופים ברכיבי התכנית השונים על פי רצף גילי:
טבלאות יעדים על פי רצף גילי

הטבלאות מכילות גם דוגמאות לביטויים התנהגותיים המעידים על השליטה של הילדים ביעדים וכן דוגמאות לסוגי פעילויות יזומות על ידי המחנכים היכולות לקדם את הילדים לקראת השגת היעדים.
(הצבת מדרג היעדים נועדה לתחום מסגרת התייחסות לבניית תכנית הוראה מותאמת התפתחות)

עקרונות פדגוגיים-דידקטיים להפעלת התכנית

תכנון שיטתי של תכניות הוראה הכוללות מגוון פעילויות שיטתיות במכוונות לקידום האוריינות יתבסס בין השאר על הכרת תחום הדעת של האוריינות, על הכרת רצף ההתפתחות בתחום זה וכן על היכרות עם היכולות השונות המאפיינות את ילדי הגן של הגננת.

המפגש הלימודי המתוכנן יתבסס על העיקרון הדידקטי לפיו שיתוף פעולה בין הילדים לבין עצמם ובינם לבין הגננת מקדמים את התפתחות האוריינות והשפה. לפיכך, פעילות בקבוצה קטנה היא הדרך היעילה ביותר לכך.

לצד פעילויות מתוכננות על הגננת לזהות "אירועים בעלי פוטנציאל ללמידה ולהוראה" המזדמנים בחיי היום-יום בגן. הגננת יכולה להתערב במהלך אירועים מזדמנים כאלה על מנת לקדם את הילדים בהתאם לפוטנציאל שהאירוע מזמן.

רצוי לבנות בשיתוף עם הילדים סביבה מעודדת פעילות אוריינית, שמביאה לידי ביטוי את העשייה בגן. הסביבה תכלול רכיבים כמו סרגל אותיות, שלטי מילים, כלי כתיבה, תוכנות מחשב ייעודיות, כמו גם אמצעים טכנולוגיים כגון מחשב, טלוויזיה ועוד. בצד רכיבים אלה יש לספרייה מקום חשוב בטיפוח האוריינות.

הערכה כבסיס לתכנון הוראה בתחום שפה ואוריינות

על מנת לקדם ילדים בתחום השפה והאוריינות על הגננת להכיר את אפיוני ההתפתחות הנורמטיבים של ילדים בתחום זה ואת ההישגים שהם צפויים להשיג על פי התכנית. יחד עם זאת עליה להיות מודעת לשונות בין ילדים, הנובעת מהבדלים בין-אישיים ומהרקע התרבותי והחברתי שלהם.
תפקידה של הגננת לקיים מעקב אחר התקדמותם האישית של הילדים, לבצע הערכת מצב תקופתית ולבסס עליה את תכנית הלימודים בגן.
הערכת הגננת תתבסס על מידע שנאסף בסיטואציות שונות ובאמצעות כלים שונים העומדים לרשותה כמו תצפיות על הילדים בהתנהגותם החופשית ועל התנהגותם במצבי למידה מתוכננים, עיון בתוצרי עבודה של הילדים, שיחות עם ילדים, שיחות עם הורים, שאלונים להורים, תצלומים בוידיאו והקלטות ברשמקול של מגוון פעילויות בגן.

באתר משרד החינוך מופיעים שלושת המסמכים המפורטים של התכנית, והם ניתנים להורדה:

מיומנויות אלף-ביתיות וראשית כתיבה וקריאה

 • מודעות פונולוגית ומהלך התפתחותה
 • ידע אותיות ומהלך התפתחותו
 • התפתחות הכתיבה אצל ילדים
 • התפתחות קריאת מילים
 • יעדים על פי רצף גילי
 • קידום מיומנויות כתיבה וקריאה בגן         

כשירות לשונית

 • מילון      
 • מורפולוגיה
 • תחביר
 • פרגמטיקה
 • יעדים על פי רצף גילי
 • קידום הכשירות הלשונית בגן

מכוונות לספר

 • הנאה מקריאה והנעה לקריאה
 • הבנת הטקסט ולשון הספר
 • התמצאות בספר ובמוסכמות הכתב
 • יעדים על פי רצף גילי
 • קריאת ספרים ופעילות עם ספרים בגן

בסוף המסמך מצורפת גם הרחבה תיאורטית בנושא הקשרי השיח, הבוחנת שלושה היבטים של השיח הכתוב והדבור: אופנות, משלב, סוגה (שיח סיפור-נרטיב, תסריט- סקריפט, טקסט מידע, טקסט הפעלה, טקסט מסר)


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  למה לא ניתן להוריד את הקבצים המפורטים?

  פורסמה ב 28/01/2024 ע״י שרי

  מרכז ,ולעניין

  פורסמה ב 16/02/2006 ע״י נגה עפרוני

  שלום.אני מחפשת מידע לגבי רצף מיומנויות הנדרשות בגילאי גן חובה בתחום הקריאה והחשבון, האם יש מידע מרוכז ומסודר כזה איפשהו שמכיל פירוט של כל מיומנות נדרשת? תודה רבה.

  פורסמה ב 06/09/2011 ע״י אביטל רוזנבלו
  מה דעתך?
yyya