העדרויות מורים: דו"ח מסכם – תקציר מנהלים

מחקר זה נערך במסגרת אוניברסיטת חיפה. מטרתו הייתה לתאר את תופעת ההיעדרויות בקרב מורים במדינת ישראל ולנסות להסביר את מאפייניה העיקריים של התופעה על פי גורמי רקע אישיים ומוסדיים. שאלות המחקר היו: מה הם הגורמים האישיים המסבירים היעדרויות מורים? האם תנאי עבודה או אפיון תעסוקתי עשויים להסביר היעדרות? מה הם הגורמים הארגוניים המבחינים בית בתי בספר בהם נוטים המורים להרבות בהיעדרויות לבין בתי ספר שיש בהם מיעוט היעדרויות? האם יש קשר בין הגורמים האישיים והארגוניים? האם ניתן לנבא היעדרויות בעזרת הגורמים הנחקרים? האם ניתן לזהות ימים או חודשים מועדים להיעדרויות? האם עומס עבודה מסביר היעדרויות?

נתוני המחקר נתקבלו מחטיבת יישומי שכר וכוח אדם בהוראה במינהל התקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך. הניתוח נעשה ברמת ההיעדרות,  ברמת המורה וברמת בית הספר.

בין הממצאים: (א) רמת ההיעדרויות של המורים הישראלים הייתה גבוהה יותר מזו של עובדים  אחרים במשק וממורים בארצות אחרות; (ב) מורים שהיעדרויותיהם היו גבוהות במיוחד נטו להיות מורים במגזר הערבי והבדואי או מורים בעלי שכר נמוך יחסית ; (ג) הסיבות להיעדרויות היו: מחלה אישית משולמת, מחלת קרוב משפחה משולמת, סברה אחרת מוצדקת ומשולמת וסיבה אחרת לא מוצדקת ולא משולמת; (ד) ניכרה נטייה להיעדר על פי עומס עבודה ועל פי זמנים מיוחדים מועדפים.

המחקר כולל המלצות למדיניות מונעת היעדרויות במישור של נהלים, מתן תמריצים, שינוי מדיניות של מילוי מקום ועוד.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya