ניהול ידע בחינוך – תמונת מצב 2013

התחום של ניהול ידע בחינוך נעשה בשנתיים האחרונות רלבנטי יותר מתמיד לאור המגוון העצום של מקורות מידע וחומרי למידה הדיגיטאליים אותם נדרשים המורים בבתי הספר לתחזק ולעדכן כל הזמן.

לא מדובר רק בתחזוקה של אחסון ומיון מקורות המידע אלא גם בהבניית הידע ובשיתופו עם מורים עמיתים.

מטרת הסקירה היא להציג את הידע שנצבר בארץ ובעולם לגבי תהליכי ניהול ידע בבתי ספר מכמה נקודות מבט: תהליכי ניהול ידע והמרכיבים העקרוניים שלהם, לרבות גישות שונות בעולם המחקר למיסוד הידע תוך התייחסות להליכי ניהול ידע .

הסקירה היא ביסודה מיפוי שיטתי של גישות , הליכים ויוזמות בתחומי ניהול הידע בארץ ובחו"ל . לצורך כך נסרקו במאגרי מידע ובמנועי חיפוש אלפי מקורות מידע רלבנטיים מתוכם בחרנו להציג את תמונת המצב המצטברת לגבי מצב ניהול הידע בחינוך. אנו מודעים לכך שיש מקרים שמדובר על הליכים של ניהול מידע אך, לדעתנו הם חלק מהתגבשות המוכנות ואימוץ המוקדם של ניהול הידע בחינוך.

בסקירה סקרנו תפיסות וגישות לניהול ידע בחינוך בעולם ובישראל, כולל תפיסות של ניהול ידע פדגוגי לטובת המורים בביה"ס או במחוז החינוך, גישות תהליכיות לניהול ידע בביה"ס. הגישות מיוצגות ע"י מיטב אנשי המקצוע בארץ התורמים בדרכם להטמעת תהליכי ניהול הידע בבתי הספר.

בסקירה סקרנו גישות מעשיות מבוססות כלים מתוקשבים לארגון מידע, כגון הפורטל הבית ספרי וגם מאגרי הידע הבית –ספרי או מרכז המשאבים הכיתתי.

החלק השלישי של הסקירה מונה את האילוצים בהטמעת מערכות ניהול ידע וההשלכות לגבי בתי ספר, כגון המכשול התרבותי , כלומר , בעיית התרבות הארגונית בביה"ס .

החלק הרביעי והאחרון של הסקירה מתייחס לחשיבות של הקניית מיומנויות לתלמידים לניהול ידע והבניית מידע , נסקרים התחומים החדשים והמאתגרים של אוצרות דיגיטאלית ולמידה הבנייתית.

על מנת להפוך את הלמידה בבית הספר למשמעותית עבור תלמידיו, צריך בית הספר להכשיר כל תלמיד לנהל את הידע שברשותו ולהפוך את המורים לשותפים במשימה זו.

לסקירה
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya