מסלולים ללמידה משמעותית

האגף לחינוך יסודי במשרד החינוך הוציא לאור אוגדן בנושא "מסלולים ללמידה משמעותית".

באוגדן שלושה צירים:

חלק ראשון עוסק בציר הרעיוני-מושגי - משמעותה של למידה משמעותית. בחלק זה מוצע בירור בהתייחס למהותה של הלמידה המשמעותית ורכיביה, משולבים ממצאי מחקר מספרות החינוך ומתוארים עקרונות הוראה המקדמים למידה משמעותית.

חלק שני עוסק בציר הפדגוגי של הוראה ולמידה משמעותית - פיתוח ששת תפקודי הלומד במאה ה- 21. בחלק זה מוצגים תפקודי הלומד שמערכת החינוך שואפת לפתח הן כתורמים ללמידה משמעותית והן כתוצריה, משולבים ממצאי מחקר וגישות לפיתוח תפקודי הלומד השונים ומתוארים עקרונות ההוראה לפיתוח התפקודים השונים.

חלק שלישי עוסק בציר ניהולי מערכתי - למידה משמעותית בקהילת לומדים אכפתית. בחלק זה יש עיסוק במסגרת חינוך הפועלת כקהילת לומדים אכפתית ובתהליכים הנדרשים בה כבסיס חיוני למימוש חזון הלמידה המשמעותית. מוצגת פדגוגיה של אכפתיות, יש בירור מושגי-תפיסתי בהתייחס לקהילת לומדים אכפתית, מובאת סקירה של מודלים של קהילות למידה שהתפתחו בחינוך, ומוצגים עקרונות ותהליכים לפיתוח וטיפוח של קהילות לומדים אכפתיות במוסדות החינוך היסודי.

כל חלק מכיל:

· הגדרה ותיאור של הנושא המרכזי שבו נעסוק
· הצגת חשיבות הנושא והנימוקים לעיסוק בו
· סקירה של ממצאי מחקר עיקריים
· דרכים ועקרונות ליישום
· סדנאות לעבודה במסגרת המפקח ומנהליו ובקרב צוותי מורים
· עדויות
· כלים לאיסוף נתונים, תכנון וארגון

בשלושת החלקים משולב מידע עיוני ומחקרי, מובאים כלים יישומיים ומוצעות שאלות לבירור עצמי ב"בינינו לבין עצמנו" ולשיח בקהילה המקצועית ב"אתנחתא".

קישור לאוגדן "מסלולים ללמידה משמעותית"


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מחפשת סדנא בנושא תפקודי לומד עיקריים במאה ה21

    פורסמה ב 29/08/2016 ע״י אורלי מאירי
    מה דעתך?
yyya