קבוצות למידה של מורים: גישה אסטרטגית לקידום התפתחות אוריינות אצל תלמידים

מקור:

Teacher study groups: A strategic approach to promoting students' literacy development

Shirley Lefever-Davis, Cindy Wilson, Elizabeth Moore, Andrea Kent, Scott Hopkins

The Reading Teacher Vol. 56, No. 8 May 2003 p.782-784

התפתחות מקצועית של מורים וקבוצות חקב מהוות תגובה לדרישה להעלאת רמת ההשכלה והחינוך בארה"ב (Clark, 2001). בקבוצות החקר מורים נפגשים ולומדים על הוראה ולמידה באמצעות שיח.

מהי TSG - Teacher Study Group

קבוצה המשתפת פעולה, מאורגנת ונתמכת על ידי מורים, במטרה לעזור להם לחזק את התפתחותם המקצועית בתחומים בעלי עניין משותף. בקבוצות אלה, המורים הם האחראיים ללמידה העצמאית שלהם, אך במקביל שואפים להגשים מטרות אישיות באמצעות אינטראקציה עם אחרים. (Cramer, Hurst, & Wilson, 1996)

רוב ה- TSG נוצרות על בסיס וולנטרי, כאשר המורים בוחרים את נושאי הלימוד וקובעים את תכנית הפעולה שלהם.

הקבוצה כולה מזהה נושא או בעיה שהיא מעוניינת לחקור, במקרים רבים הבעיה הנידונה היא שינוי מיומנויות ההוראה  לקידום הישגי אוריינות (קריאה וכתיבה), ואז המורים בקבוצה בוחרים מטרת לימוד אישית הקשורה בנושא הרחב שנבחר.

כאשר מזוהה מטרת לימוד ספציפית, המורים תוקפים את הנושא על ידי בחירת אפשריות למידה הקשורות ביותר לסגנונות ההוראה שלהם.

כאשר הקבוצה נפגשת שוב, לכל חבר בקבוצה מוקדש זמן לשתף עם האחרים מה למד ויישם לפני הפגישה.

האפקטיביות של TSG כאמצעי להתפתחות מקצועית מושתת על הנחת יסוד קריטית שלמורים יש שליטה על הלמידה שלהם – הם מסוגלים להגדיר את תחומי החקר ולבחון למידה במיגוון סגנונות.

הקבוצות נוצרות בד"כ בין בתי ספר ומחוזות, ומצמצמות את תחושת הבידוד שחשים מורים רבים בכתות.

המחברים מציגים שלושה סוגים של TSG באמצעות תיאור דוגמאות:

1. מקרה של מורה ספציפית (אחת ממחברות המאמר) בעלת ותק של 19 שנות ניסיון, שהצטרפה לTSG במסגרת תהליך הרישוי של ה- NBPTS (National Board for Professional Teaching Standards). ההשתתפות בקבוצה הובילה אותה לתובנה שהיא זקוקה לשנות את גישתה להוראת הקריאה והציעה בפניה דרכים לשיפור ולהערכה של מיומנויות ההוראה שלה.

2. מקרה רחב יותר הוא זה שבא בעקבות קואליציית המורים במדינת אלבאמה, אשר מטרתה המוצהרת היא לשפר את יכולות הקריאה והכתיבה של תלמידים על ידי פיתוח מקצועי של מורים. ARI  (Alabama Reading Initiative) פעלה במשך שנתיים ובמסגרתה הוקמו מספר TSG.

3. מקרה של בית ספר במדינת מיזורי שעשה שימוש ב-TSG כדי לחנוך מורים חדשים. הקבוצה כללה מורים ותיקים ואת המנהל בית הספר, לצד המורים החדשים שקיבלו באמצעות הקבוצה תמיכה בשנתם הראשונה. בעקבות ההצלחה של קבוצה זו, הוחלט לייסד עוד קבוצות לפתרון סוגיות ובעיות אחרות שעולות במסגרת בית הספר.

יתרונות TSG

לדעת המחברים בידי הקבוצות הכוח לתמוך בשינויים בכתות. סביבת התמיכה, האכפתיות והאמון השוררת בקבוצות מאפשרת למורים להביע את הבנתם לגבי למידה והוראה ולאתגר אמונות ישנות שלהם. מחקרים מלמדים כי:

א. הזמן שהמורים מקדישים בקבוצות אלה בסופו של דבר תורם יותר לעומת מחויבויות מסורתיות במסגרת התפקיד.

ב. מורים מרוויחים ומפיקים רבות מ- TSG ובעלי יתר מוטיבציה לשינוי. (Brichak, et al., 1998)

למידת מורים משגשגת כאשר אפשרויות ההתפתחות המקצועית מתמקדות בחקר ופתרון בעיות; מבוססות על צרכי המורים, התלמידים ובתי הספר; תומכות בלמידה מתמשכת לאנשי חינוך ומכירות במקצועיותם; מספקות משוב, רפלקציה ואימון באופן בטוח; וכאשר הן קשורות להישגי התלמידים ולמשרת המורה.

לאור זאת היתרונות של TSG מרובים כיוון שהן מאפשרות אינטגרציה בין צרכים אינדיבידואלים אישיים וצרכי בית הספר, וכיוון שהלמידה בהן מתמקדת ותומכת בצמיחה ושינוי.

קבוצות הלמידה מבנות תלות-הדדית חיובית בקרב מורים באמצעות אינטראקציות פנים מול פנים. הן מחזקות מיומנויות של מנהיגות ומספקות התנסויות חדשות בעשיית החלטות של מורים, תקשורת ופתרון קונפליקטים.

ביבליוגרפיה

Birchak, B., Connor, Connor, C., Crawford, K.M., Hahn, L.H., Kaser, S., Turner, S., et al. (1998). Teacher study groups: Building community through dialogue and reflection. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.

Clark, C. (2001). Good conversations. In C. Clark (Ed.), Talking shop: Authentic conversation and teacher learning (pp. 172-182). New York: Teachers College Press.

Cramer, G., Hurst, B., & Wilson, C. (1996). Teacher study groups for professional development. Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיהBirchak, B., Connor, Connor, C., Crawford, K.M., Hahn, L.H., Kaser, S., Turner, S., et al. (1998). Teacher study groups: Building community through dialogue and reflection. Urbana, IL: National Council of Teachers of English.Clark, C. (2001). Good conversations. In C. Clark (Ed.), Talking shop: Authentic conversation and teacher learning (pp. 172-182). New York: Teachers College Press.Cramer, G., Hurst, B., & Wilson, C. (1996). Teacher study groups for professional development. Bloomington, IN: Phi Delta Kappa Educational Foundation.

yyya