לימודי תרבות וזהות באורנים: השפעתם על עמדות מתכשרים להוראה בהקשר של חינוך לרב-תרבותיות

מקור: מחקר, עיון ויצירה באורנים, הכנס המדעי השנתי השמיני תשס"ו

למצגת – ראו קובץ מצורף מימין.

בתכנית הכשרת המורים באורנים קיים רכיב המוגדר כ"לימודי תרבות וזהות". למרות השוני בין הקורסים, כולם מתייחסים לסטודנטים כסוכני חיברות וחינוך בעתיד. קורסים אלה שמים לעצמם כמטרה, לזמן תהליך של דיאלוג והקשבה לקולות שונים בחברה הישראלית ולהוות מסגרת לבירור הזהות החברתית-תרבותית ולהרחבתה. מידת המשמעותיות של קורסים אלו עבור המתכשרים להוראה לא נחקרה עד כה. חשיבותו של המחקר היא בהיותו חוליה מקשרת בין האקדמיה לשדה. כך ניתן ללמוד על מידת הרלוונטיות של תכנית ההכשרה באורנים, הן למציאות הישראלית שבה חי הסטודנט, ובעיקר להכשרתו כמורה לעתיד, המודע למשמעות של סוגיית הזהות במציאות הפוסט-מודרנית הגלובלית והפרטיקולרית – הישראלית.

שיטה
במחקר הנוכחי משולבות מתודה כמותית לצד מתודה איכותנית. החלק הכמותי במחקר מבוסס על סקר מתאמי, באמצעות שאלונים. החלק האיכותני במחקר בא לידי ביטוי בניתוח תוכן בשלבים של תשובות הסטודנטים לשאלות "פתוחות" אשר צורפו לשאלונים. אוכלוסיית המחקר כללה סטודנטים סדירים במכללת אורנים – על כל מסלוליה (46%), וסטודנטים במסלול הסבת אקדמאים להוראה (54%). המחקר נערך בשנת הלימודים תשס"ה 2005. לא התבצעה דגימה, השאלונים חולקו לכל הסטודנטים בסדנות ובקורסים המוגדרים כזהות ותרבות.

ממצאי המחקר מחזקים את הטענה שהמבנה החברתי והתרבותי של ישראל וכן מערכת החינוך, מעודדים חינוך לרב-תרבותיות פרטיקולריסטי כך, שכל מגזר למעשה מכיר את תרבותו שלו וכמעט שאינו נחשף לתרבות של מגזרים אחרים. בדרך כלל  תרומתן של מכללות להוראה ואוניברסיטאות המכשירות מורים לחינוך מורים לעתיד לפלורליזם חברתי היא מועטה. ממצאי מחקר זה מעידים במידת מה על תרומה אפשרית רבה יותר בכיוונים אלה, כאשר יעדי הקורסים נתפסים כחשובים בהקשר הרב-תרבותי. התחזקות עמדות הסטודנטים לגבי נחיצותו של חינוך לרב-תרבותיות במהלך הקורסים מהווה עדות לכך. עם כל ראשוניותם, מצביעים הממצאים על מגמה חיובית כללית בהקשר הרב-תרבותי וגם על מגמת שינוי בזהות החברתית של המתכשרים להוראה במסגרת הקורסים. ממצאי המחקר עשויים להוות תשתית לבחינה מחודשת של תכנית ההכשרה באורנים בתחום החינוך לרב-תרבותיות הן במסגרת המכללה, כסוכנת חיברות, והן מתוך כוונה לשלב מרכיבים אלה במערכת החינוך בישראל בעתיד, כחלק מרפורמה בחינוך לרב-תרבותיות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya