עיצוב מורים עתידיים של סטודנטים על ידי שימוש יעיל בתיאוריה קונסטרוקטיביסטית בלמידה מקוונת

, Mihaela Aurelia STEFAN, Alexandrina Mihaela POPESCU. FORMING FUTURE-TEACHER STUDENTS USING CONSTRUCTIVIST THEORY IN E-LEARNING EFFECTIVELY. eLearning & Software for Education, 2014, Issue 3, p365-369, 5p.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

הפרדיגמה הקונסטרוקטיביסטית, שכה מרבים לדון בה לאחרונה, קוראת לצורך של התמקדות בתהליך הלמידה. צורות של פוסטמודרניזם בחינוך, כמו קונסטרוקטיביזם, מייצגות שיטה חלופית של הוראה דרך התמקדות בתהליכים הנחוצים להבנה של התלמיד הבודד וחשיבות תפקיד הקבוצה בלמידה, על איסטרטגיות של הוראה דרך מחקר, על עשיית שימוש יותר טוב במצבים בחיים היומיומיים וההקשרים ביניהם ועל תפקידיו החדשים של המורה.

הלומדים צריכים להתייחס במידת הרצינות והאחריות בסביבת הלמידה שתאפשר להם להיות משתתפים פעילים. במילים אחרות, הלמידה משפיעה על ההכרה העצמית ומעוררת מוטיבציה.

ההדגשה היא על האינטגרציה של כמה תנאים פנימיים וחיפוש עצמאי, אבל גם למגע עם המורה, הקבוצה והמחשב. התלמיד הופך לאדם לומד אשר בונה את הידע שלו דרך למידה. החוקרים לוקחים בחשבון שכל התנסות לימודית משפיעה לא רק ברמת הקוגניציה והמטה קוגניציה אלא גם ברמה האישית, על מודלים לגישות, השפעה על ההכרה העצמית וגירוי למוטיבציה.

הרעיון שלמידה קונסטרוקטיביסטית דורשת העברת עצמאות מהמורה, סוג של עצמאות שצריך להתפתח באפן הדרגתי, מביא את החוקרים לקביעה ש-eLearning יכולה להיות בחירה איסטרטגית, כמקרה של דרך זאת. יתרה מכך, שימוש באמצעים אלקטרוניים, נותן בידי הלומד הזדמנות להעשיר את אוצר המילים המיוחד שלו, בתחומים בהם הוא מגלה עניין רב ולפתח איסטרטגיות לבניית ידע.

לימוד ובניית תהליך הלמידה

eLearning, היא ביטוי גנרי המתאר סוג של למידה באמצעות כלים אלקטרוניים. ליתר דיוק, היא מתארת לימוד המתבצע בעזרת מחשב המחובר לאינטרנט, אשר מציע לתלמידים, לסטודנטים ולמאזינים לקורס, הזדמנות חדשה ללמוד כמעט כל דבר בכל מקום. eLearning יכולה להיות מוגדרת כסינתזה המתקבלת מאלקטרוניקה המחוברת עם הוראה דרך האינטרנט. הביטוי, eLearning מוכר גם בשמות, למידה מקונת, ולמידה מרחוק.

בין היתרונות של שימוש בטכנולוגיות eLearning ,ניתן לציין את העובדה שהן מתייחסות טוב יותר לצרכים חדשים של מידע וידע, תחום נרחב של מקורות מידע מתגלה לכל סוג של פעילות חינוכית, הן מאפשרות הערכה עצמית מיידית, הן מאפשרות הורדת אילוצי זמן ומרחב.

למידה קונסטרוקטיביסטית דורשת ומפתחת יכולות של eLearning - תהליך חקר

במחקר זה יצאו החוקרים מנקודת הנחה ש-eLearning מציעה לסטודנטים את ההזדמנות ללמוד בדרך קונסטרוקטיביסטית וההפך, שימוש במצבים חינוכיים אשר עושים שימוש במידע ובאמצעי טכנולוגיות תקשורת ביעילות נותנים לסטודנט את האפשרות לאסוף תיעוד (קבלת מידע עדכני לרגע זה, העשרת אוצר המילים הספציפיות לתחומי העניין שלו), לפתח איסטרטגיות לבניית ידע.

החוקרים כיוונו למצבים חינוכיים שבהם הסטודנטים מגלים עניין ומוטיבציה ומעורבות ההופכים אותם לארכיטקטים שותפים לבניית הידע העצמי שלהם. במילים אחרות, במקרה של כיתות ניסיוניות, הפעילויות המעצבות שבוצעו היו מבוססות על הסטודנט במרכז הלמידה, על המאמצים האישיים שלו לבנות לעצמו את הידע בעזרת מכשירים אלקטרוניים. בהוראה הקונסטרוקטיביסטית המורה הופך מגוף המעביר מידע בלבד למתאם, זרז, מעריך, מארגן, מאמן אישי, מנהל, בעוד שהסטודנט הופך לחוקר, יוצר, משתף פעולה ומנווט.

אוכלוסית המדגם כללה 143 סטודנטים מהפקולטות למשפטים ולתקשורת. המרצים היו מסגל המחלקה להשתלמויות מורים, באוניברסיטת קאריובה (University of Craiova) ברומניה. כדי לאמת את ההיפותזה הקודמת הם השתמשו בשיטות המחקר של תצפיות סיסטמטיות, שאלונים וראיונות ממוקדי קבוצה. התצפיות הסיסטמטיות תעדו את הלמידה וההוראה בזמן ובתוך הפעילויות הלימודיות, בעוד שהשאלונים והראיונות ממוקדי הקבוצה ציינו את דעות ואמונת הסטודנטים בתהליך ה-eLearning.

מממצאי המחקר ניתן להסיק כי שימוש בכלים אלקטרוניים בלמידה קונסטרוקטיביסטית הפך להתנסות שכיחה לרוב הנושאים הנחקרים. מידת השימוש באמצעים אלקטרוניים בתהליך הלמידה הקונסטרוקטיביבסטי היה, 30% השתמשו הרבה מאד, 45% השתמשו הרבה, 15% השתמשו מעט ו-10% לא השתמשו כלל.

השימוש בכלים האלקטרוניים, מוביל לפיתוח מיומנויות של צפייה עצמית וזהות. בכל הנושאים שהסטודנטים שפרו את הלמידה הקונסטרוקטיבית העצמית שלהם, הם ניצלו את היתרון והתכונות המיוחדות של כלי ה-eLearning.

המחשב עוזר לאנשים אוטודידקטיים למצוא מידע חדש לבד, השלמת מידע חסר שהגיע ממקורות מידע אחרים, שיתוף פעולה תוך התכתבות עם משתמשים אחרים במחשב. כמו כן, שימוש באמצעים אלקטרונים תוך כדי למידה יכול לפתח פעילות מטה קוגניטיבית.

מחקר זה אימת את ההיפותזה הראשונית של החוקרים, מצד אחד, eLearning מעודדת יצירת יכולות למידה קונסטרוקטיביות, ומצד שני, באופן בלתי נמנע, חקר שיטות מחקר וחשיבה מדעיות קונסטרוקטיביסטיות, יוצרות יכולות למידה קונסטרוקטיביסטיות בגלל שהוא שם את הדגש על ההשתתפות הפעילה של הסטודנט בתהליך ישיר של רכישת ידע.

במטרה להאיץ את יצירת מיומנויות הלמידה המקוונת, החוקרים מפנים את תשומת ליבם של המורים לחשיבות של העברת פעילות חינוכית ממוקדת בתלמיד לצורך קידום התנאים הגורמים להאצת למידה קונסטרוקטיביסטית.

החוקרים חושבים שחקר חשיבה ושיטות מחקר מדעיות בדרך קונסטרוקטיביסטית, מכשירה את מורי המחר להפוך למארגנים ומנחים של התנסויות למידה דרך הפיתוח של חשיבה עצמאית ומסועפת, גירוי של גמישות קוגניטיבית, כך שהסטודנטים יכולים להכיר בעובדה שהרבה דברים יכולים להראות מהרבה זויות שונות. על המורה הקונסטרוקטיביסטי מוטל התפקיד לקבוע איזה הצגות מהעבר נחוצות על מנת שהסטודנט ישיג אוסף קוגניטיבי של מידע וידע.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya