קליטה מקצועית אקדמית למורי מורים חדשים

מאת: J. Murray

Murray, J.(2010). Academic induction for new teacher educators, in: A. Campbell & Groundwater - Smith, S. Eds.). Connecting inquiry and professional learning in education, London: Routledge.

מילות מפתח: מורי מורים, התפתחות מקצועית

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

מבוא – שני נושאים מתחום הכשרת מורים באנגליה מהווים נקודת מוצא למאמר (פרק בספר): (א) שינויים אחרונים מצביעים על כך שדור חדש של מורי-מורים עומד בפני האתגרים של עיסוק פעיל במחקר ושל פיתוח זהויות אקדמיות, זאת בתקופה שבה מתגברת הדרישה לבניית יכולות מחקריות (ESRC, 2005.) . (ב) המחקר על קליטת מורי- מורים מתחילים מראה שיש גורמים המעכבים פיתוח הפוטנציאל המלא של הידע הנדרש להם (Murray, 2008). הקצב המהיר של העבודה במגזר זה והצורך של אנשים לעבור במהירות מסטטוס של "מתחילים" ל- "מומחים" אינו מאפשר להם עיבוד של הידע הלא פורמלי הנוצר במקום העבודה. כך, מקור משמעותי לידע מקצועי אינו מתפתח במלואו.

מורי מורים חדשים/מתחילים

מורי מורים חדשים כחוקרים: הקשרים ונושאים – בעוד הרטוריקה הקיימת מדברת על כך שכל מורי המורים הם גם חוקרים פעילים, המציאות מצביעה על פער בעניין זה. אילוצי הזמן ומיעוט ההזדמנויות המוקצים לכך במוסדות ההכשרה ידועים((Sikes, 2006, Murray, 2007. חלק ממורי המורים אף נתפשים כבעלי זהויות אקדמיות ומקצועיות הממוקמות הן בהשכלה הגבוהה והן במגזרי בית הספר ((Murray, 2002. גם צמצום התקצוב הממשלתי למחקר בהכשרת מורים משפיע על מיעוטו במגזר זה (Gilroy, 2008).

מורי מורים חדשים: מן המחקר – רוב מורי המורים באנגליה באים לאוניברסיטה (למוסד ההכשרה) מתחומי קריירה קודמים במגזרי חינוך שונים. שינוי תעסוקתי זה יוצר אי-ודאויות, לחצים ואתגרים כמו גם שינויים בזהויות מקצועיות וצורך בלמידה מקצועית חדשה (Boyd et al., 2005, Murray & Male, 2005). אחד האתגרים הוא הקושי להסתגל לציפיות האקדמיות מהם, במיוחד הדרישות למעורבות פעילה במחקר ובפרסום (Murray, 2008).

יש דרכים רבות שבהן אנשי הסגל המתחיל בונים את זהויותיהם החדשות כמורי-מורים וכחוקרים. הם נשענים על צורות שיח ופרקטיקות שונות הקשורות להכשרה ותופסים מחקר בשתי צורות: כפעילות פרקטית המתבצעת באופן רוטיני ע"י מורים או, לחלופין, כפעילות תיאורטית המנותקת במהותה מהמעשה ((Davison et al.,2005, Murray, 2006b. יש בין מורי-המורים המתחילים החשים זהות אקדמית היברידית ("אנשי אקדמיה מקצועיים-מעשיים בהתהוות") (Clegg, 2005 ), או עמידה מבפנים ומבחוץ ביחס למגדלי השן של החיים האקדמיים המסורתיים (Maguire, 2000. הנושא של מורי-מורים כחוקרים אינו ברור ואינו נגיש דיו ברמה המוסדית. ממצאים מראים שעמדות אישיות ותחושות של שליחות המבוססות על ערכים מקצועיים חשובות כדי ליצור הלימה בין התפתחות הפרט כמורה-מורים חוקר ובין התפתחותו כמורה-מורים מקצועי.

תמיכה בפעילות מחקרית – רוב הלמידה המקצועית של מורי-מורים חדשים מתרחשת בקהיליות המצומצמות שלהם. הלמידה החשובה ביותר מנוקדת מבט אישית מתרחשת בפעילויות במקום העבודה שבהן נוצר ידע סמוי או בלתי-פורמלי(Eraut, 2000). הכותבת מציגה מודולה של קורס שנבנתה כלמידה מבוססת-חקר, המיועדת למורי-מורים חדשים מדיסציפלינות שונות . הסגל המלמד בא מיחידת תמיכה בלמידה ובהוראה, ובצדו חונכים מתחומי דעת שונים לליווי כשל מורי המורים החדשים על היקלטות באקדמיה תוך התייחסות מיוחדת להכשרת מורים, (2) להבטיח שמוקד החקר ייגזר מההתנסות האישית של כל מורה-מורים חדש ומניתוח למידתו הלא-פורמלית במקום העבודה, (3) לשקול נקודות התחלה ביוגרפיות ומקצועיות, תוך כוונה להתבסס על כישורים וניסיון קיימים שכל לומד מביא מקריירות קודמות במסגרות חינוך שונות, (4) להבטיח שהמחקר יהיה בעל רלוונטיות כללית לתחום ההכשרה ותהייה בו תרומה להתפתחות מקצועית של החוקר כולל הרחבת מודעותו לעבודתו כמורה מורים (בפרק מובאת דוגמה של מחקר של מורת-מורים חדשה שלמדה בקורס).

סיכום – יש חשיבות רבה והכרה בחשיבותו של מחקר מורים כדרך מוערכת לחקר ולפיתוח הוראה מבוססת-חקר(Campbell, 2007). מחקר בהכשרת מורים בהשכלה הגבוהה עשוי להיות דרך לבניית קהיליות חקר תוססות, ולקדם מחקר בקרב אוכלוסיות שרמות הפעילות המחקרית שלהם נמוכה יחסית(Campbell & Norton, 2007).

המציאות היא שמורי-מורים חדשים מוצאים עצמם נאבקים לקשר את הגישה המקצועית לעבודה בהכשרת מורים עם הגדרות של מחקר "מקובל" או "מסורתי" המלווה בהדגשת המשגות מדעיות /פוזיטיביסטיות של מה שמגדיר מחקר כאיכותי (Groundwater-Smith & Mockler, 2006). לאור מתחים אלה השאלה היא: כיצד ניתן להבטיח השתלבות מורי-מורים במחקר-מורים מבלי שזו תהייה דרך ללא מוצא עבורם? לנוכח המגבלות שמטילה המערכת על מימון אפשרויות מחקר בהכשרת מורים, ראוי לראות את המרחבים החדשים שעשויים להיפתח בפני תפיסה קהילתית ובין-מקצועית של מה "שנחשב" כמחקר של מורי מורים שעיקר עיסוקם בהוראה ובהכשרה. חלק מתפיסה כזו עשוי להיות בהכרה שמחקרי פעולה של מורים בהכשרה הם דרך משמעותית של בניית סוג חדש של "יכולת מחקרית". מחקר כזה יצטרך לשלב רלוונטיות אישית וקהילתית בחקר נושאים שוטפים בפרקטיקה של מורה המורים, להיות גנרטיבי, מעוגן במחקרים קודמים, ערוך נכון, מבוסס תיאורטית ומציע תובנות חדשות לגבי ההכשרה.

ראה גם : מאמרים נוספים על מורי מורים בפורטל מס"ע

ביבליוגרפיה

Boyd, P. et al., (2005). Working with multiple identities: Supporting new teacher education tutors in higher education, PP to the British Educational Research Association Conference, Glamorgan Wales.
Campbell, A. (2007). Practitioner research, London: TLRP.
Campbell A., & Norton, L. (2007). Learning, teaching and assessing in higher education: Developing reflective practice, Exeter: Learning Matters.
Clegg, S. (2005). Academic identities under threat? PP to the British Educational Research Association Conference, Glamorgan Wales.
Davison, J., et al., (2005). Knowing how, knowing why: The professional knowledge-base of teacher educators, Chapter presented at the European conference of educational research, Dublin.
Eraut, M. (2000). Non formal learning and tacit knowledge in professional work, British Journal of Educational Psychology, 70(1), 113-136.
ESRC, (2005). Demographic review of the UK Social Sciences, London: ESRC
Gilroy, P. (2008). The research environment post 2008: Some possibilities, Presentation to the Research and Development Committee of the Unv. Council for the education of teachers, London.
Groundwater-Smith, S., & Mockler, N. (2006). Research that counts: Practitioner research and the academy, Review of Australian Research in Education, 6, 105-117.
Maguire, M. (2000). Inside/outside the ivory tower: Teacher education in the English academy, Teaching in Higher Education, 5(2), 149-165.
Murray, J. (2002).Between the Chalkface and the ivory towers: A research on the professionalism of teacher educators working on primary initial teacher education courses in the English education system, Collected Original Resources in Education, 26(3).
Murray, J. (2006b). Learning to play academic games: New teacher educators' construction of academic identities in higher education, PP at the British Educational Research Association Conference, Uni. of Warwick.
Murray, J. (2007). Countering insularity in teacher education, Journal of Education for Teaching, 33(3), 271-291.
Murray, J. (2008). Teacher educators' induction into higher education European Journal of Teacher Education, 31(1), 17-34.
Murray J., & Male, T. (2005). Becoming a teacher educator: Evidence from the field, Teaching and Teacher Education, 21(2), 107-115.
Sikes, P. (2006). Working in a "new" university: In the shadow of the research assessment exercise, Studies in higher education, 31(5), 555-568.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Boyd, P. et al., (2005). Working with multiple identities: Supporting new teacher education tutors in higher education, PP to the British Educational Research Association Conference, Glamorgan Wales. Campbell, A. (2007). Practitioner research, London: TLRP. Campbell A., & Norton, L. (2007). Learning, teaching and assessing in higher education: Developing reflective practice, Exeter: Learning Matters. Clegg, S. (2005). Academic identities under threat? PP to the British Educational Research Association Conference, Glamorgan Wales. Davison, J., et al., (2005). Knowing how, knowing why: The professional knowledge-base of teacher educators, Chapter presented at the European conference of educational research, Dublin. Eraut, M. (2000). Non formal learning and tacit knowledge in professional work, British Journal of Educational Psychology, 70(1), 113-136. ESRC, (2005). Demographic review of the UK Social Sciences, London: ESRC Gilroy, P. (2008). The research environment post 2008: Some possibilities, Presentation to the Research and Development Committee of the Unv. Council for the education of teachers, London. Groundwater-Smith, S., & Mockler, N. (2006). Research that counts: Practitioner research and the academy, Review of Australian Research in Education, 6, 105-117. Maguire, M. (2000). Inside/outside the ivory tower: Teacher education in the English academy, Teaching in Higher Education, 5(2), 149-165. Murray, J. (2002).Between the Chalkface and the ivory towers: A research on the professionalism of teacher educators working on primary initial teacher education courses in the English education system, Collected Original Resources in Education, 26(3). Murray, J. (2006b). Learning to play academic games: New teacher educators’ construction of academic identities in higher education, PP at the British Educational Research Association Conference, Uni. of Warwick. Murray, J. (2007). Countering insularity in teacher education, Journal of Education for Teaching, 33(3), 271-291. Murray, J. (2008). Teacher educators’ induction into higher education European Journal of Teacher Education, 31(1), 17-34. Murray J., & Male, T. (2005). Becoming a teacher educator: Evidence from the field, Teaching and Teacher Education, 21(2), 107-115. Sikes, P. (2006). Working in a "new" university: In the shadow of the research assessment exercise, Studies in higher education, 31(5), 555-568.

yyya