מברווזון מכוער לברבור: סיפורים של מורים מתחילים

Schatz-Oppenheimer, O., Dvir, N. (2014). From ugly duckling to swan: Stories of novice teachers, Teaching and Teacher Education, 37, 140-149.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

המאמר בוחן תהליכים פסיכולוגיים של בניית זהויות מקצועיות בקרב מורים מתחילים כפי שהם באים לידי ביטוי בסיפורים שכתבו על שנת ההוראה הראשונה שלהם. בחינת תהליכים אלה באמצעות ניתוח נרטיבי בממד ספרותי מתמקדת במאבק המורים אל מול קונפליקטים, מתחים ופערים שבפניהם עמדו בשנה זו.

על המחקר – הכותבות ניתחו שלושה סיפורים שנכתבו בעברית בישראל ע"י מורים מתחילים. הניתוח התבסס על הגישה ההרמנויטית (Josselson, 2006) וניתוח תוכן תמטי-הוליסטי (Corbin & Strass, 2008).

מה נמצא במחקר?

ניתוח נרטיבי של סיפורי מורים מגלה את המשמעות הניתנת למציאות שבה הם עובדים, מאפשר רפלקציה על שיטות שונות לבניית התפיסה של תפקיד המורה וחושף את התהליכים של התכשרות להיות מורה.

קונפליקטים, מתחים ופערים הם הנושאים החוזרים ועולים בסיפורים: קונפליקט בין תפיסות אישיות לבין תפיסות חברתיות-ציבוריות של ההוראה והמורה, מתח בין התנסויות ביוגרפיות כתלמיד לבין תפיסת ההוראה כמורה ובין תפיסות קיימות לבין האידיאל הנשאף, פער בין דמיון לבין מציאות מקצועית. תהליכים אלה מעודדים את המורים המתחילים לבחון את תפיסותיהם כמורים ומהווים חלק חשוב בבניית זהות בכלל והזהות המקצועית בפרט. ההיבטים הפסיכולוגיים הללו ניתנים לזיהוי במבנה הספרותי של כל אחד מהסיפורים שנותחו כאן. העלילה נעה בין התקדמות לבין נסיגה, היא משתנה ומשקפת תהליכים של בניית זהות.

שלושת הסיפורים מתארים באותנטיות מפגשים עם "אחרים משמעותיים" כמו חברים, מורים מהעבר, מורים בהווה, תלמידים, פילוסופים חינוכיים וגיבורי אגדות. הדיאלוגים הנפרשים בסיפורים הם חיצוניים ופנימיים-רפלקטיביים. הם מזמינים בחינה מחדש של התפיסות המקצועיות-חינוכיות ע"י התמודדות עימן באמצעות הסיפור.

קריאת סיפורים של מתכשרים ושל מורים מתחילים יכולה לשפר את ההבנה של התהליכים שהם מצויים בהם, תוך גילוי עולמם ורגשותיהם. חשיפה זו וניתוח הזהות הנשקפת מבעדה עשויה לאפשר למורים המתחילים לבחון את עצמם ואת מה שקורה להם במהלך ההוראה. בנוסף, באמצעות הסיפורים יכולים מתכשרים להוראה ללמוד מהם האתגרים השונים העולים בתהליך ההתפתחות המקצועית.

ביבליוגרפיה

Corbin, J., & Strass, A. (2008) .Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory, Thousand Oaks, CA: Sage.
Josselson, R. (2006). Research and the challenge of accumulating knowledge, Narrative Inquiry, 16(10), 3-10.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Corbin, J., & Strass, A. (2008) .Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory, Thousand Oaks, CA: Sage. Josselson, R. (2006). Research and the challenge of accumulating knowledge, Narrative Inquiry, 16(10), 3-10.

yyya