סקירה ספרות ביקורתית: מחקרי מעקב אחר בוגרים של תוכניות הכשרה

שגריר לאה, ברק יהודית,פישל דיתה (2010). סקירה ספרות ביקורתית: מחקרי מעקב אחר בוגרים של תוכניות הכשרה, מכון מופ"ת.
 
הסקירה מציגה מגוון של מחקרי בוגרים אשר נעשו במכללות להכשרת מורים בארץ. היא מתייחסת לדוחות מחקר מתחילת שנות התשעים שנשלחו ע"י המכללות למוכן מופת או שנענו לפניית החוקרות. הסקירה כוללת תמונת מצב בתחום המחקרי ומטרת לאפיין את המחקרים, לברר במה הם עוסקים, לעמוד על המשותף ועל השונה ביניהם, על הגישות המחקריות וכדומה.
הדו"ח כולל שלושה פרקים: א.) מחקרי מעקב אחר בוגרים : סקירה כללית; ב) ניתוח מחקרי בוגרים של המכללות להכשרת מורים בישראל: המוסדות החוקרים והנושאים הנחקרים, מטרות ושאלות המחקר, המתודולוגיה המחקרית, ניתוח הממצאים; ג) סיכום, דיון והמלצות.
הסקירה נותנת תמונה כללית הדומה בחלקה הגדול לממצאי מחקרים דומים שנערכו בעולם המערבי, אולם היא אינה חודרת מספיק לעומקם של תהליכי ההכשרה ולמורכבות העשייה המקצועית של הבוגרים. אין בדוחות גם הד לוויכוח האקדמי והציבורי על הכשרת המורים ועל איכות המורים , ונראה כאילו יש נתק מסוים בין השאלות המעניינות את המוסדות לבין מה שמטריד את הציבור בתחום החינוך.
החוקרות מציגות את השאלה אם יש צורך בקביעת סטנדרטים לאומיים ובקיום מחקרי מעקב מערכתיים אחידים שיאפשרו מדידה אובייקטיבית יעילה ואחידה שתתן מענה מספק לקובעי המדיניות או שעדיפים מחקרי עומק קטנים יותר שילוו את הבוגרים לאורך הדרך, יחשפו את המורכבות הרבה של עשייתם וישפכו אור על שאלות שונות.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya