סטודנטיות להוראה מתארות את התפתחותן המקצועית: בציורים, תרשימים, מלל ובשאלונים

המחקר בדק שני היבטים של התפתחות מקצועית של סטודנטיות להוראה:  (1) תחושת המסוגלות העצמית; (2) עמדות כלפי מקצוע ההוראה.

המחקר שילב מתודולוגיות כמותית ואיכותית ובוצע בשני שלבים.

בשלב הראשון כללה אוכלוסיית המחקר 246 סטודנטיות שנדגמו במדגם אקראי 20% מכל שנת לימוד. כלי המחקר היה שאלון היגדים, שבו נתבקשו הנבדקים לדרג את הסכמתם על סולם ליקרט של 6 דרגות.

בשלב השני השתתפו 60 סטודנטיות משנה ד', שלא השתתפו בשלב הראשון של המחקר. הסטודנטיות התבקשו לתאר את תהליך ההכשרה במונחים של יכולתן לתפקד כמורות ותפיסתן את מקצוע ההוראה. כלי המחקר היו כתיבה או עריכה של תרשים או ציור, שני האחרונים כללו גם מסר מילולי. מטרת השלב השני, האיכותי, הייתה לתקף את הממצאים שהתקבלו במתודולוגיה הכמותית ולנסות להבינם. נמצאה הלימה בממצאים שהתקבלו בשתי המתודולוגיות:

(1)   דפוס ליניארי מתאר את השינויים בממד של המסוגלות העצמית.

(2)    דפוס U מתאר את השינויים בממד של העמדות כלפי מקצוע ההוראה.

(3)   לגבי מסוגלות, עוצמת העלייה היא ליניארית אך לא שיטתית, בין שנה ב' לשנה ג' לא ניכר שינוי ובחלק מהממדים קיימת נטייה לירידה.

(4)   לגבי עמדות כלפי ההוראה, דפוס השינוי מצביע על ירידה ברמת העמדה משנה א' עד שנה ג' ולאחר מכן מסתמנת עלייה בשנה ד'.

(5)   בשני הדפוסים מסתמנת שנה ג' כשנה "בעייתית" שבה הרמה של העמדה היא הנמוכה ביותר בשני ההיבטים האלה.

 

המחקר נערך במסגרת מכללת לוינסקי.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya