מורי מורים – חשיבה על תהליכי שינוי

מקור: מכללת לוינסקי להוראה

מטרת המחקר:

מטרת מחקרנו היא ללמוד מנקודות מבט שונות אלו שינויים חלו בתפיסת מורי-מורים למדעים ולספרות כלפי חשיבה בדיסציפלינה וכלפי דרכי הוראתה, להבין את הגורמים לשינויים אלה ואת התהליכים הקשורים בשינויים.

 התשתית התיאורטית למחקר נעוצה בהבנת תהליכי שינוי במערכת החינוך בשני העשורים האחרונים, תהליכי התפתחות של מורים ושל מורים באקדמיה, תהליכי שינוי במדעים, בהוראת המדעים, בספרות ובהוראת הספרות.

 המחקר המוצג הוא שלב שני במחקר דו-שלבי. בשלב הראשון בדקנו בשיטות כמותיות את מידת המודעות של מורי-מורים לתהליכי שינוי בחשיבה שלהם. הממצאים שנאספו מ-102 נבדקים מלמדים על מודעות מטא-קוגניטיבית בקרב אחוז ניכר ממורי-המורים: חלק מהם תיארו תהליכי שינוי שהם עוברים בחשיבה על הדיסציפלינה. אחרים תיארו שינויים המתייחסים להוראה, והיו מי שהצביעו על שינויים בשני התחומים. אך השינויים שנמצאו הם מקומיים וממעלה ראשונה.

 המשתתפים במחקר ושיטת המחקר

 על-מנת להעמיק את הבנתנו בסוגיות שעלו במחקר בשלב הראשון, עוצב שלב שני למחקר. נדגמו 14 מורי-מורים מתוך המשתתפים בשלב הקודם, שתשובותיהם בשאלונים הציגו נקודות מבט שונות על הכשרת המורים בישראל. כלי המחקר המרכזי בשלב זה של המחקר הוא ראיון מובנה למחצה, המשלב כלי מחקר גרפי שעיצבנו כגירוי לחשיבה רפלקטיבית.

הראיון והכלים הגרפיים אפשרו למורי המורים לחשוב בקול ולייצג את תהליכי התפתחות החשיבה שלהם בדיסציפלינה ובהוראתה בשפה מילולית-סיפורית ובשפה גרפית. הנבדקים תיארו את מהלך השינוי, השלבים בשינוי, אופי השינוי, הגורמים לשינוי, הזיקה בין השינוי לדיסציפלינה ותהליכים מטא-קוגניטיביים הקשורים בו.  הנתונים עובדו בכלים מתחום המחקר האיכותי, במתודולוגיות מתחום חקר השיח ומחקר הספרות.  

"באמצעות הסיפורים חשפנו שינויים בחשיבה ממעלה שנייה בצד שינויים ממעלה ראשונה. בעוד שתהליכי שינוי תפיסתי הוצגו בעבר כתהליכי התפתחות או כמהפכה הנובעים מערעור קוגניטיבי, במחקרנו משתקפת תמונה מורכבת ורבת משתנים ביחס לגורמים המעורבים בתהליכי שינוי בחשיבה. מחקרנו מלמד כי הערעור הקוגניטיבי מספק הסבר חלקי בלבד לשינויי חשיבה בהקשר של מורי-מורים. מצאנו כי גורם מרכזי לשינויים בחשיבה של מורי-מורים הוא סוגיית הידע הנחוץ להם. עם דילמה זו התמודד כל מרואיין בהקשר הייחודי לו.  ממצאינו עשויים לתרום להבנה כיצד ניתן לקדם את התפתחותם הפרופסיונלית של מורי-מורים."

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya