הכיתה כמערכת חברתית ולימודית

מקור וקרדיט :
 
רונן , חבצלת . " הכיתה כמערכת חברתית ולימודית" , בתוך : צדקיהו שלמה , פישרמן , שרגא , עילם נורית , חבצלת רונן ( עורכים) . חינוך כיתה , מכון מופ"ת, , סדרת תמה , 2008 . ע"ע 87-105.
 
פיתוח הכיתה כסביבה לימודית המאפשרת צמיחה , תלויה ביכולת לשלב מאפיינים הלקוחים מהמודל הבלתי פורמאלי ולהפוך אותם לחלק אימננטי למערכת יחסים שבין כל השותפים לעשייה החינוכית . המפגשים כולם יתייחסו למשמעת, לתכנים הלימודיים ולכל הקשור בבעיות ההוראה, כמרחב שאת רכיביו קובעים יחד מורים ותלמידים. כיתה כזו תיבנה תוך כדי דיאלוג מתמשך בין המורה לתלמידיו, שבו ייקבעו המטרות והתכנים , דרכי ההוראה ודרכי הערכה. בסביבה לימודית זאת תהיה מעורבות מרבית של כל השותפים , ויהיה בה מקום לדון בשאלות כגון: מה דמות הבוגר הרצוי ? מה למידה יעילה? מה התפקיד של כל אחד מהשותפים לעשייה החינוכית ? מהי הערכה מקדמת למידה ומה הערכה עוצרת למידה? מהן מערכות יחסי הגומלין האמורות לקדם את כל השותפים לעשייה?
 
המאמר מציע כמה וכמה הצעות אופרטיביות לפיתוח מפגשים לימודיים בעלי ערך ומשמעות בכיתה כסביבה לימודית חינוכית, הפותחות פתח לדיון משתף ברכיבים היוצרים את הניכור , והנותנים לתלמידים את ההרגשה שבית הספר הוא "בית חרושת לציונים". המאמר מציע כלים יישומים להוראה הרואה את מערכת יחסי הגומלין כמאפשרת למלמד וללומד לעצור ולבדוק את הדרכים להשגת המטרות. הוראה המתייחסת למפגש הלימודי בכבוד הדדי , תוך שיתוף ותוך הבנה שלכל אחד מהשותפים לעשייה יש ערך ומשמעות למרות השוני בתפקידים. גם המלמד וגם הלומד נמצאים במצב של למידה תמידית.
במאמר מוצעים שלושה שלבים של הפעלה והתנסות לסטודנטים להוראה ולתלמידים שיסייעו למנחה ולקבוצה לפתח סביבה לימודית מאפשרת צמיחה. המפגשים מבוססים על הפדגוגיה הדיאלוגית . האסטרטגיה ניתנת לפירוק ולשימוש כדפוסי פעולה נפרדים. כל אחת מהפעילויות  המוצעת במסגרת האסטרטגיות השונות נוסתה והופעלה במפגשים של מחנכים העובדים בפועל במערכת החינוכית. גם הכלים האסטרטגיים האלו נוסו והופעלו במפגשים של סטודנטים מהאוניברסיטה העברית וסטודנטים ממכללת דודי ילין , כלומדים וכמלמדים קבוצות של תלמידים.
 
 1. דיון פתוח במושגי מפתח בתחום החינוך : כיתה , הוראה , למידה
 
מטרה : בירור ברוח ביקורתית של מושגי היסוד העומדים בבסיס ההוראה והלמידה בכל סביבה לימודית חינוכית. במפגשים אלו הדיאלוג אמור לאפשר לכל השותפים להשמיע ולשמוע דעות ואמירות על תפקיד הלומד ועל תפקיד המלמד.
הכלי הראשון: "סיעור מוחות" (Brainstorming) - מעודד דיון וחשיבה ביקורתית ויצירתית בבעיה שבה אנו רוצים לדון , להעמיק ולחשוב .
 
 1. בניית "הסכם למידה"
 מטרה : התנסות בבניית "הסכם למידה" אישי או כיתתי בדרך שתשקף את תרבות ההוראה שהמורה מעוניין לעצב בשיתוף הסטודנטים/תלמידים.
הכלי המוצע : "הסכם למידה" . סביבה לימודית המאפשרת תמיכה אמורה לאפשר פיתוח יחסי גומלין כחלק אימננטי מהעשייה הלימודית . דיאלוג על בניית תפקיד הלומד כקשור לתפיסת התפקיד המלמד יכול לאפשר לסגל החינוכי ולתלמידים להתנסות בבנייה משותפת של "הסכם למידה" .
"הסכם למידה" יוכל להיות כלי בעל השפעה בפיתוח תרבות הוראה-למידה-הערכה , ולזמן דיאלוג על תרבות ההוראה-למידה בכיתת הלימוד כמו גם בבית הספר. מוצע לפתוח בשיח בוגר ומשתף על דרכים לבניית "הסכם למידה" בשלבים – הן בכיתות ההוראה של הסטודנטים והן בהוראה בכיתות הלימוד בבתי הספר.
תוואי העשייה: בשיעורי המבואות למקצועות החינוך ובשיעורי הדידקטיקה ייערך דיון מבני על התהליכים המרכזיים בכיתה, יוחלט על הבנייה משותפת של הסכם למידה , אשר ניתן לתארו בייצוג גרפי בצורות שונות : בכתב , בתרשים , בטבלה , בגרף וכדומה.
 
הדיון בחוזה , תכנונו וייצוגו יאפשרו למרצה ולסטודנטים להגדיר קשיים , אסטרטגיות ורכיבים אובייקטיבים הנחוצים למימוש ההוראה והלמידה. כמו כן השיח יאפשר להעלות השערות לגבי יכולת ההתמודדות עם מטלות אישיות וקבוצתיות .
 
תהליך בניית ההסכם מדגים דרך אחת למימוש מערכות יחסים פתוחות בין מורה לתלמידיו, זו דרך שאיננה שוללת את הרכיב הביורוקרטי , אך מראה כיצד ניתן לבנות במשותף שיח בוגר על קשרים אפשריים בין תהליכי ההוראה לבין התפתחותם של תהליכי הלמידה. שיח כזה יחדד את הקשיים כמו גם את הפערים הקיימים בין הצהרת כוונות לבין היישום בפועל של ההחלטות.
הסטודנטים יתבקשו לזהות עקרונות מוטיבציוניים שבאו לידי ביטוי בהסכם הלמידה שלהם. הם יצטרכו לבדוק את מידת האפקטיביות של ההסכם על פיתוח המוטיבציה שלהם בלמידה.
 
 
 1. פנל רב-תחומי לדיון בכיתה כמבנה בעל השפעה על עיצוב תרבות של הוראה ולמידה
 מטרה : לחולל השפעת מניפה על תהליכי הוראה-למידה דרך התנסות בתכנון משותף של למידת נושא על פי הדגם הרב-תחומי.
הכלי המוצע : "הפנל" ככלי לפיתוח יחסי גומלין שיתופיים כחלק אימננטי להתנסות הסטודנט במפגשים שבהם תפיסות העולם ללמד וללמוד מתורגמות לפרקטיקה בשדה ההוראה והלמידה.
 
תוואי העשייה: צוות מרצים מתחומי החינוך ייפגשו עם מספר סטודנטים במטרה לחשוב ולפתח תוכנית לימודית רב-תחומית שנושאה: התרבות הראויה של הוראה ולמידה.
 
סיכום
 
האסטרטגיות המוצעות בפרק זה מבוססות על תפיסה המדגישה את הקשר ההדוק והארגוני בין ההוראה והלמידה לבין פיתוח הכיתה כסביבה לימודית מאפשרת צמיחה. המדובר בהתנסות פדגוגית המייחסת ל"קול" של הסטודנט חשיבות וערך. המרצה הופך מנחה בהבניה של תהליכי הוראה כמקדמים תהליכי למידה משמעותיים. כפועל יוצא מכך, תהליכי ההערכה שהם חלק אימננטי לכל סביבה לימודית חינוכית , אינם מבטאים מבנה המבוסס על סמכות של כוח, אלא מבנה הרואה בהערכה חלק בלתי נפרד מהלמידה וההוראה , חלק המצמיח והמפתח תהליכים השזורים ומרושתים אלו באלו.
 
ההצעות אמורות להוביל לפיתוח הראייה של הסטודנט את המערכת הארגונית של כיתת הלימוד כמערכת בעלת השפעה על עיצוב תודעות ותפיסות , שמתורגמות להתנהגויות של למידה והוראה. ההתנסות באסטרטגיות המוצעות מבוססות על מיסוד מבנים שיתופיים האמורים להעצים ולאתגר את הלומד והלמד כאחד.
 
דרך זו טומנת בחובה את הפוטנציאל לאפשר למרצים ולסטודנטים כלומדים ופרחי הוראה לבדוק וראות כיצד הפדגוגיה משפיעה על המוטיבציה ועל פיתוח היכולת לקבל אחריות על עבודה מורכבת וקשה . כמו כן ניתן להפוך את הקושי לאתגר ולשאיפה להתערב במבנה הארגוני של הכיתה בדרך שתוביל לשיתוף , להעצמה ולבניית תודעות אחרות למשמעותה של הוראה למידה והערכה.
 
חבצלת רונן היא מרצה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין . תחומי התמחותה הם: סוציולוגיה חינוכית , חינוך כיתה ושיפור תהליכי למידה והערכה.
 
 

  לפריט זה התפרסמו 10 תגובות

  אבקש לשלוח לי מספר טלפון של חבצלת רונן

  פורסמה ב 01/02/2009 ע״י שייני רסין

  שלום ורד אשמח אם תתקשרי.טלפונים:054489001608-9265274

  פורסמה ב 28/02/2013 ע״י חבצלת רונן

  ורד שלוםאשמח לשמוע אותך:טלפון: 0544890016טלפון: 089265274

  פורסמה ב 28/02/2013 ע״י חבצלתרונן

  ורד שלוםאשמח לשמוע אותך:טלפון: 0544890016טלפון: 089265274

  פורסמה ב 28/02/2013 ע״י חבצלתרונן

  שלום חבצלת,שמי ורד תמיר ואני מרצה בסמינר הקיבוצים בקורס השייך לתוכנית המאסטאר שנקרא-בית הספר והכיתה כמבנים חברתיים.אשמח מאד ליצור עימך קשר הנוגע למאמר הנ"ל ואולי אפילו להפגיש אותך עם קבוצת הסטודנטים שלי.בברכה,ורד

  פורסמה ב 27/02/2013 ע״י ורד תמיר

  שלום לך שייני ניסן,הטלפון שלי– 089265274

  פורסמה ב 30/07/2010 ע״י חבצלת רונן

  שמחתי לשמוע את התגובה לספר. מאז כתיבת הספר עיבדתי את המודל למחקר ארוך טווח-שגובש לדוקטורט-ויצרנו מודל לשיפור תהליכי הוראה/למידה/הערכה.את המודל אני מיישמת בשיעורי חינוך ובהוראה המקצועית השואבת את כוחה מהדיאלוג הפרשני. אשמח להיפגש וליצור קבוצה של אנשי חינוך המעוניינים לחפש דרכים לפתח את הכיתה כסלם להצלחה. סביבה לימודית מצמיחה. מאחלת צמיחה וגדילה חינוכית לכולנו ממני חבצלת79069

  פורסמה ב 30/07/2010 ע״י חבצלת רונן

  שלום רב, מזה זמן רב אני מחפש ספר על נושא חינוך כיתה. זהו ספיר נדיר במינו משום שהוא מתייחס למחנך כנושא ומעמיד בפניו את הנדרש לעבודתו. הכתיבה רהוטה עניינית ובמישירה מבט למחנך העתידי. מאחר ואני עצמי שקוד בימים אלה על כתיבת ספר עזר למחנך בפועל, אני מבקש להיפגש עם חבצלת רונן עליה שמעתי מתלמידיה. אודה על כן אם אוכל לקבל את הטלפון של חבצלת רונן,בברכה, דובי ברק

  פורסמה ב 29/07/2010 ע״י דב ברק

  שלום שייני רסין,נא לפנות למכללה האקדמית דוד ילין.

  פורסמה ב 01/02/2009 ע״י פורטל מס"ע

  שלום לך שייני ,אשמח לדבר ולהרחיב שיח בכל הקשור לתובנות, רעיונות אסטרטגיות רלוונטיות לפיתוח הכיתה כסביבה לימודית מעצימהשבת שלום וכל טובחבצלת

  פורסמה ב 01/03/2013 ע״י חבצלת רונן
  מה דעתך?
yyya