עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי לקויות

מקור: עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים על פי קטגוריות החריגות וחומרתן ותפיסת הכישורים להתמודדות עם תלמידים אלה בכתה המשלבת, בתוך: גליון עיון ומחקר, 15, - לקט עבודות מחקר של מרצים וסטודנטים, הוצאת מכללת "אוהלו" בקצרין, עמ' 19-38.

חוק החינוך המיוחד – 1988, תיקונים לחוק וחוזרי מנכ"ל הם הכוח המניע מאחורי המגמה של צמצום מספר התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים בבתי ספר ובכתות חינוך מיוחד, ובמקביל לגידול הדרמטי במספרם של תלמידים אלה בכתות משולבות.

גורמים שונים קשורים להצלחתה של מגמת השילוב כפי שמציינים מומחי חינוך בארץ ובעולם. אחד הגורמים המרכזיים בחשיבותם הם העמדות, הכישורים והמיומנויות של מורים העוסקים יום יום במלאכת ההוראה בכיתות הלימוד (שכטמן, 1991; Bennett, Deluca & Burns, 1997; Bender, Vail & Scott, 1995; Friend & Bursuck, 2002).

מטרת מחקר זה היתה לבדוק את עמדותיהם של מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בקטגוריות חריגות שונות ובדרגות שונות של חומרה, ואת תפיסותיהם לגבי כישורי ההוראה שלהם הדרושים על מנת להיענות לצרכים החינוכיים של תלמידים אלה. מטרה נוספת הייתה איסוף מידע על צרכי המורים לגבי הכשרה, השתלמויות והדרכה.

שיטה
נבדקים
במחקר השתתפו 270 מורים ממחוזות חיפה והצפון, במגזר היהודי, מ-17 בתי ספר שונים. הרוב המכריע (94%) היו מורות שלימדו בכיתות א'-ו'. הוותק במקצוע ההוראה היה בין פחות משנתיים ועד 15 שנים ומעלה. רוב המורות דווחו שהן מלמדות בכתות משולבות. כ-30% דווחו על מעט ניסיון בהוראת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ועוד 40% דיווחו על ניסיון במידה מסוימת. כ-35% דווחו שלא קיבלו כלל הכשרה בחינוך מיוחד או על קורסים או השתלמויות קצרות. ל-15% היו השתלמויות ארוכות יותר (שנה לפחות). כ-20%  סיימו מגמה לחינוך מיוחד. לגבי השכלה, כ-22% היו בוגרות מכללה ו-40% היו בוגרות מכללה בעלות תואר B.Ed. כ-20% דיווחו על תואר B.A ו-18% על תואר M.A.

הליך
נעשה מאמץ לכלול בתי ספר המייצגים ערים, עיירות וקיבוצים. שני עוזרי מחקר ביקרו בבתי הספר והפיצו את השאלונים למורים בחדר המורים. המורים מילאו את השאלונים בהפסקות והם נאספו על ידי עוזרי המחקר באותו יום או לאחר מכן.

כלי המחקר
השאלון לבדיקת עמדות ותפיסת הכישורים, הותאם ממחקר קודם שנעשה בישראל על ידי ליפשיץ ונאור (2001). בשאלון שני חלקים: החלק הראשון כולל הנחיות למילוי השאלון ושאלה בה מתבקשים הנבדקים למלא נתוני רקע כגון השכלה, ותק, תעודת הוראה, כיתה, ניסיון והשתתפות בהשתלמויות ובקורסים. החלק השני כולל ארבעה סולמות. בסולם הראשון פריטים הבודקים עמדות כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בקטגוריות חריגות ובדרגות חומרה שונות; הסולם השני בודק תפיסת מסוגלות ההוראה לגבי התלמידים ב-15 קטגוריות החריגות שלגביהם נבדקו העמדות בסולם הראשון; הסולם השלישי כלל פריטים הבודקים עמדות כלליות כלפי השילוב; הסולם הרביעי בודק את תפיסת כישורי ההוראה בכלליים הנדרשים בכיתות שילוב.

ממצאים ודיון
נמצאה מוכנות גבוהה יותר לקליטתם ולשילובם של תלמידים עם חריגויות קלות ופחות מוכנות לשילובם של תלמידים לקויי חושים, תלמידים עם נכויות בינוניות וקשות, תלמידים לקויי קשב והיפר אקטיביים ותלמידים עם לקות שפתית בינונית וקשה.

נמצאה אי נכונות לשלב תלמידים עם ליקויים רב תחומיים, תלמידים עיוורים וחרשים ותלמידים עם פיגור (כולל פיגור קל) והפרעות רגשיות והתנהגויות בינוניות וקשות. ממצאים אלה מעידים כי המורים מושפעים על ידי סוג החריגות וחמרתה בכך שהם מעריכים את המידה בה משפיעה החריגות הן על הישגיו הלימודיים של התלמיד והן על ההישגים הלימודיים והתנהגות התלמידים הרגילים בכתה. המורים מוכנים לערוך התאמות  קלות אך לא להיערך לעשיית התאמות נרחבות ומקיפות בהוראה שהם מעבר לטווח הסובלנות והמוכנות שלהם לעריכתם (היימן, 1999; Cook et al, 2000; Cook, 2001)

נמצא מתאם חיובי גבוה בין העמדות לגבי שילובם של תלמידים בקטגוריות חריגות שונות לבין תפיסת הכישורים ללמד תלמידים אלה בכיתה. תגובות המורים הראו שהם תופסים עצמם כבעלי מסוגלות הוראה ללמד תלמידים עם לקויות קלות ובמידה מסוימת גם תלמידים עם ליקויי קשב והיפראקטיביות. מאידך תפסו עצמם המורים כבעלי מסוגלות נמוכה ללמד תלמידים עם ליקויים רב תחומיים, תלמידים לקויי חושים, תלמידים עם פיגור קל ותלמידים עם לקות שפתית ופיזית בינונית וקשה. מסוגלות הוראה נמוכה ביותר זוהתה לגבי תלמידים עיוורים וחרשים ותלמידים עם פיגור ובעיות רגשיות והתנהגותיות בינוניות וקשות.

הממצאים לגבי העמדות הכלליות כלפי השילוב מצביעים על עירוב של עמדות חיוביות ושליליות בדומה לממצאים שדווחו בעבר במספר מחקרים בישראל (היימן, 1999; Shechtman st al. 1993). המורים הביעו עמדות חיוביות כלפי עקרון השילוב בפרט כלפי תלמידים עם חריגויות קלות, אולם הם ביטאו גם הסתייגויות מפני קשיים ומגבלות ביישום השילוב.

המורים גם ביטאו ספקות בכישורי ההוראה שלהם וראו צורך בשינוי תוכנית הלימודים ובהקטנת מספר התלמידים בכיתה. יחד עם זאת, הנתונים שנתקבלו לגבי השפעתם של נתוני הרקע של המורים, מצביעים על מספר משתנים שבכוחם לתרום לפיתוחן של עמדות חיוביות כלפי השילוב ולתפיסת מסוגלות הוראה גבוהה יותר.

התנסות רבה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וסיום הכשרה בחינוך מיוחד היו קשורים לעמדות חיוביות יותר לגבי שילובם של תלמידים עם לקויות קלות וכן תלמידים עם חריגויות בינוניות וקשות. התנסות, וכן השתלמויות כולל קורסים קצרים והכשרה בחינוך מיוחד היו קשורים לתפיסת מסוגלות הוראה גבוהה יותר של תלמידים בקבוצות חריגות אלה.
לניסיון, להשתלמויות ולהכשרה לא הייתה השפעה על עמדות או על תפיסת מסוגלות הוראה של תלמידים לקויי חושים.

תגובות המורים שנתקבלו מצביעות על כך שיש להם צרכים להשתלמות ולהכשרה במספר תחומי ידע. הממצאים הראו שהמורים תפסו עצמם כבעלי כישורים בתחומים כמו: יכולת לתקשר עם הצוות המקצועי וההורים, מיומנויות תקשורת בין-אישית עם תלמידים וכן יכולת בעזרי הוראה. מאידך המורים תפסו עצמם כבעלי פחות קישורים בתחום העבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, כמו יכולת להבין תוצאות אבחון והערכה, ידע בכתיבת תח"י, יכולת לבצע התאמות בתכנית הלימודים והתמודדות עם בעיות משמעת. בתשובות שניתנו לשאלה הפתוחה זוהו צרכים במספר תחומים נוספים כמו הרחבת הידע התיאורטי על סוגי חריגויות ונכויות, ידע בדרכי עבודה והתמודדות עם צורכי תלמידים בשכיחות נמוכה, בדרכי התמודדות עם תלמידים היפראקטיביים ובעלי קשיי קשב וריכוז, וכן הדרכה מעשית ביישום עקרונות השילוב.

מעל ל-60% של המורים במחקר דווחו על כך שלא השתתפו בכלל בקורסים וההשתלמויות או רק בקורסים קצרים בלבד. חשוב גם שהשתלמויות והדרכה יתמקדו במתן מענה לצרכים המידיים שמורים חשים בעבודתם היומיומיות בכתות השילוב.

יש למצוא דרכים לעורר מוטיבציה ועניין להשתתף בהשתלמויות, בכנסים, בימי עיון ובמפגשים. רצוי גם לאפשר למורים לערוך תצפיות בכתות משלבות אחרות ובכתות לחנוך מיוחד. בנוסף, ניתן להפיץ מידע בכתב ובאמצעות האינטרנט. רצוי גם להשתמש בתכנית התערבות העוסקת בהבהרת עמדות וערכים כלפי נושא השילוב.

חשוב לכלול בקורסים הנלמדים על ידי פרחי ההוראה בנושא שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לא רקהיבטים תיאורטיים ואינפורמטיביים, אלא גם נושאים מעוררי מוטיבציה ובעקבות כך משני עמדות. הדבר נכון בפרט לגבי המסלולים ה"רגילים" במכללות. במסלולים אלה יש לכלול גם יותר קורסי חובה בתחום החינוך המיוחד בכלל והשילוב בפרט.

ביבליוגרפיה

היימן, ט. (1999). מורים נבוכים. הד החינוך, ע"נ (10-11), 24-27.

ליפשיץ, ח., נאור, מ. (2001) עמדות של סטודנטיות להוראה כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה ותחושת מסוגלותן להתמודד עם תלמידים אלה בזיקה למסלול ההכשרה ולסוג החריגות. מגמות, מ"א (3), 373-394.

שכטמן, צ. (1991). שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות: ממצאים אמפיריים ותכניות התערבות. דפים, 13, 54-59.

Bender, W.N. Vail, C.O. & Scott K. (1995). Teachers attitudes Toward increased mainstreaming: Implementing effective instruction For students with Learing disabilities. Journal of Learning Disabilities, 28, 87-94, 120.

Bennett, T., Deluca, D., Bruns D. (1997). Putting inclusion into Practice: Perspectives of Teachers and parents. Exceptional Children, 64, 115-131.

Cook, B.G., Tanskersley, M., Cook, L., & Landrum, T.J. (2000) Teacher's attitudes their included students with disabilities. Exceptional Children, 6, 115-135.

Cook, B.G. (2001). A comparison of teachers' attitudes toward their included students with mild and severe disabilities. The Journal of Special Education, 34, 203-213.

Friebd M. & Bursuck W.D (2002). Including students with special needs: A practical guide for ckassroom Teachers (3rd ed.). Boston. MA: Aellyn & Bacon.

Shechtman, Z. Reiter S. & Schnin M. (1993). Intrinsic Motivation of Teachers and the Challenge og mainstreaming: An Empirical Investigation. Special services in The Schools, 7, 107-124. 


  לפריט זה התפרסמו 52 תגובות

  שלום
  אשמח לקבל תא השאלון
  fsh1308@gmail.com

  פורסמה ב 07/08/2023 ע״י פתחי שמא

  שלום אני עושה עבודת מחקר בנושא שילוב ילדי חינוך מיוחד בכיתה רגילה, האם יש אפשרות לקבל את השאלון. תודה רבה!!!

  פורסמה ב 07/06/2023 ע״י הדסה אוזן

  שלום אני עושה עבודת מחקר בנושא שילוב ילדי חינוך מיוחד בכיתה רגילה, אשמח לקבל את השאלון. תודה רבה!!!

  פורסמה ב 07/06/2023 ע״י הדסה אוזן

  שלום, האם יש אפשרות לקבל את המאמר הנ"ל כקובץ pdf?

  פורסמה ב 05/06/2023 ע״י דינה

  יש אפשרות לקבל את השאלון
  תודה
  העבודה מרתקת ומלמדת

  פורסמה ב 08/01/2023 ע״י חנה כהן

  יש אפשרות לקבל את השאלון
  תודה
  העבודה מרתקת ומלמדת

  פורסמה ב 08/01/2023 ע״י נחמה

  שלום וברכה,
  אני כותבת עבודה סמינריונית בנושא עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים עם אוטיזם. האם יש לכם מאמרים בנושא? אשמח אם תוכלו לעזור לי בעניין

  פורסמה ב 26/04/2020 ע״י הדסה כהן

  אני עורך סקר במסגרת לימודי על ילדי שילוב אשמח להעיזר בשאלון לצורך לימודי

  פורסמה ב 04/01/2017 ע״י דניאל נ

  שלום רב,מבקש עותק של השאלון לצורך הערכת התערבויות בקבוצות מורים.נח ווייטסון

  פורסמה ב 16/08/2016 ע״י ד"ר נח ווייטסון

  שלום,מעוניינת לעיין במאמר המלא ובשאלון, לצורך עבודת גמר בנושא עמדות מורים כלפי שילוב.תודה,ליטל

  פורסמה ב 19/01/2016 ע״י ליטל קליינר

  היי אני בעיצומה של עבודת הסמינריון שלי לגבי עמדות מורים כלפי שילוב שיש בכיתתם ילדים משולביםאשמח לקבל את השאלון לצורך כך.

  פורסמה ב 22/10/2015 ע״י רבקה זכריה

  שלום,אני עושה מחקר כמותי בנושא הקשר בין תפיסת מסוגלות המורה לבין נכונותו לשלב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה,אשמח להעזר בשאלון של עמדות המורים כלפיי השילוב זה ממש יעזור לי.בברכה.תודה רבה

  פורסמה ב 07/05/2015 ע״י פרח זר

  שלום רב-אני עושה סמינריון סיכום בנושא "עמדות מורים לגבי שילוב ילדים בעלי PDD בכיתה הרגילה" אשמח מאוד להעזר בשאלון מהימן שלכם.האם יש אפשרות לעזרה?תודה רבה

  פורסמה ב 30/03/2015 ע״י בן יצחק עינת

  לילה טוב אשמח לעיין בשאלון, מעוניינת להשתמש בו לשם כתיבת פרויקט גמר בנושא עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,ואיסוף מידע לגבי צורכיהם לגבי הכשרה והדרכה בתחום.

  פורסמה ב 27/05/2013 ע״י יפעת חסון

  שלום רב היכן ניתן למצוא את המאמר הנ"ל? אני מחפשת גם השאלון שנעשה ע"י ליפשיץ ונאור היכן ניתן למצוא אותו?תודה רונית

  פורסמה ב 15/05/2013 ע״י רונית קוזי

  אשמח לקבל את השאלון

  פורסמה ב 04/01/2017 ע״י ד"ר נח ווייטסון

  אשמח לראות את השאלון בעקבות עבודה סמינריונית שאני מבצעת בנושא

  פורסמה ב 07/02/2017 ע״י שרית יפרח

  שלום רב,אני חוקרת את הנושא של עמדות מורים ושילוב המחשב בביה"ס. האם יש מחקרים דומים, או מידע כללי מהם עמדות מורים ולחוד על שילוב המחשב בהוראה?תודה,ורד טויזנר

  פורסמה ב 24/05/2007 ע״י ורד טויזנר

  שמי דבורה אני רוצה להכין עבודה סמינריוניות בנושא של שילוב ילדים מהחינוך המיוחד בחינוך הרגיל מנקודת מבט של המורים. עמדות של המורים בכיתה משלבת או הקשיים בהפעלת השילוב ועוד… אשמח במידה ויש לכם חומרים או מאמרים בנושא שתוכלו לסייע לי ללקט.

  פורסמה ב 05/12/2017 ע״י דבורה פרנקו

  שמי דבורה אני רוצה להכין עבודה סמינריוניות בנושא של שילוב ילדים מהחינוך המיוחד בחינוך הרגיל מנקודת מבט של המורים. עמדות של המורים בכיתה משלבת או הקשיים בהפעלת השילוב ועוד… אשמח במידה ויש לכם חומרים או מאמרים בנושא שתוכלו לסייע לי ללקט.

  פורסמה ב 05/12/2017 ע״י דבורה פרנקו

  שלום מוריה,הספר נמצא במרכז המידע של מכון מופ"ת. פרטים נוספים: http://infocenter.macam.ac.il בברכה,צוות הפורטל

  פורסמה ב 20/11/2017 ע״י צוות פורטל

  שלום מוריה,הספר נמצא במרכז המידע של מכון מופ"ת. פרטים נוספים: http://infocenter.macam.ac.il בברכה,צוות הפורטל

  פורסמה ב 20/11/2017 ע״י צוות פורטל

  שלום, אני עושה עבודה סמינריונית בנושא. אשמח לראות את השאלון

  פורסמה ב 19/11/2017 ע״י מוריה נגר

  שלום, אני עושה עבודה סמינריונית בנושא. אשמח לראות את השאלון

  פורסמה ב 19/11/2017 ע״י מוריה נגר

  אשמח מאוד לקבל את השאלון לצורך עבודת מחקרתודה!שרה

  פורסמה ב 06/07/2017 ע״י שרה בוטמן

  תלמידה שנה ב' בתואר שני בניהול וארגון מערכות חינוךמעוניינת בחומר ספרותי אודות התמודדות ועמדות מנהלים כלפי הכללה ושילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים תןדה מראש

  פורסמה ב 16/01/2013 ע״י מתא לינה

  שלום אשמח לראות את השאלון לצורך עבודה סמניריונית תודהשיקמה

  פורסמה ב 28/12/2012 ע״י שיקמה חיו

  שלום אני עובדת על סמנריון בנושא עמדות הורים כלפי שילוב ילדיהם בעלי צרכים מיוחדים. אשמח אם תוכלו לעזור לי בשאלון ובנושא תיאורטי

  פורסמה ב 16/10/2012 ע״י מרווה

  אני מבקשת מידע לגבי שאלונים וחומר תיאורטי לנושא : עמדות מורים מתרבויות שונות לגבי שילוב תלמידי חינוך מיוחד בחינוך הרגיל. תודה

  פורסמה ב 15/03/2008 ע״י אוסנת כהן

  ניתן להיעזר במאגר כלי המחקר באתר מרכז המידע הבין-מכללתיhttp://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 28/02/2008 ע״י פורטל מסע

  אני מחפשת שאלון על עמדות מורים כלפי השילוב והשאלון יהיה ממחקר שנעשה בתחום הזה אז בבקשה תעזרו לי אם אפשר כי דחוף כי אני עובדת בתיזה על נושא השילוב

  פורסמה ב 27/02/2008 ע״י טרוב חליל

  שלום אפרת. ניתן לחפש חומרים באתר מרכז המידע הבין-מכללתי או לחפש ישירות באתר: http://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 12/06/2007 ע״י פורטל מס"ע

  לצוות שלום רב,שמי אפרת ובכוונתי להכין עבודה סמינריוניות בנושא של שילוב ילדים מהחינוך המיוחד בחינוך הרגיל מנקודת מבט של המורים. שינוי תפקידם של המורים בכיתה משלבתאו הקשיים בהפעלת השילוב ועוד…אשמח במידה ויש לכם חומרים או מאמרים בנושא שתוכלו לסייע לי ללקט.תודה ויום טובאפרת

  פורסמה ב 12/06/2007 ע״י אפרת קמחי

  שלום אביבהתוכלי לחפש חומרים באתר מרכז המידע של מכון מופ"ת. (לגבי שאלון – ראי מאגר כלי מחקר)http://infocenter.macam.ac.il/TopMenu_Search.aspx

  פורסמה ב 15/01/2007 ע״י פורטל מס"ע

  שלום רבאני כותבת עבודת גמר לMA בנושא עמדות תלמידים כלפי שילוב. הייתי רוצה לדעת האם יש מחקרים קודמים בנושא בעברית ובאנגלית? וכן האם קיים שאלון עמדות שהופץ בין תלמידים ?אשמח לכל מידע אפשרי בברכה שלו אביבה

  פורסמה ב 15/01/2007 ע״י שלו אביבה

  אני לומד בקורס מורה החינוך המיוחד כחוקר , במסגרת הלימודים התבקש מאיתנו להציג מחקר הנושא חינוך מיוחד , למזלי הטוב מצאתי שהמחקר שלך מתאים גם למסגרת החינוך שאני מלמד בה , במגזר הבדווי בדרום הארץ .המחקר שלך עניין אותי מאד ולכן אני מבקש ממך רשות אם אתה יכול לעזור לי בשאלון שהתמשתה במחקר לצורך הצגתו למרצה עם הסיכום שלך שמצאתי האתר .אני מאד מודה לך , ומאחל לך הצלחה במחקרים שאתה עושה .

  פורסמה ב 22/11/2006 ע״י גוידר תיסיר

  ישנה עבודת MA מקיפה בנושא שנערכה על ידי הגברת ענת בוץ -בודניוק מטעם בית הספר לחינוך באוניברסיטת בר אילן בתשסג באותו נושא לידיעת כל המתעניינים בתחוםשם העבודה -עמדותיהם של אנשי חינוך מהחינוך המיוחד ומהחינוך הרגיל כלפי החייאה וטיפול בתינוקות פגועים וכלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

  פורסמה ב 15/09/2006 ע״י ד"ר רז משה

  הספר נמצא במרכז המידע של מכון מופ"ת. פרטים נוספים:http://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 06/09/2006 ע״י פורטל מס"ע

  שלום אוסנת,נא לפנות למידעניות במרכז המידע הבין מכללתי של מכון מופת:http://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 16/03/2008 ע״י פורטל מס"ע

  שלום רב, אני עושה עבודת מחקר על שילוב ילדים מהחינוך המיוחד (שיתוק מוחין), בבתי ספר רגילים, רוצה שאלון על עמדות מורים לגבי שילוב, וגם ראיון אישי לצוות משלב על איך תופסים את מהות השילוב כשינוי.אני מבקש אם ניתן לעזור לי בבנית ראיון וגם בשאלון.תודה רבה על העבודה הנפלאה שאתם עושים

  פורסמה ב 19/03/2008 ע״י חוסיין הייסם

  שלום אוסנת, נא לפנות למידעניות במרכז המידע הבין מכללתי של מכון מופת: http://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 20/03/2008 ע״י פורטל מס"ע

  אני עושה סימנריון על עמדת המורים כלפי שילוב בכיתה רגילה , ואני אפשר לעזור לי בשאלון על עמדת הורים . חן חן חן על עזרתך

  פורסמה ב 01/05/2012 ע״י רולא סלמאן

  לרחל סלמה , הכנתי סמינריון לתואר ראשון – עמדות מורים מתרבויות שונות לגבי שילוב הילד החריג בחינוך הרגיל.

  פורסמה ב 24/12/2011 ע״י אסנת

  אני זקוקה לעזרה דחופה במציאת תיזה לסמינריון לתואר בנושא: עמדות מורים לגבי שילוב תלמידים עם בעיות קשב וריכוז. אשמח מאוד לקבל עזרה בהקדם. תודה! רחל סלמה

  פורסמה ב 24/12/2011 ע״י רחל סלמה

  אני עושה עבודת סמנריון בנושא עמדות של מורים לעומת סטודנטים בנוגע לשילוב.מאיפה ניתן להשיג שאלונים?

  פורסמה ב 05/02/2011 ע״י נתלי

  שלום שמי אריאלה ובכוונתי להכין עבודת סמנריון מחקרי בנושא "עמדות מורים כלפי תלמידים עם וללא קשב וריכוז" האים יש מחקרים שנעשו בנושא , אשמח במידה ויש לכם חומרים או מאמרים שתוכלו לסייע לי ללקט. וכן שאלון

  פורסמה ב 23/12/2010 ע״י אריאלה

  המאמר עזר לי מאוד ……. תודה רבה

  פורסמה ב 27/12/2009 ע״י נאדיה זועבי

  שלום מאגדה, לקבלת פרטים על המחברים נסי לפנות למכללת "אוהלו"

  פורסמה ב 05/05/2008 ע״י פורטל מס"ע

  אני מודה לכם מאוד ,המאמר עזר לי הרבה בעבודה ,אבל איך אפשר לפנות למחברים כדי להשיג את השאלון.מאגדה

  פורסמה ב 04/05/2008 ע״י עאסי מאגדה

  שלום עאסי,כתב העת נמצא במרכז המידע של מכון מופ"ת לעיונך. בכל מקרה השאלון המלא לא מופיע בתוך המאמר, לכן נסי לפנות ישירות למחברים.

  פורסמה ב 04/05/2008 ע״י פורטל מס"ע

  שלום,אני מעוניינת לראות השאלון של עמדות מורים כלפי שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים,בגלל שאני עובדת בתיזה. המון תודות

  פורסמה ב 02/05/2008 ע״י עאסי מאגדה

  שלום רב: אני עובד על תזה בנושא השילוב והייתי מעוניין לראות השאלון.בתודה מראש-אמנון

  פורסמה ב 06/09/2006 ע״י אמנון גולדשטיין
  מה דעתך?

ביבליוגרפיההיימן, ט. (1999). מורים נבוכים. הד החינוך, ע”נ (10-11), 24-27.ליפשיץ, ח., נאור, מ. (2001) עמדות של סטודנטיות להוראה כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה הרגילה ותחושת מסוגלותן להתמודד עם תלמידים אלה בזיקה למסלול ההכשרה ולסוג החריגות. מגמות, מ”א (3), 373-394.שכטמן, צ. (1991). שינוי עמדות של מורים בחינוך הרגיל כלפי שילוב החריג במסגרות רגילות: ממצאים אמפיריים ותכניות התערבות. דפים, 13, 54-59.Bender, W.N. Vail, C.O. & Scott K. (1995). Teachers attitudes Toward increased mainstreaming: Implementing effective instruction For students with Learing disabilities. Journal of Learning Disabilities, 28, 87-94, 120.Bennett, T., Deluca, D., Bruns D. (1997). Putting inclusion into Practice: Perspectives of Teachers and parents. Exceptional Children, 64, 115-131.Cook, B.G., Tanskersley, M., Cook, L., & Landrum, T.J. (2000) Teacher’s attitudes their included students with disabilities. Exceptional Children, 6, 115-135.Cook, B.G. (2001). A comparison of teachers’ attitudes toward their included students with mild and severe disabilities. The Journal of Special Education, 34, 203-213.Friebd M. & Bursuck W.D (2002). Including students with special needs: A practical guide for ckassroom Teachers (3rd ed.). Boston. MA: Aellyn & Bacon.Shechtman, Z. Reiter S. & Schnin M. (1993). Intrinsic Motivation of Teachers and the Challenge og mainstreaming: An Empirical Investigation. Special services in The Schools, 7, 107-124. 

yyya