היעדרויות מורים בישראל: גורמי רקע אישיים וארגוניים

מקור: מגמות-כתב עת למדעי ההתנהגות, כרך מה (2), עמ' 301-329, הוצאת מכון הנרייטה סאלד
 
מטרות המחקר הנוכחי הן: להעריך את תופעת ההיעדרות של מורים במדינת ישראל בשתי שנות לימוד עוקבות (תשס"א-תשס"ב) ולהסבירה בעזרת גורמי רקע אישיים וארגוניים. נחקרו נתוני מרבית המורים שמשכורותיהם שולמו על ידי משרד החינוך.
 
סקירה ראשונית של נתוני המחקר הראתה כי למורים הישראלים נרשמו בממוצע 5.31 היעדרויות בשנת עבודה (190 ימי עבודה בממוצע). יש לציין שהמחקר נערך בתקופה של מיתון כלכלי והאטה בשוק העבודה ולכן ישנה נטייה לצמצם היעדרויות.
 
בניתוח ברמת הפרט נמצא, כי אותם מורים שמספר היעדרויותיהם בשנת המחקר השנייה היה רב יחסית היו אלה שנעדרו מספר רב של פעמים גם בשנה קודמת, שהיקף תעסוקתם היה רב יחסית, שהיו צעירים יחסית, נשואים ובעלי השכלה לא אקדמית, ולא נשאו בתפקידים בית ספריים. (תרומת נשיאה בתפקידים בבית הספר לניבוי רמת ההיעדרות היתה אף גבוהה מתרומתו של מגזר החינוך.)
השערה שלא אוששה ברת הפרט נוגעת לתרומת מספר הילדים לרמת ההיעדרות.
 
בניתוח ברמת בית הספר נמצא כי בתי ספר שההיעדרויות בהם היו רבות יחסית, היו בתי ספר גדולים יחסית בחינוך היסודי, בתי ספר במגזר הערבי ובתי ספר חדשים יחסית. גורמי הרקע האישיים וגורמי הרקע הבית-ספריים הסבירו בהתאמה כ-50% ו-47% מהשונות בהיעדרות.
לא אוששה ההשערה על הקשר בין שיטת הניהול העצמי לרמת ההיעדרות. אפשר שהעדר הקשר בין ניהול עצמי לרמת ההיעדרות נובע מתנאי יישום תכנית הניהול העצמי בתי הספר בישראל שזכתה להצלחה חלקית בלבד.
 
תוצאות המחקר, המראות כי במידה רבה אפשר לחזות רמת היעדרות של מורים בעזרת מאפייני רקע אישיים וארגוניים, מאפשרות תכנון מדיניות מונעת. ברמת הפרט, לדוגמה, אפשר לגלות התחשבות יתר בבעיות אישיות של מורים צעירים ובבעיות משפחתיות של מורים נשואים,כדי להגביר את היכולת להיות נוכח בעבודה. ברמת הארגון אפשר להנהיג רוטציה בחלוקת תפקידים בבית הספר, כדי לאפשר למספר רב יותר של מורים לשאת בתפקיד מנהלי או פדגוגי, ובכך להגביר את המחויבות ואת הנוכחות בבית הספר. כמו כן, מן הראוי להמשיך לברר מהן הבעיות הייחודיות במגזר החינוך שבו יש נטייה להיעדרות, וכיצד מתקשרות בעיות אלה להתנהגות של היעדרות. בנוסף, יש לעצב מבנה בית-ספרי המבוסס על יחידות קטנות יחסית וכך ליצור אווירה העשויה להשפיע על נראות ועל אחריות הדדית. כמובן, יש לדאוג כי תכניות מניעה המבוססות על מאפייני רקע לא תגלושנה להתייחסות סטראוטיפית לקבוצות ייחודיות של מורים, אלא תענינה על צרכים ייחודיים של יחידים וקבוצות ועל צרכים ארגוניים עקרוניים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya