השפעת מודל התערבות להכשרת מורים מטמיעי תקשוב על יישום הוראה סוציו-קונסטרוקטיביסיטית

מקור: השפעת מודל התערבות להכשרת מורים מטמיעי תקשוב על יישום הוראה סוציו-קונסטרוקטיביסיטית, ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2008: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, י' עשת –אלקלעי, א' כספי, נ' גרי (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, פברואר 2008.
 
מטרת המחקר לבחון השפעה של מודל-התערבות תלת שנתי להכשרת מורים להטמעת תקשוב. השפעת המודל נמדדה על פי מידת היישום של פדגוגיות סוציו-קונסטרוקטיבסטית בפעילויות מתוקשבות שפיתחו המורים. מודל- ההתערבות נערך בשלוש רמות-הנחייה: ברמת האזור, ברמת בית הספר וברמת-המורה הבודד. בכל רמה משולבים מימדים פדגוגיים, טכנולוגיים וארגוניים-מנהליים. מימדים שעל-פי הספרות, השפעתם מכרעת בשילוב תקשוב בבית הספר. בנוסף, המודל מסתמך על גישת חונכות-קוגניטיבית שבה המנחה מדגים, מאמן ומעודד רפלקציה אישית, המעצימה את הידע המקצועי של מורים בידע טכנולוגי-פדגוגי חדשני ומכשיר אותם לקראת עבודה עצמאית.
 
במהלך המחקר נבחנו שישים פעילויות מתוקשבות שפיתחו מורים. הפעילויות נותחו באמצעות מחוון הבוחן יישום סוציו-קונסטרוקטיביסטי. הניתוח התבצע על פעילויות שפיתחו המורים המונחים לאחר שנת התנסות ראשונה בעבודה מתוקשבת ופעילויות שפותחו על-ידם לאחר שנתיים של התנסות. כמו כן, לשם השוואת איכות התוצרים הושוו פעילויות המורים המונחים עם פעילויות של מורים הנחשבים מומחי תקשוב. הניתוח מעלה כי מורים, לאחר שנתיים של הנחייה, התקדמו באופן משמעותי ביישום פדגוגיות סוציו –קונסטרוקטיביסטיות בהוראתם המתוקשבת. מעבר לכך, נמצא כי הפעילויות המתוקשבות שפיתחו המורים המונחים דומות באיכותם לפעילויות שפיתחו המורים המומחים במימדים של: "ניצול-הערך-הטכנולוגי", "רמת חשיבה נדרשת", ו"הכוונה לתוצרים-עשירים". אולם במימדים: "מידת השיתופיות" ו"קירוב-התכנים ללומד", הפעילויות שפיתחו המורים המונחים לאחר שנתיים, עולות באיכותן על הפעילויות שפיתחו המורים מומחי תקשוב. מכאן שמודל-ההתערבות מקדם את התפתחותם המקצועית של מורים ומאפשר יצירה איכותית סוציו-קונסטרוקטיביסטית, בתקופת התנסות קצרה יחסית.
 
מודל החונכות –הקוגניטיבית על פי קולינס וחבריו (Collins, Brown , & Newman, 1989 ) משלב מודל חונכות מסורתי עם מרכיבים של הוראה פורמאלית הקיימים בבית הספר. על פי גישה זו, סביבת הלמידה צריכה להיות מעוגנת בסביבה האמיתית. המתלמד מקבל על עצמו מחויבות לתהליך הלמידה, מתנסה באופן פעיל בביצוע המשימות, משתף פעולה עם עמיתים ומקיים דיאלוג מתמיד ושוטף עם המנחה.
 
A. Collins, J. Brown, & S. Newman, Cognitive apprenticeship:Teach the crafts of reading, writing, and mathematics, in L.B.Resnick (Ed.), Knowing, learning and instruction: Essays in honor of Robert Glaser (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum,1989).
 
ראו גם מודל החונכות הקוגניטיבית הבא:
 
VISIBLE BY ALLAN COLLINS, JOHN SEELY BROWN, AND ANN HOLUM 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya