תוכנית הכשרה חלופית קצרת טווח (7 שבועות) להכשרת מורים חדשים: מודל ראוי להעתקה?

מאת: C.R Fowler

Fowler, C.R. (2003). The Massachusetts Signing Bonus Program for New Teachers: A model of teacher preparation worth copying? Education Policy Analysis Archives, 11(13), 1-24.


מילות מפתח: הכשרה חלופית, מורים מתחילים.

המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

המאמר מציג הערכה של תוכנית הכשרה מקוצרת שהוצבה במטרה להתגבר על מחסור במורים ועל איכות ההוראה במסצ'וסטס בארה"ב.
ממצאי המחקר מצביעים על כך שמטרות התוכנית המקוצרת, שהתקיימה לאורך מספר שנים והוערכה לאחר כמה שנות הפעלה, לא הושגו.
מדובר בגיוס אנשים מוכשרים שלא הייתה להם בהכרח התנסות קודמת בהוראה וחלקם אף לא היה מגיע להוראה ללא האפשרות שניתנה להם להתכשר למקצוע במשך 7 שבועות ולהיות משובצים לאחר מכן לעבודה בבתי ספר. הדגש היה על שיבוץ בבתי ספר בעלי קשיים, באזורים בעלי קשיים.

הגיוס - בשלב הגיוס לתוכנית המטרה לגייס לומדים מכל רחבי ארה"ב נכשלה וגויסו רק מורים ממדינות האזור. בין הסיבות: גם במדינות אחרות קיים מחסור במורים, המשכורות במדינות האחרות למורים מתחילים נמצאו גבוהות יותר, מבחן ההסמכה להוראה שונה מהמקובל בכל המדינות.

השיבוץ- התוכנית נכשלה בשיבות המורים החדשים באזורי קושי: א) הורים עצמם לא רצו בכך, ב) מחויבות המדינה לבתי ספר אלה לא הייתה עקבית.

נשירה – שיעור הנשירה (20%) של המורים בוגרי התוכנית היה גבוה בהרבה מהממוצע (9%). מנהלים העריכו את יכולות בוגרי התוכנית כלא נמוכות מהיכולות של בוגרי תוכניות הכשרה מסורתיות. עם זאת נמצא כי יש מקום לשקול אם יש לשנות את התוכנית באופן יסודי כדי שתעמוד במטרה הקיימת לספק מורים לאזורים שבהם המחסור גדול. הדרישות למורים בערים הן כאלה שהכרה בת 7 שבועות אינה מספיקה להכשרה של מספר גדול משמעותית של מורים מתאימים(Churchill et al., 2002 ), המציאות בשנת המחקר מוכיחה שהרשויות מודות שהתוכנית סובלת מבעיות כרוניות ביחס למטרותיה המוצהרות ויש להפסיקה ולשנותה:

יותר מורים – ניכר שיפור בתוספת מורים, שללא התוכנית המקוצרת לא היו בוחרים במקצוע ההוראה, בהשוואה למספר המורים הנקלטים ממסגרות הכשרה אחרות.
יותר מורים בערים – התוספת הסתכמה במספר זניח של מורים
יותר מורים בני מיעוטים – התוכנית הביאו אף פחות מורים ממיעוטים מאשר מה שהיה קיים לפני כן. ההצלחה הייתה בממדים זניחים.

התמדה במקצוע בשיעור גבוה – בהצהרת משרד החינוך הפדרלי 85% מהמורים בתוכניות מסוג זה נשארו במערכת אחרי 5 שנות הוראה. ממצאי מחקר זה שונים: רק 54% מהמחזור הראשון נשארו בהוראה לאחר 3 שנים, 72%-מהמחזור השני נשארו אחרי שנתיים ו-71% מהמחזור השליש נשארו אחרי שנה.

מורים טובי יותר – אין נתונים רשמיים, מטעם יוזמי התוכנית ומבצעיה, המצביעים על כך שהמורים שלמדו בה מעלים את השיגי התלמידים. יש סקר שלפיו המנהלים דירגו אותם לטובה ביחס לבוגרי תוכניות מסורתיות. לא ברור אם דירוגי המנהלים הושפעו ממידת הניסיון ההוראתי הקודם של המורים שהוערכו על ידם או מאופי בתי הספר בהם שובצו לעבודה(עירוני לעומת אחר).

סיכום

לפי המחקר התוכנית נכשלה בעמידה בתוצרים חיוביים שהוצבו והובטחו ע"י היוזמים והמצדדים בה. אין זה אומר שהכשרה במסלולים מהירים אינה יכולה להתקיים, אך משתמע מכך שהתייחסות פשטנית לשני העקרונות: גיוס מועמדים בעלי הישגים גבוהים והכנסתם המהירה לכיתה (US Department of Education, 2002 ), תיכשל בעמידה בהישגים או ביתרונות שהממשל הבטיח לעמוד בהם.
לא יהיה זה חכם להשקיע מימון לגישה שבמקרה זה הביאה למספרים נמוכים של מורים שיש בהם צורך רב. לאור המחסור במורים מובן שקובעי המדיניות בכל הרמות רוצים לנסות צורות חלופיות של הכשרת מורים. עקרוני אבל שכאשר מממנים יוזמות כלאה, יש לעשות זאת ברוח של ניסוי שנעשה ברצינות, בשקיפות ובאובייקטיביות המאפיינים ניסוי אמיתי.
במקביל, ראוי שקובעי מדיניות יעמדו על קיום הערכה שתעקוב אחר מאפייני הלומדים ומה שקרה להם (למשל, הניסיון ההוראתי הקודם, השיבוצים, שיעורי ההתמדה), כדי שניתן יהי לבדוק את היעילות של היזומות. ניתוח בלתי תלוי של ממצאים חיוני כדי שניתן יהיה להמשיך בתוכניות מסוג זה.

ביבליוגרפיה

Churchill, A., et al., (2002). Revised interim report: The Massachusetts Institute for New Teachers and Master Teachers / NBPTS Programs, MA: Center for Education Policy, Uni. of Massachusetts.
US Department of Education, (2002). Meeting the highly qualified teachers challenge: The Secretary's annual report on teacher quality, Washington, DC.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Churchill, A., et al., (2002). Revised interim report: The Massachusetts Institute for New Teachers and Master Teachers / NBPTS Programs, MA: Center for Education Policy, Uni. of Massachusetts. US Department of Education, (2002). Meeting the highly qualified teachers challenge: The Secretary’s annual report on teacher quality, Washington, DC.

yyya