התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" במכללות האקדמיות לחינוך: ההטמעה, ההתאמה לתכניות הלימודים לתואר ראשון ועמדות חברי הסגל

לידור, ר', פייגין, נ', פרסקו, ב', טלמור, ר' וקופרמינץ, ח' (2015). התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" במכללות האקדמיות לחינוך: ההטמעה, ההתאמה לתכניות הלימודים לתואר ראשון ועמדות חברי הסגל. דפים, 59, 78-45.

התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" היא תוצר עבודתן של שתי ועדות שהקימה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). הטמעת המתווים המנחים בתכניות ההכשרה להוראה במכללות האקדמיות לחינוך ובאוניברסיטאות לוותה במחקר. מאמר זה מתמקד בממצאי המחקר על אודות אופן הטמעת המתווים המנחים בתכניות הלימודים לתואר ראשון (.B.Ed) במכללות האקדמיות לחינוך.

למחקר זה היו שלוש מטרות: (א) לבחון את דרך היערכותן של המכללות ליישום תכנית המתווים המנחים ואת תהליך היישום בהן; (ב) לבחון את מידת ההתאמה בין תכניות הלימודים במכללות לבין המתווים המנחים; (ג) לבחון את תפיסותיהם של בעלי תפקידים למיניהם במכללות את המתווים המנחים ואת תרומתם למוסד האקדמי ולהכשרת המורים בישראל.

המחקר נערך ב-21 מכללות; השתתפו בו 20 בעלי תפקידים ו-118 מדריכים פדגוגיים ומרצים לחינוך. איסוף הנתונים התבסס על ארבעה כלי מחקר: שאלון רקע מוסדי, ניתוח של תכניות הלימודים החדשות, ראיונות עומק חצי מובנים עם בעלי תפקידים במכללות ושאלון למדריכים פדגוגיים ומרצים לחינוך במכללות.

ממצאי המחקר מלמדים על התאמה גבוהה למדי בין המתווים המנחים לבין תכניות הלימודים החדשות להכשרה להוראה שאישרה המל"ג. עם זאת, דומה שמידת השיתוף של המרצים והמדריכים הפדגוגיים בהכנת התכנית החדשה הייתה מוגבלת; המכריע בסוגיה זו היה המְרַּכז האקדמי, ראש בית הספר לחינוך או בעל תפקיד בכיר אחר במכללה. בהתבסס על ממצאי המחקר נדונים במאמר כמה היבטים של הטמעת שינויים בתכניות ההכשרה להוראה.

לגיליון המלא של דפים, 59

ראו גם:

התכנית "מתווים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" בראי המלצות קודמות לרפורמות בימי היישוב ובשנות המדינה: ניתוח השוואתי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya