זוויות ראייה של מעורבים שונים לגבי האופי והתפקיד של הערכה במהלך ההתנסות.

מאת: M. J Allen.

Allen, J.M. (2011). Stakeholders' perspectives of the nature and role of assessment during practicum, Teaching and Teacher Education, 27, 742-750.

מילות מפתח: עמיתות, תיאוריה ומעשה, הערכה

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

המאמר מתמקד בהערכת מתכשרים להוראה במסגרת ההתנסות המעשית בתוכנית הכשרה המתמקדת ביצירת קשר בין תיאוריה למעשה בעבודת המתכשר והמורה המתחיל. המחקר נערך בשני שלבים: בראשון הועברו סקר וראיונות אישיים למתכשרים בתום התנסות מעשית מרוכזת בשנה ב' שלמדו בתוכנית "ידע מקצועי חיוני (BLM); בשני הועברו סקר וראיונות אישיים למורים חונכים. במסגרת המחקר נעשתה השוואה בין ממצאי שני השלבים.

ממצאים, תובנות והשתמעויות להכשרה

א) דיווחי המתכשרים(n=14 ) - ארבע תמות מרכזיות זוהו בניתוח הנתונים בשלב הראשון: ביקורת של ניהול דרישות ההתנסות מצד המוסד המכשיר, הערכה חיובית לאוטנטיות ולרלוונטיות של המטלה, הסתייגות או התנגדות של המורם החונכים לתמוך במתכשרים בביצוע המטלה ומתח במונחים של מעורבות רגשית של החונכים ואי-בהירות לגבי מי שאחראי על ההתנסות והערכתה. ב) דיווחי המורים החונכים(6n=1 ) - שלוש תמות מרכזיות זוהו בניתוח הנתונים בשלב השני: התשומה המרכזית בתוכנית ההתנסות של המוסד המכשיר ולא שלהם, היעדר תקשורת ותיאום עם סגל ההכשרה, הטלת ספק ביישומיות וברלוונטיות של מטלת ההתנסות לעבודת המורה בכיתה; שימוש במסגרת תכנונית שאינה בשימוש שברוב בתי ספר ואינה מוכרת למורים.

ב) אותנטיות המטלה – על פי הספרות הקיימת מתכשרים מעריכים חיובית מטלות הנתפשות בעיניהם כהכנה ל"חיים האמתיים" של המורה והמשקפות את הכישורים הנדרשים בבית הספר(Barnes, 2008 Allen & Peach, 2007,Yayli, 2008). 1. המתכשרים ראו באותנטיות וברלוונטיות של המטלה אחת מנקודות החוזק של ההתנסות והעריכו חיובית את הדרישה לכתוב את תוכנית היחידה, ואת היישומיות שלה לעבודתם כמורים; הם ראו בכך כישורי ליבה בהוראה. זאת אף כי בפועל, לחלקם היו בכך. 2. עם זאת נמצאה, בשונה ממחקרים אחרים, הערכה שווה לתיאוריה (המוסד המכשיר) ולמעשה (בית הספר). המתכשרים לא בטאו ביטול של מה שלמדו במכללה, דבר שעלה במקרים רבים( למשל, Grossman et al., 1999). המורים החונכים הטילו ספק באותנטיות וברלוונטיות של המטלה, אף כי העריכו את הדגש שהושם בה על כישורי תכנון. הם גם ביקרו את העובדה שהסטודנטים בטאו מחויבות לדרך תכנון מסוימת (זו שלמדו בתוכנית ההכשרה) ואף אי-נכונות לדון בחלופות.

השונות הקיימת בין תפיסת הוראה/התנסות אותנטית בין המוסד המכשיר לבין בתי הספר מעלה שאלות בדבר החוזק של הבנות משותפות בעמיתות בין שני מגזרים אלה. העדר ההלימה מקשה על המתכשרים בביצוע הנדרש מהם.

ג) ציפיות מהמטלה – מטלות הערכה מחייבות ידיעה ברורה של הסטודנטים מה מצופה מהם, שקיפות בדבר תוכני ההערכה ודרכיה, וקשר ברור בין הנלמד בקמפוס לבין ההתנסות המעשית (Yayli, 2008). אם האחריות על ההערכה מחולקת בין כמה שותפים חיוני ליצור ביניהם ציפיות משותפות (Patrick et al., 2008, White et al., 2010).ניתן להשיג תיאום ציפיות באמצעות בניית סביבות שיתופיות של המוסד המכשיר ובית הספר תוך פיתוח יחסים מקצועיים וקיום קשר ודיאלוג סדירים (Ferrier-Kerr, 2009). התוכנית שנחקרה מצאה שלא נוצרה סביבה כזאת. מורים חונכים הסתייגו מלעבוד עם המתכשרים ליישום הפרקטיקה שנדרשה מהם והמתכשרים חשו מוחלשים בתהליך ולכודים בין שתי מערכות סותרות של ציפיות מהם. חיוני לחפש דרכים חדשות בהכשרה ובהפעלת גישת העמיתות בה (Skinner, 2010) ובו בזמן לעמוד על המשמר כך שתישמר איכות דגמי העמיתות לקידום המתכשרים ולא להכשלתם.

ביבליוגרפיה

Allen, J.M. & Peach, D. (2007). Exploring connections between the in-field and on- campus components of a preservice teacher education program : A student perspective, Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 8, 23-26.
Barnes, A. (2008). Future-wishing, magical fantasies' yet being 'real': Snapshots of student teachers' perceptions during their initial training, Teacher Development, 12.
Ferrier-Kerr, J.L. (2009). Establishing professional relationships in practicum settings, Teaching and Teacher Education, 25, 790-797.
Grossman, P.L., et al., (1999). Appropriating tools for teaching English: A theoretical framework for research on learning to teach, American Journal of Education, 108, 1-20.
Patrick, C., et al., (2008). The Work Integrated Learning (WIL) report: A national scoping study, Brisbane,: Queensland Uni. of Tech.
White, S., et al., (2010). Professional experience in new times: Issues and Responses, Asia-Pacific Journal of teacher Education, 38, 181-193.
Yayli, D. (2008). Theory-practice dichotomy in inquiry, Teaching and Teacher Education, 24, 889-900.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Allen, J.M. & Peach, D. (2007). Exploring connections between the in-field and on- campus components of a preservice teacher education program : A student perspective, Asia-Pacific Journal of Cooperative Education, 8, 23-26. Barnes, A. (2008). Future-wishing, magical fantasies’ yet being ‘real’: Snapshots of student teachers’ perceptions during their initial training, Teacher Development, 12. Ferrier-Kerr, J.L. (2009). Establishing professional relationships in practicum settings, Teaching and Teacher Education, 25, 790-797. Grossman, P.L., et al., (1999). Appropriating tools for teaching English: A theoretical framework for research on learning to teach, American Journal of Education, 108, 1-20. Patrick, C., et al., (2008). The Work Integrated Learning (WIL) report: A national scoping study, Brisbane,: Queensland Uni. of Tech. White, S., et al., (2010). Professional experience in new times: Issues and Responses, Asia-Pacific Journal of teacher Education, 38, 181-193. Yayli, D. (2008). Theory-practice dichotomy in inquiry, Teaching and Teacher Education, 24, 889-900.

yyya