כיצד תופסים מורים למתמטיקה בבתי הספר היסודיים את צורכיהם המקצועיים?


הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממערכת פורטל מס"ע במכון מופ"ת

שריקי, ע' , פטקין, ד' (2013). כיצד תופסים מורים למתמטיקה בבתי הספר היסודיים את צורכיהם המקצועיים? בתוך ד' פטקין וא' גזית (עורכים), המורה למתמטיקה: מאפייני הכשרה, ידע, הוראה ואישיות של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי (עמ' 230-187). תל-אביב: מכון מופ"ת.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לברר את הצרכים המקצועיים של מורים למתמטיקה בבתי הספר היסודיים, כפי שהם נתפסים על ידי המורים עצמם, במטרה לפתח תכניות שמביאות בחשבון את קולם של המורים ומספקות מענה ישיר לצרכים אלה.

למרבית המורים המלמדים בבית הספר היסודי אין השכלה מתמטית פורמלית, אך למרות זאת במקרים רבים עליהם ללמד מתמטיקה בפועל. מציאות זו מביעה על הצורך בחיזוק הידע התוכני והדידקטי של המורים המלמדים מתמטיקה בבית הספר היסודי, תוך תמיכה בהתפתחותם המקצועית המתמדת.

במחקר שנערך בשני שלבים השתתפו 94 מורים המלמדים מתמטיקה בבתי ספר יסודיים (תשעה מורים בשלב הראשון ו-85 בשלב השני). המורים שהשתתפו בשלב השני של המחקר השיבו לשאלון שכלל היגדים העוסקים בצרכים המקצועיים של מורים שמלמדים מתמטיקה, ורואיינו על ידי המורים שהשתתפו בשלב הראשון של המחקר.

במסגרת הריאיון התבקשו המורים להרחיב בנוגע לצרכים המקצועיים שלהם וכן להתייחס לתרומה של השתלמויות בתחום המתמטיקה שבהן לקחו חלק. בניתוח נתוני המחקר נדונו צורכי המורים וההבדלים בין הצרכים וכן הקשר שלהם לוותק, לסוג ההכשרה שקיבלו המשיבים במסגרת התואר הראשון, וכן לשכבת הגיל שבה הם מלמדים מתמטיקה.

מהממצאים עולה כי המורים מצביעים על קשיים בהתמודדות עם כיתות הטרוגניות של תלמידים ועל הצורך להכיר חומרי למידה מגוונים, תוך פיתוח יכולתם להתאים חומרים אלה לסוגי הלומדים. המורים זקוקים להכוונה מעמיקה שתסייע להם להתמודד עם תלמידים מתקשים.


כמו כן הם חשים שעליהם לחזק את יכולתם להתמודד עם היבטים רגשיים שנוגעים לתלמידיהם בהקשר של לימוד מתמטיקה (חיבוב המתמטיקה על תלמידים, יצירת מוטיבציה ללמידת מתמטיקה וחיזוק הביטחון העצמי בנוגע ליכולת ללמד מתמטיקה).

הצורך של המורים להעמיק את הידע המתמטי שלהם נמצא משמעותי פחות, והצורך להעמיק את הידע המתמטי שלהם מעבר לידע הנדרש מהם כמורים, כמו גם הצורך להכיר תאוריות בתחום החינוך המתמטי דורגו במקומות האחרונים.

לא נמצאו קשרים מובהקים בין צורכי המורים לבין ותק, הכשרה ושכבת הגיל שבה הם מלמדים. ממצא נוסף הוא מיעוט המורים המשתתפים בהשתלמויות במתמטיקה ותרומה לא מספקת של ההשתלמויות במקרים שבהם המשיבים אכן השתתפו בהשתלמויות בתחום.

הממצאים מעידים על הצורך למצוא דרך לחייב מורים שמלמדים מתמטיקה להשתתף באופן סדיר בתכניות המיועדות לתמוך בהתפתחותם המקצועית בתחום. כדי להעצים את התרומה של תכניות אלו להתפתחות המקצועית, יש לפתח אותן בהתאם לניסיון הקודם של המורים ובהתאם לצורכיהם, כפי שהם תופסים אותם.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya