פיתוח כלי לבדיקת המהירות והדיוק בחישוב המבוסס על תובנה מספרית בקרב תלמידים בכיתות ג׳-ו׳

בן-יהודה, מ', שרוני, ו' ואלמוג, נ' (2014). פיתוח כלי לבדיקת המהירות והדיוק בחישוב המבוסס על תובנה מספרית בקרב תלמידים בכיתות ג׳-ו׳. דפים, 58, 224-197.

במאמר זה מוצג מחקר המלווה פיתוח של כלי לבדיקת חישוביות בקרב תלמידים. חישוב הוא פעולה קוגניטיבית מורכבת שתלמידים רבים מתקשים בה. תכנית הלימודים במתמטיקה לבית הספר היסודי מציינת שני גורמים מרכזיים אשר קובעים את יכולותיו ואת קשייו של הלומד בעת חישוב: מידת בקיאותו בעובדות היסוד ומידת יכולתו לבצע את החישוב מתוך תובנה מספרית (משרד החינוך, התרבות והספורט, 2006). איזון וחיבור בין הבנה מושגית לבין מיומנות חישובית מובילים ל'רהיטות חישובית'.

הכלי החדש בודק חישוביות המתבססת על תובנה מספרית. פיתוחו נשען על דרישות תכנית הלימודים במתמטיקה בבית הספר היסודי, כמו גם על ידע תאורטי ומחקרי. הכלי כולל עשרה תרגילים בחיבור ובחיסור ושנים-עשר תרגילים בכפל ובחילוק, והנבדקים מתבקשים לפתור אותם בשלושה אופנים: חישוב בעל-פה, חישוב בכתב וזיהוי תשובות שגויות. במאמר מוצגים נתונים על אודות התפלגות הציונים במדדים לבחינת מהירות חישוב ודיוק בחישוב בקרב תלמידים 'מתקשים' ו'לא מתקשים'. כמו כן מוצגים ממצאים בנוגע למהימנות המבדק ולתקפותו.

מחברות המאמר סבורות כי חשוב שכלי זה והממצאים עליו ישולבו בתכנית להכשרת מורים לבית הספר היסודי. עליהם להיות חלק מארגז הכלים של המורים וממאגר הידע שלהם בנושא איתור 'תלמידים מתקשים' בכיתה הרגילה.

ראה גם:

פתרון בעיות אותנטיות במתמטיקה עם ויסות עצמי רגשי-הנעתי: ערך מוסף עבור הישגים ותהליכי למידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya