הקשרים מקוננים (Nested contexts) שמעצבים את ההערכה ללמידה: קהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר והתרבות בכיתה


Menucha Birenbaum, Helena Kimron, Hany Shilton. "Nested contexts that shape assessment for learning: School-based professional learning community and classroom culture", Studies in Educational Evaluation 37 (2011) 35–48.

הקשרים מקוננים (Nested contexts) שמעצבות את ההערכה ללמידה: קהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר והתרבות בכיתה
המחקר חקר את היחסים בין הערכה עבור למידה (assessment for learning (AfL) ואת התכונות של שני ההקשרים הקשורים לבית הספר – תרבות ההערכה בכיתה (classroom assessment culture (CAC) שבה מוטמעת ההערכה עבור למידה (AfL),  וההקשר הרחב יותר שבו תרבות ההערכה בכיתה (CAC) מקננת, כלומר, קהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר
(school-based professional learning community (SBPLC).

שאלות המחקר
מתוך מטרה להבחין בקשרים בין ההערכה עבור למידה ((AfL, תרבות ההערכה בכיתה (CAC) וקהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר (SBPLC), המחקר הנוכחי פונה לשתי שאלות:

1) באיזו מידה השונות בפרקטיקת ההערכה עבור למידה (AfL  ) מוסברת על-ידי תכונות שונות של
קהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר (SBPLC), ואילו תכונות בולטות מאפיינות אותה?


2) אילו דפוסים של תכונות של תרבות ההערכה בכיתה (CAC) וקהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר (SBPLC) מקושרים לפרקטיקה של ההערכה עבור למידה (AfL) באיכות גבוהה, ואילו מקושרים לפרקטיקת ההערכה עבור למידה ((AfL באיכות נמוכה?

שיטה

מערך המחקר
מערך המחקר הורכב משני רבדים – כמותי ואיכותני.
ברובד הראשון, נעשה שימוש בשאלונים של תגובה לדירוג (rating-response questionnaires), שבו נחקר הקשר בין התכונות של הערכה עבור למידה (AfL) וקהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר (SBPLC) במדגם של מורים בהשתלמויות למורים (in-service).
הרובד השני, חקר מרובה מקרים (multiple case study), בחן את הפרקטיקות של הערכה עבור למידה (AfL ) של שש מורות בבית ספר יסודי. ברובד זה נבחנו תרבות ההערכה בכיתות, והמאפיינים של קהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר (SBPLC).

משתתפים
מדגם (הנוחות) במחקר הכמותי הורכב מ-122 מורים בהשתלמויות למורים (in-service) בבית ספר יסודי (N=63), בחטיבת הביניים (N=28)ובבתי ספר תיכוניים (N=31) הממוקמים במחוזות שונים של ישראל.
המשתתפות העיקריות במחקר האיכותני היו שש מורות מששה בתי ספר (שנקראות במאמר בשמות הלא אמיתיים הבאים: סיגי, מלכה, לימור, כרמית, דליה ורונה).

הוכחה נוספת המתייחסת לתרבות ההערכה בכיתה (CAC) סופקה על-ידי קבוצת מיקוד שהורכבה מתלמידים של כל מורה (כל קבוצה הורכבה משניים עד ששה תלמידים בקבוצה, סה"כ 22 תלמידים) והוכחה נוספת לגבי בית הספר סופקה על-ידי מורה שני בכל בית ספר (שאליו מתייחסים כאל עמית לעבודה של המודיעה העיקרית ואותו מזוהה על-ידי האותיות א' עד ו בהתאמה). כל ששת המשתתפות העיקריות מתפקדות כמחנכות של הכיתות, ושלוש מהן נטלו על עצמן מטלות אחריות נוספות של מנהיגות בבית הספר.

דיון
התוצאות של המחקר הכמותי מציינות שאת השונות שקיימת באיכות של פרקטיקת ההערכה עבור למידה (AfL ) ניתן להסביר בחלקה על-ידי רמת התפקוד של בית הספר כארגון למידה (שאליו מתייחסים כאל קהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר (SBPLC). בין המרכיבים של קונסטרוקציה זו, כפי שהוגדרו באופן אופרציונלי במחקר זה על-ידי ששה תתי סולמות, ההשפעה הגבוהה ביותר על ההערכה עבור למידה (AfL ) שייכת ללמידה מקצועית.

הממצאים של המחקר האיכותני הנוכחי מאירים דפוסים של פרקטיקת ההערכה עבור למידה (AfL ) ואת הקשרים שלהם עם תכונות של ההקשר שבו הם מוטמעים (תרבות ההערכה בכיתה (CAC) כמו גם עם אלה של ההקשר הגדול יותר שבו הם מקננים (קהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר (SBPLC), וכך מצביעים על גורמים בתוך בית הספר שמסייעים או מעכבים פרקטיקת ההערכה עבור למידה (AfL) אפקטיבית.
יחד, הממצאים של שני הרבדים הצביעו על קשרים משמעותיים בין ההערכה עבור למידה (AfL),  תרבות ההערכה בכיתה (CAC) וקהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר (SBPLC) המדגישים את הדמיון בין תרבות ההערכה בכיתה (CAC) וקהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר (SBPLC) ביחס לתכונות התרבותיות ופרקטיקת החקירה/ ההערכה עבור למידה (AfL. )

לסיכום, הממצאים שדווחו במאמר זה מגבירים את ההבנה שלנו לגבי הגורמים ההקשריים בכיתות ובקהילת למידה מקצועית מבוססת בית ספר (SBPLC) שמקדמים ההערכה עבור למידה (AfL ) ואלה שמעכבים אותה.

ראה גם :

הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים אותה ( פרופסור מנוחה בינרנבוים).

התקציר נכתב ע"י מיכל זרזבסקי , עורכת תוכן ומידענית במכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya