עולים מחבר העמים מגיעים להישגים גבוהים יותר במיצ"ב

טלילה נשר

תלמידים עולי חבר העמים מגיעים להישגים דומים ואף טובים יותר משל ילידי ישראל במבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) - כך עולה מניתוח מבחני המיצ"ב שביצעה ראמ"ה. ממצאי המחקר מגלים כי בכיתות ה' ו-ח' הישגיהם של ילידי חבר העמים במתמטיקה ובמדע וטכנולוגיה דומים להישגיהם של ילידי ישראל. באנגלית הישגיהם אף גבוהים ב-15-20 נקודות בממוצע מהישגי התלמידים ילידי ישראל.

לעומת זאת, במבחנים בעברית הישגיהם של ילידי חבר העמים נמוכים מהישגיהם של ילידי ישראל בכ-20-30 נקודות בממוצע ובכיתה ב' הפער במבחן בעברית גדול יותר לטובת ילידי ישראל.

הפער בעברית הולך ומצטמצם כאשר מנכים את הרקע החברתי-כלכלי והתרבותי, בפרט בקרב תלמידים המגיעים מרקע נמוך ובינוני. בחינת הישגיהם של תלמידים עולים מחבר העמים בהתייחס להטיות על רקע חברתי-כלכלי ותרבותי מצביעה על הישגים גבוהים עוד יותר מאלו של ילידי ישראל : במתמטיקה בכ-30 נקודות, במדעים בכ-20 נקודות, ובאנגלית בכ-40 נקודות. כמו כן, כאשר נבחנו הישגי התלמידים על פי השכלת ההורים (אחד ממרכיבי המדד לרקע חברתי-כלכלי), ניכר פער לטובת ילידי חבר העמים בקרב תלמידים שהשכלת הוריהם נמוכה מ-12 שנות לימוד (למעט עברית בכיתה ח.

תמונה דומה עלתה גם מניתוח שנעשה על פי נתוני המבחן הבינלאומי פיז"ה. אמנם בקרב בני 15, ההישגים במבחני פיז"ה של תלמידים עולים מחבר העמים נמוכים מאלו של כלל התלמידים בבתי ספר דוברי עברית, תמונה זו משתנה כשבודקים את ההישגים לפי הרקע החברתי-כלכלי: בקרב תלמידים בעלי רקע נמוך ובינוני ההישגים של עולי חבר העמים גבוהים מכלל התלמידים בבתי ספר דוברי עברית.

למאמר בעיתון "הארץ"
עולים מחבר העמים מגיעים להישגים גבוהים יותר במיצ"ב


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    תודה על הסקירה מצומצמת אך עיניינית של ממצאי המחקר. זו הפתיחה לדיון בנושא קליטת עלייה והוראת שפה שנייה ממבט ההצלחות והכישלונות. בעקבות מאמרון זה מתכננת להעלות סקירה של ממצאי המחקר של ראמ"ה בעקבות מבחני מיצ"ב עולים מאתיופיה. חשוב לדון בשתי סוגיות של הממצאים

    פורסמה ב 13/05/2012 ע״י ויקי פלדמן
    מה דעתך?
yyya