מאיימים ולא מקיימים – פרקטיקות של שליטה וסמכות בבית ספר יסודי

טובין, ד' וליס, נ' (2013). "מאיימים ולא מקיימים" – פרקטיקות של שליטה וסמכות בבית ספר יסודי. בתוך ב' אלפרט וש' שלסקי (עורכים), הכיתה ובית הספר במבט מקרוב: מחקרים אתנוגרפיים על חינוך (עמ' 305-272). תל-אביב: מכון מופ"ת.

החוקרים דנים במאמרם ביחס לסמכות בבית הספר היסודי ובוחנים את האופן שבו אינטראקציות בין מורים לבין תלמידים מבנות מסרים הקשורים בסמכות פורמלית ובמורים כנציגיה.

המחקר נערך בבית ספר יסודי ממלכתי (כיתות א'-ו') ותיק בעיר גדולה בדרום הארץ. זהו בית ספר אזורי, קהילתי, המונה 560 תלמידים ו-44 חברי צוות. על פי דברי המנהלת, האוכלוסייה המרכיבה את בית הספר היא אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי בינוני. סך הכול נערכו 13 תצפיות על 13 שיעורים, שמשך כל אחד מהם הוא 45 דקות.

הנתונים נותחו בשלושה שלבים: בשלב הראשון סומנו התרחשויות שנראו כעוסקות ביחסי סמכות ו/או כוח בין המורה לתלמידים, כגון התקוממות, הערות, ביקורת, התחצפות, ויכוח והפרה של הוראות. התרחשויות שבהן ניכר היה ציות להוראות או התנהלות על פי המתוכנן לא סומנו מאחר שהחוקרים חיפשו חוסר היענות לסמכות ולא התנהלות על פי הוראות המורה – בעל הסמכות.

בשלב השני הוגדרה יחידת הניתוח "אירוע סמכות" וחולצו אירועים מתוך ההתרחשויות שסומנו בשלב הקודם. אירוע סמכות הוגדר כהתנהלות בעלת התחלה, אמצע וסוף, הכוללת אינטראקציה בין המורה לתלמיד/ים בנוגע לסמכות שבה המורה מנסה להשיג התנהגות מסוימת בדרך כלל בניגוד וכתגובה להתנהלות התלמידים. סך הכול אותרו 124 אירועי סמכות.

בשלב השלישי סווגו האירועים שנמצאו לשתי קטגוריות, לפי הדרך שבה המורה מנסה להשיג את ההתנהגות הרצויה: 78 אירועי מאיימים ולא מקיימים (63%), ו-46 אירועי אינטימיות בציבור (37%). יש לציין שעוד כ-60 אירועים הכילו מרכיבים חלקיים של האינטראקציות, אך הוצאו מהניתוח הנוכחי מכיוון שהאינטראקציות לא ענו במלואן על ההגדרה שהציבו החוקרים ליחידת הניתוח.
הקטגוריה "מאיימים ולא מקיימים" כוללת אירועים שבהם התנהגות לא תקינה של פרטים או של קבוצות, בין שכבר קרתה ובין שצפויה להתרחש, מביאה את המורה לנסות ולהשיג את ההתנהגות הרצויה באמצעות הפניה לכללים ולחוקים רלוונטיים לצד איום בסנקציה בעקבות אי-עמידה בהם. אך בסופו של דבר המורה (בעצמה או בעקבות גורם מערכתי אחר) אינה אוכפת את הכלל ואינה מממשת את איומיה.

בקטגוריה "אינטימיות בציבור" מוצגות אינטראקציות המעבירות מסרים נוספים ומשלימים אשר לאופן הביסוס של סמכות המורה לא רק בתוקף תפקידו הפורמלי, אלא על בסיס רקמת היחסים בינו לבין התלמיד. מדובר באינטראקציות שבהן המורה מנסה לגרום להתנהגות רצויה באמצעות הצגת נושא פרטי ואישי של התלמיד מול הכיתה כולה, אם באמצעות מתן שבח (תגמול) ואם באמצעות השפלה (הענשה).

החוקרים מצביעים על זיקה בין פרקטיקות "מאיימים ולא מקיימים" ו"אינטימיות בציבור" לבין היחס לסמכות בתרבות הישראלית. הטענה בדבר זיקה זו מתבססת על שלוש הנחות יסוד: (א) לכל חברה לאומית יש מאפיינים תרבותיים ייחודים, המשקפים את תרבות הקבוצה ההגמונית בתוכה ומשפיעים על התנהלות החברה כולה; (ב) אחד המאפיינים הבולטים של התרבות הישראלית הוא מידה מסוימת של חוסר קבלת סמכות פורמלית; (ג) בית הספר כסוכן חברות מהווה זירה לשעתוק של ערכי התרבות הלאומית באמצעות אינטראקציות יום-יומית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya