השפעות שונות של התנסות מעשית בהוראה על דפוסי ההתכשרות של סטודנטים להוראה

Donche, V., Endedijk, M.D., & van Daal, T. (2015). Differential effects of a long teacher training internship on students' learning-to-teach patterns, European Journal of Teacher Education, 38(4), 484-495.

המאמר סוכם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

החוקרים במחקר זה התמקדו בדפוסי למידה של מתכשרים להוראה במסגרות של ההתנסות המעשית, וניסו לבסס טיפולוגיה שנבנתה במחקר אחר וללמוד מכך על חשיבות ההבנה של טיפוסי למידה שונים וכיצד ניתן לכוון דפוסי התכשרות אלה בדרך היעילה ביותר שתשפר את יכולות ההוראה של המתכשרים ותבנה בקרבם עמדה להיות לומדים לאורך החיים.

רקע מושגי - התפתחותו המקצועית של מורה מאופיינת בלמידה לאורך החיים, וראוי להתחיל בהכוונה לכך כבר בתקופת ההכשרה הראשונית (Dolan, 2012). חוקרים הצביעו על הבדלים בדפוסי התכשרות ולמידה של מתכשרים להוראה. הם הצביעו על דפוסי (patterns) התכשרות על רצף מ"הישרדות ועד למידה משמעותית" (Oosterheert & Vermunt, 2001).

הכותבים משתמשים בטיפולוגיה שפותחה במחקר על דרכי התכשרות (Endedijk et al., 2014): (א) "מתכשרים עצמאיים בלמידה משמעותית" שהם העצמאיים ביותר במונחי למידה, מנסים לשפר את ההוראה ע"י פיתוח הרחבה של בסיס הידע שלהם ושימוש במקורות מידע שונים המזומנים להם בקורסים ושהם מחפשים בעצמם; (ב) "מתכשרים תלותיים בלמידה משמעותית", שאינם מיחסים חשיבות רבה להתנסויותיהם ההוראתיות כמקור ללמידה ואינם מחליטים עצמאית אילו היבטים בהם דורשים שיפור. אין להם אמון בהבחנות וברפלקציה עצמיים והם תלויים באחרים בפיתוח תהליכי מודעות לעבודתם; (ג) "סטודנטים בעלי דפוס התכשרות מכוון – רפרודוקציה" המשפרים את בסיס הידע הקיים שלהם, ואת דימויי עצמם כמורים ומכוונים לפיתוח נוסף של ידע זה ; ו-(ד)"סטודנטים בעלי דפוס התכשרות מכוון –הישרדות" המאמינים שככל שיתנסו יותר כך ילמדו את המקצוע. התנהגויות הלמידה שלהם מאופיינות בהיעדר כיוון ובפתרון בעיות אד-הוק, ובהיעדר תשומת לב לפיתוח מסגרת התייחסות עצמאית להוראה.

עידוד ופיתוח של למידה משמעותית עצמאית בתקופת ההכשרה חיוניים ביותר. הדבר חשוב ללמידה האקדמית ולהתנסות המעשית כדי שיתגבשו בקרב מתכשרים עמדה ויכולות של למידה לאורך החיים (Endedijk & Vermunt, 2011).

על המחקר - במחקר הנוכחי בדקו הכותבים שינויים בדפוסי ההתכשרות/הלמידה של מתכשרים בסמסטר האחרון של השנה השלישית להכשרה. מאפייני הסמסטר השישי: תקופת התנסות מעשית ארוכה (6 שבועות בממוצע) ומשמעותית, עימות בולט בין תיאוריה ומעשה בתהליך מודרך ע"י מורי מורים ומורים מאמנים, ומעורבות בלמידה שיתופית רפלקטיבית עם עמיתים, מדריכים ומורים. לגורמים הקשריים אלה השפעה על דפוסי ההתכשרות והלמידה של הסטודנטים ועל השתנותם. אוכלוסיית המחקר - 253 מתכשרים בסמסטר האחרון של השנה השלישית ללימודי ההכשרה. כלי המחקר - שאלון לדיווח עצמי לחשיפת תפיסות למידה, אסטרטגיות למידה וצורות של ויסות רגשי הקשורים לתהליך ההתכשרות להוראה. הליך - הסטודנטים מילאו את השאלון בראשית הסמסטר השישי ובסיומו.

מה נמצא במחקר?

א) כללי - המחקר מספק עדויות אמפיריות לכך שבאופן כללי דפוסי ההתכשרות/הלמידה של סטודנטים משתנים במהלך ההכשרה לכיוון של למידה משמעותית ומעמיקה יותר. תופעה זו דומה למה שנמצא בקרב סטודנטים בהשכלה הגבוהה בכלל (Vanthournout et al., 2010).

ב) סטודנטים מכווני למידה הישרדותית – מתכשרים אלה התאפיינו בשיעור השינוי המשמעותי ביותר בדפוסי ההתכשרות לכיוון של למידה משמעותית עצמאית בהשוואה לכל האחרים. ההסבר לכך עשוי לנבוע מכך שלומדים אלה עמדו בפני קשיים במהלך ההתנסויות המעשיות וסיגלו את דפוס הלמידה ההישרדותי בתגובה לכך. יתכן שבמהלך הסמסטר הבינו, מתוך קשרים עם מורי בית הספר, עמיתים ומורי מורים ובאמצעות מטלות רפלקטיביות, שדרך למידה הישרדותית לא תרמה להתפתחותם המקצועית וראוי לשנותה.

סטודנטים אלה שינו את דפוס ההתכשרות ישירות לדפוס הלמידה העצמאי. יתכן שתקופת ההתנסות המעשית הרצופה והארוכה בסמסטר השישי מהווה תקופה קריטית לשינוי תפיסות למידה, אסטרטגיות למידה והיבטים של ויסות רגשי. ייתכן ששילוב תקופת התנסות רצופה וארוכה בראשית ההכשרה עשויה למנף הנעה של בעלי דפוס למידה הישרדותי להשתנות.

ג) "מתכשרים בעלי דפוס למידה תלותי" - מתכשרים אלה נמצאו בראשית המחקר כבעלי יכולת השתנות נמוכה בהשוואה ל"הישרדותיים". הם הפגינו כבר בראשית הסמסטר השישי פתיחות ללמידה מבעיות שעלו בסיטואציות מעשיות. נראה שמתכשרים אלה הגיעו לעצמאות רבה יותר בהתייחסות ללמידתם מאחרים כבר לפני תחילת הסמסטר השישי.

שינויים לקראת למידה עצמאית אינם בהגדרה שינויים קבועים. יש דוגמאות לכך שמתכשרים שהחלו ללמוד בדפוס זה השתנו במהלך ההתנסות המעשית לכיוון ההישרדותי. משתמע מכך שלמרות שהתנסות מעשית עשויה להוות גורם מניע לשינוי דפוסי למידה, גורמים אחרים כמו מתח או מחסומים אחרים עשויים לעכבו.

ביבליוגרפיה

Dolan, A.M. (2012). Reforming teacher education in the context of lifelong learning: The case of the Bed degree programme in Ireland, European Journal of Teacher Education, 35(4), 463-479.
Vermunt, J.D., & Endedijk, M.D. (2011). Patterns in teacher learning in different phases of the professional career, Learning and Individual Differences, 21 , 294-302.
Endedijk , M.D., Donche, V., & Oosterheert, I.E. (2014). Student teachers' learning patterns in school-based teacher education programmes: The influence of person context and time, in: D. Gijbels, V. Donche, J.T.E. Richardson & J.D. Vermunt, Learning patterns in higher education, London: Routledge, 102-122.
Oosterheert, I.E., & Vermunt, J.D., (2001). Individual differences in learning to teach: Relating cognition regulation and affect, Learning and Instruction, 11(2), 133-156.
Vanthournout, Donche, V., Gijbels, D., & Van Petegem, P. (2010). Further understanding learning in higher education, in: S. Rayner & E. Cools (Eds.), Style Differences in cognition, learning and management: Theory, research and practice, New York: Routledge, 78-96.


  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  נהדר.
  חשוב ביותר, דווקא מסלולי הכשרת מורים אינו מתאים עצמו לשונות המורים וההתנסות המעשית בעיקרה די מקובעת ובעייתית.
  במיוחד לאלו מאיתנו המגיעים מהסבה.
  אשר מגיעים מעולם ידע מסויים, עם אג'נדה רחבה לעבר הוראה וחינוך .
  ונופלים ישירות להכשרות מקובעות בעולם חדש לחלוטין .

  פורסמה ב 14/06/2021 ע״י מאיה
  מה דעתך?

Dolan, A.M. (2012). Reforming teacher education in the context of lifelong learning: The case of the Bed degree programme in Ireland, European Journal of Teacher Education, 35(4), 463-479. Vermunt, J.D., & Endedijk, M.D. (2011). Patterns in teacher learning in different phases of the professional career, Learning and Individual Differences, 21 , 294-302. Endedijk , M.D., Donche, V., & Oosterheert, I.E. (2014). Student teachers’ learning patterns in school-based teacher education programmes: The influence of person context and time, in: D. Gijbels, V. Donche, J.T.E. Richardson & J.D. Vermunt, Learning patterns in higher education, London: Routledge, 102-122. Oosterheert, I.E., & Vermunt, J.D., (2001). Individual differences in learning to teach: Relating cognition regulation and affect, Learning and Instruction, 11(2), 133-156. Vanthournout, Donche, V., Gijbels, D., & Van Petegem, P. (2010). Further understanding learning in higher education, in: S. Rayner & E. Cools (Eds.), Style Differences in cognition, learning and management: Theory, research and practice, New York: Routledge, 78-96.

yyya