עיקרי תכנית העבודה של משרד החינוך לשנים תשע"ח-תשנ"ט

משרד החינוך פרסם את עיקרי תכנית העבודה שלו לשנתיים הבאות. התכנית שואפת להקנות לתלמידים ידע וחדשנות מדעית וטכנולוגית, לצד מחויבות ערכית למדינה. דגש מיוחד יינתן לשיפור הידע במדעים ובשפה האנגלית ולחיזוק התשתית לחינוך בלתי פורמלי במגזר הערבי. התכנית נועדה להגדיל את השוויון, לטפח את הסקרנות והיזמות בקרב התלמידים ולעודד יזמות של מורים. בהתאם לכך, יועלה תקציב תנועות הנוער, שנות השירות והמכינות הקדם-צבאיות ותתבצע פעילות לצמצום נשירה וקידום ילדים ונוער בסיכון. התכנית מציירת דמות נשאפת של בוגר מערכת החינוך: בעל ידע ומיומנויות חשיבה, מיומנויות רגשיות וחברתיות, לצד עמוד שדרה ערכי ומוסרי.

קישור לתכנית המלאה:


האתגרים:
תהליכי למידה ורמת ההישגים.
בסיס ערכי, אישי וחברתי לכל ילד.
פערים גדולים וגדלים בין אוכלוסיות.
איכות המורים ואיכות ההוראה.

המטרות:
מצוינות בלמידה: קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות.
חברה ערכית: חינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות.
הזדמנות שווה: קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות בישראל.
איכות ההון האנושי: פיתוח ההון האנושי וקידום תרבות ארגונית אפקטיבית.


פעולות מרכזיות לקידום מצוינות בלמידה:
פיתוח תחומי הדעת בשילוב ידע, מיומנויות וערכים.
העשרת ההוראה והחינוך – למידה מקוונת, כישורי חיים ושיעורי חברה.
קידום הישגים לימודיים – בגרות, מיצ"ב ומבחנים בינלאומיים.
מצוינות לימודית – מתמטיקה, אנגלית ומדעים.
בחינוך היסודי: סדר יום מובנה ומותאם גיל, שותפות הורים בלמידה.

מדדי תוצאה לאורם ייבחן קידום המצוינות בלמידה:
זכאות לבגרות / מצוינות במדעים, מתמטיקה ואנגלית.
שפת אם עברית וערבית.
למידה משמעותית.
תעודות מקצועיות / הסמכה.

פעולות מרכזיות לקידום חברה ערכית:
חוג לכל ילד.
קידום מעורבות חברתית בתנועות נוער וארגוני נוער.
ביסוס תשתית בלתי פורמלית במגזר הערבי ובאוכלוסיות מוחלשות.
מימוש הפוטנציאל בשיעורי החברה ובשעות מחנך – דיון בדילמות והעשרת כישורי חיים.
העמקת הטיולים והמסעות.
הרחבת שנת השירות והמכינות הקדם צבאיות.
תכנית כוללת למוגנות ברשת.
בתי ספר מקדמי בריאות.
שנת ה-70 למדינה.

מדדי תוצאה לאורם ייבחן קידום החברה הערכית:
מעורבות התלמידים בפעילות חברתית ואזרחית.
אקלים בית ספרי.
קידום סובלנות כלפי האחר והשונה.
שילוב תלמידי חינוך מיוחד בבית הספר.

פעולות מרכזיות לקידום הזדמנות שווה:
חלוקה דיפרנציאלית של המשאבים הכספיים והפדגוגיים (כיתות א'-ט').
"מרום" – תכנית הוליסטית לבית הספר במיקוד במדדי טיפוח גבוהים.
מצוינות בפריפריה.
יישום תכניות חומש המותאמות למגזרים ולקהילות.
פעילות לצמצום נשירה וקידום ילדים ונוער בסיכון.
השקעה מוגברת בגילאים הצעירים – סייעת שנייה בגני הילדים (שלב שני), צמצום מספר הילדים בכיתה.
הארכת יום הלימודים ושנת הלימודים – קייטנות, צהרונים.
טיפול בתלמידים עם לקויות למידה – תכנית חדשה בכל חטיבות הביניים (תוך חמש שנים), השתתפות בעלויות האבחון.

מדדי תוצאה לאורם ייבחן קידום ההזדמנות השווה:
פערים בהישגים ובזכאות לבגרות – חמישוני טיפוח, מגזרים: ערבים, בדואי, חרדי.
שיעור הנשירה השנתית – חמישוני טיפוח ומגזרים.
מספר מרבי של תלמידים בכיתה – לפי מדד הטיפוח.
אקדמיזציה במגזר הערבי.

פעולות לקידום איכות ההון האנושי וקידום תרבות ארגונית אפקטיבית:
חיזוק מוסדות ההכשרה למורים – העלאת רף הכניסה, איחוד מכללות לות"ת, מסלולי הכשרה, צמצום חוסרי מורים.
השמת מורים – יעדי קבלה, ליווי מורים חדשים והערכה, אקדמיה-כיתה.
התאמה של תפיסות הפיתוח המקצועי, ההדרכה וההערכה של עובדי ההוראה והמנהלים ויישומן.
הסדרת מערך תומכי הוראה – כוחות העזר וההתנדבות במערכת החינוך.
ביסוס אוטונומיה פדגוגית-ניהולית ותקציבית של בתי הספר והובלת רפורמה במתווה ההעסקה של מנהלים ומפקחים.

מדדי תוצאה לאורם ייבחן קידום איכות ההון האנושי והתרבות הארגונית:
קבלה וקליטה של מורים חדשים.
ניהול הפיתוח המקצועי בבית הספר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya