עמדות מורים כלפי שילוב ולקויות ותחושת המסוגלות ההוראתית שלהם: השלכות על הכשרת פרחי הוראה

מקור: הרצאה מהכנס הבינ"ל החמישי בהכשרת מורים: "הכשרת מורים על פרשת דרכים", מכון מופ"ת
 
למחקר היו ארבע מטרות חשובות: א. בדיקת עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בקטגוריות חריגות שונות ובדרגות שונות של חומרה. ב. בדיקת תפיסותיהם לגבי כישורי ההוראה שלהם (המסוגלות ההוראתית שלהם) הדרושים להיענות לצרכים החינוכיים של תלמידים אלה. ג. איסוף מידע על צורכי המורים לגבי הכשרה, השתלמויות והדרכה. ד. (והחשובה ביותר) ההשלכות של הממצאים על הכשרת פרחי הוראה, כולל המלצות למכללות ובייחוד למקבלי ההחלטות במכללות ובמשרד החינוך בתחום תכנון מערכת הלימודים וההתנסות של פרחי ההוראה במסלולי החינוך המיוחד וכן במסלולים ה"כלליים".
מחקרים שעסקו בבדיקת עמדותיהם של המורים כלפי השילוב מדווחים על ממצאים בלתי עקביים ולעתים גם מנוגדים: למשל ישנם מחקרים המוצאים גישה שלילית לשילוב לעומת זאת, חוקרים אחרים דיווחו על תמיכה בשילוב. אחרים מגלים עמדות ניטרליות. בישראל דיווחו מספר חוקרים על עמדות המתנגדות לשילוב מאידך, חוקרים אחרים מדווחים על ערוב של עמדות חיוביות ושליליות. הייימן (1999) מצאה כי מורים אמנם מכירים בחשיבות השילוב, אך מביעים חששות, תסכול ורתיעה ממימושו. עמדות חיוביות כלפי שילוב דווחו על-ידי טלמור, ארליך ואלדר (1999) לגבי מורים בחינוך הגופני ועל-ידי אבישר (2002) לגבי מורים רגילים, אולם שוב, בשני המחקרים העלו המורים קשיים, מגבלות והסתייגויות.
מחקרים מראים שסוג החריגות ומידת החומרה קשורים לעמדות מורים: קיימת פחות קבלה של תלמידים עם חריגויות קשות בהשוואה לתלמידים עם חריגויות קלות.
לגבי נתוני רקע של המורים נמצאו גם כן ממצאים שאינם חד משמעיים. עם זאת ניתן לערוך מספר הכללות: א. ככל שלמורה ותק גדול יותר בהוראה כן העמדות כלפי השילוב שליליות יותר. ב. ככל שלמורה התנסות רבה יותר בשילוב ובהוראת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, כן העמדות כלפי השילוב חיוביות יותר. ג. מגדר קשור בעמדות: מורות מביעות עמדות חיוביות יותר כלפי השילוב מאשר מורים. ד. להכשרה ולהשתלמויות בחינוך מיוחד ובשילוב יש השפעה חיובית בפיתוחן של עמדות חיוביות כלפי השילוב. ה. תחום ההוראה קשור בעמדות: מחקרים מראים כי המורים בחינוך המיוחד נוטים להביע עמדות חיוביות יותר כלפי השילוב מאשר עמיתיהם המורים הרגילים.
עם הגידול במגמה לשילוב בישראל והציפייה שמגמה זו תלך ותגדל בעתיד (רונן, 2003) חשוב להמשיך ולחקור הן את עמדותיהם של המורים כלפי השילוב, הן את צורכיהם להכשרה ולהשתלמויות והן את ההשלכות החשובות לגבי הכשרת פרחי ההוראה במכללות.כפי שמציינים חוקרים שונים, מעט מדי מאמצים נעשים לאיסוף מידע ולקבלת משוב מנותני השרות: דהיינו מהמורים. מחקר זה בא להשלים מעט את החסר בנושא זה.

במחקר השתתפו 270 מורים ממחוזות חיפה והצפון במגזר היהודי הרוב המכריע היו מורות בכיתות א' עד ו'. לרוב המורות (55%) היה ותק של 15 שנים ומעלה. ל 70% מהן היה ניסיון מועט בהוראת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. 35% דיווחו שלא קיבלו כלל הכשרה בחינוך המיוחד או שקיבלו הכשרות קצרות בלבד. ל-15% היו השתלמויות ארוכות (שנה לפחות). 20% סיימו מגמה לחינוך מיוחד.
לגבי השכלה, 22% היו בוגרות מכללה, 40% היו בוגרות מכללה בעלות תואר.
B.Ed. 20% דיווחו על תואר B.Aו-18% על תואר M.A.
שאלון לבדיקת עמדות ותפיסת הכישורים הותאם ממחקר קודם אשר נערך בישראל על-ידי ליפשיץ ונאור (2001). בשאלון שני חלקים: החלק הראשון כולל הנחיות למילוי השאלון ושאלה בה מתבקשים הנבדקים למלא נתוני רקע כמו: מגדר, השכלה, ותק, תעודת הוראה, כיתה, ניסיון והשתתפות בהשתלמויות וקורסים. החלק השני כולל ארבעה סולמות (לפי עקרון סולם ליקרט בין 1 ל-5). בסולם הראשון 15 פריטים הבודקים עמדות כלפי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לפי 15 קטגוריות ודרגות חומרה שונות. בסולם השני תפיסת מסוגלות ההוראה באותן קטגוריות ודרגות חומרה. בסולם השלישי 10 פריטים הבודקים עמדות כלליות כלפי השילוב. הסולם הרביעי בן 9 פריטים בודק את תפיסת כישורי ההוראה הנדרשים בכיתות שילוב לפי תפיסת המורים. בשאלון שאלה פתוחה אחת, בה מתבקשים המשיבים לפרט נושאים שלדעתם חשוב שיקבלו בהם הכשרה, השתלמויות והדרכה ולא קיבלו עד עתה, הן במכללות ובסמינרים והן בהשתלמויות שבאו אחר כך.
הממצאים מראים היררכיה בנכונות לשילוב כאשר תלמידים בעלי חריגויות קלות כמו לקויות למידה, לקויות פיזיות, לקות שפתית ועוד זכו לציון גבוה המעיד על עמדה של קבלה בעוד שתלמידים לקויי ראיה, לקויי שמיעה וכן תלמידים עם ליקוי קשב והיפראקטיביות קיבלו ממוצעים נמוכים יותר. חששות ואף הסתייגויות לשלב הובעו כלפי תלמידים חרשים ובעלי פיגור.
תפיסת הכישורים ללמד תלמידים בקטגוריות חריגות השונות מראה גם היא על היררכיה דומה בעקרון.
משתני רקע משמעותיים שנמצאו היו א. ניסיון בהוראה ב. השתתפות בהשתלמויות ובהכשרה ג. קיום תעודת הוראה בחינוך המיוחד. שלושת המשתנים תרמו משמעותית לשיפור העמדות ולתפיסת מסוגלות טובה יותר.
יצויין כי לשלושת משתני הרקע הנ"ל לא הייתה השפעה על עמדות או על תפיסת מסוגלות הוראה של תלמידים לקויי חושים ובפרט, תלמידים עיוורים וחרשים.

המורים תפסו עצמם כבעלי כישורים פחותים בתחום העבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, כמו יכולת להבין תוצאות אבחונים, ידע בכתיבת תוכנית חינוכית יחידנית (תח"י), יכולת לבצע התאמות בתוכנית הלימודים, התמודדות עם בעיות משמעת, רצון לרחבת הידע התיאורטי על סוגי חריגויות, ידע בדרכי עבודה והתמודדות עם צורכי תלמידים בשכיחות נמוכה ובדרכי התמודדות עם תלמידים היפראקטיביים ובעלי קשיי קשב וריכוז.

למחקר הנוכחי יש השלכות מעשיות לגבי הכשרת פרחי הוראה. על אף השינויים בהכשרת מורים לקראת שילוב הקיימים במוסדות להכשרת מורים דיווחו רוב המורים במחקר שלא השתתפו כלל בקורסים והשתלמויות. הדבר נבע, כנראה, מהעובדה שאחוז גבוה מהמורים היו בעלי ותק רב (מעל 15 שנה) ולא חוו כלל את "מהפכת השילוב" שחלה במערכת בכלל ובמכללות בפרט. עם זאת, חשוב שהתוכניות במכללות יתמקדו במתן מענה לצרכים המיידים שמורים חשים בעבודתם היום יומית בכיתות השילוב וישימו לעצמם כמטרה להפוך למרכזי השתלמויות עבור מורים בפועל בנושאים אלה ולא רק מקום המיועד להכשרת פרחי הוראה.

רצוי להשתמש בתוכנית התערבות העוסקת בהבהרת עמדות וערכים כלפי נושא השילוב כבר במוסדות להכשרת מורים. תוכנית זו תכלול פעילות לבדיקת העמדה האישית של פרח ההוראה כלפי השילוב, פיתוח רגישות והבנה לצורכי התלמיד המשולב וזיהוי עכבות אמוציונאליות כלפי התלמיד בעל הצרכים המיוחדים.
חשוב לכלל בקורסים הנלמדים על-ידי פרחי ההוראה בנושא שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לא רק היבטים תיאורטיים ואינפורמטיביים, אלא גם נושאים מעוררי מוטיבציה ועקב כך, משני עמדות. הדבר נכון בפרט לגבי המסלולים ה"רגילים" (
שאינם מסלולי חינוך מיוחד) במכללות. במסלולים אלה יש לכלול גם יותר קורסי חורבה בתחום החינוך המיוחד בכלל והשילוב בפרט.
יש מקום להמשיך לחקור עמדות מורים ותפיסותיהם לגבי עמדותיהם והכישורים הנדרשים מהם בכיתות משלבות. כמו כן יש לחקור ישירות פרחי הוראה במכללות בנושאים אלה. שתי אוכלוסיות אלה הן נותנות השירות בקו הראשון בשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

  לפריט זה התפרסמו 19 תגובות

  עמדות מורים כלפי שילוב ולקויות ותחושת המסוגלות ההוראתית שלהם: השלכות על הכשרת פרחי הוראה

  פורסמה ב 13/11/2017 ע״י נגיב

  שלום, אני מעוניינת לקבל את השאלון.תודה מראש

  פורסמה ב 27/11/2014 ע״י סשה גר

  שלום רב,במסגרת לימודיי אני מעוניינת לקבל את השאלון המוזכר במאמר בנושא:בדיקת עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב. בדיקת תפיסותיהם לגבי כישורי ההוראה .בתודה מראש,מלי

  פורסמה ב 03/12/2013 ע״י מלי

  שלום רב,במסגרת לימודיי אני מעוניינת לקבל את השאלון המוזכר במאמר בנושא:בדיקת עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב. בדיקת תפיסותיהם לגבי כישורי ההוראה .בתודה מראש,מלי

  פורסמה ב 03/12/2013 ע״י מלי הרשטיג

  שלום,אשמח לדעת היכן נמצא השאלון בנושא עמדות מורים כלפי שילוב ילדים מהחינוך המיוחד בכיתתם.

  פורסמה ב 01/12/2013 ע״י אושרית זוהר

  שלום רב אני עובדת כרגע על עבודה של עמדות מורים כלפי שילוב היכן ניתן למצוא את השאלון? והיכן ניתן למצוא את המאמר של אבישר 2002?תודה

  פורסמה ב 15/05/2013 ע״י רונית קוזי

  שלום ,אני כותבת סימנריון בנושא -עמדות גננות כלפי ילדים עם צרכים מיוחדים בגן הרגיל .מחפשת מחקרים ,,מאמרים בנושא תודה מראש

  פורסמה ב 06/04/2013 ע״י פאני סמדג'ה

  שלום שמי שיקמה חיו ואני עושה את הסמיניריון שלי בנושא עמדות סטודנטים כלפי שילוב , אשמח לקבל את השאלוןתודה!!

  פורסמה ב 31/12/2012 ע״י שיקמה חיו

  לא ניתן להשיג את השאלון..האם תוכלו לשלוח לי לינק לשאלון או כל שאלון שעוסק בעמדות של מורים/ סטודנטים כלפי שילוב?

  פורסמה ב 05/02/2011 ע״י נתלי

  לידיעת כל השואלים – השאלון נלקח ממכון סאלד ועותק שלו נמצא במרכז המידע של מכון מופ"ת.

  פורסמה ב 02/02/2010 ע״י פורטל מס"ע

  אני עושה עבודה בנושא עמדות מחנכות ומורות השילוב כלפי ילדים בעלי .צרכים מיוחדים.האם אפשר לקבל את השאלון או לכוון אותי היכן אפשר להשיגו.תודה

  פורסמה ב 19/12/2009 ע״י רינה צוקר

  שלום וליד,לחיפוש שאלונים וכלי מחקר אנא ראה קישור זה – מאגר כלי מחקר של מרכז המידעhttp://bit.ly/8QfxIaלחומרים כלליים נושפים נא לפנות למידעניות מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת.http://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 13/12/2009 ע״י פורטל מס"ע

  שלום רב, המאמר בנושא עמדות מורים מעניין מאד והנתונים מרשימים, אם אפשר לעזור לי בשאלון או בחלק ממנו

  פורסמה ב 04/12/2009 ע״י וליד

  נהנתי לקרוא את המאמר שלך מאוד. אשמח לדעת כיצד אוכל להשיג את השאלון שהעברת אני צריכה את השאלון לעבודה שאני עושה אשמח אם תוכל לעזור לי תודה עליזה

  פורסמה ב 23/05/2009 ע״י עליזה מרגוליס

  מחפשת מחקרים בנושא עמדות מורים כלפי שילוב ילדים בעלי צריכים מיוחדים בכיתה הרגילה.

  פורסמה ב 19/04/2009 ע״י אעמור זינב

  מחפשת מחקרים בנושא עמדות מורים כלפי שילוב לקויי שמיעה בכתה רגילה. תודה

  פורסמה ב 06/12/2008 ע״י פנינה לוי

  שלום לילי, נא לפנות למרכז המידע הבין-מכללתיhttp://infocenter.macam.ac.il

  פורסמה ב 24/08/2008 ע״י פורטל מס"ע

  מבקשת עזרה בבקשה, לגבי שילוב מחוננים בכתה רגילה.תודה מראש

  פורסמה ב 14/08/2008 ע״י לילי

  אני עובדת על עבודת בי אד על הנושא של מורים רגילים המשלבים ילדי pdd מה הצרכים תחושות מסוגלות וכו'.היכן אפשר לקרוא את המחקר הנ" של איתן כהן? האם אפשר ליצור עימו קשר?נוסף- היכן אפשר להשיג את השאלון של ליפשיץ ונאור 2002 שהוזכר במאמר?תודה מראש!חזרו אליבבקשה.

  פורסמה ב 25/10/2007 ע״י זוהרה
  מה דעתך?
yyya