הגורמים המשפיעים על שימוש במחשב בכתות בגיל הרך

מאת: Suzy Edwards

מקור:

Identifying the factors that influence computer use in the early childhood classroom, Australasian Journal of Educational Technology, 21(2), 192-210.

בשנים האחרונות המחקר בתחום המחשבים בחינוך פחות מתמקד בהשפעות השימוש במחשב על ילדים, ויותר עוסק בסוגיות השורות בהטמעת המחשוב בקרב ילידים צעירים (Clements, 1999).

המיקוד המחקרי החדש הוביל גם לבחינת עמדות המחנכים ומורי הגיל הרך, מידת הביטחון שלהם בתהליך האינטגרציה של מחשבים בכיתתם, וגם יכולתם לאמץ את הטכנולוגיה לגישות פדגוגיות בחינוך של הגיל הרך.

מטרת המחקר הנוכחי לבחון  - מהם הגורמים המשפיעים על שימוש במחשב בחינוך הגיל הרך (גילאים 3-5); ובחינת הנושא על ידי בדיקת הסוגיות הנתפסות כחשובות על ידי המחנכים.

שיטת המחקר

המחקר עצמו נערך בנובמבר 2001, שיטת המחקר היתה איכותנית.

נערכו ראיונות של כשעה עם כל מחנך שהוקלטו ונותחו.

נבדקו 12 מחנכים לגיל הרך מאזור מלבורן, אוסטרליה: 6 מחנכים מגן ילדים ממשלתי לגילאי 4 ומעלה ו-6 מחנכים ממוסדות פרטיים לילדים בגיל 3-5 (יום לימודים ארוך)

לכל מחנך תואר ב.א בחינוך ופחות שנתיים ניסיון בעבודת חינוך, מתוכן נעשה שימוש במחשבים לפחות 8 חודשים.

ל- 10 מחנכים היו מחשבים בכיתות הלימוד, לשניים מהם המחשבים היו ממוקמים במשרדם – במקרים אלה הילדים היו באים לעבוד על המחשב בפיקוחם.

מלבד מורה אחד שעבר קורס יישומי מחשב בסיסי, שאר המורים למדו בכוחות עצמם כיצד להפעיל את המחשב ולא עברו שום הכשרה או קורס להתפתחות מקצועית בנושא שימוש מחשבים בגיל הרך.

ממצאים ודיון

זוהו 9 גורמים מתוך המידע שנאסף, שהמחנכים עצמם העניקו להם דרגת חשיבות גבוהה בבואם להטמיע שימוש במחשבים בכיתות הלימוד שלהם.

ארבעת הגורמים המשמעותיים ביותר היו:

1. הצורך של המחנכים בידע לגבי רכיבי טכנולוגית המחשבים וכיצד יש לעשות בהם שימוש (הן חומרה והן תוכנה)

עבור חלק מהמורים אפילו עצם המודעות לצורך בידע הנ"ל היתה קשורה לאפשרות יישום למידה באמצעות מחשב בכתה. רמת ההבנה והידע של המחנכים קשורה באופן ישיר לרמת הסיכוי שישלבו אותו בכתתם, ולתפוקה שהם מאמינים כי יוכלו למצות מתלמידיהם. ממצא נתמך על ידי Judge ושות' (2004), שמציינים כי אפשרות להתפתחות מקצועית של מחנכים מייצגת למעשה את סוגיית השוויון בקרב ילדים קטנים – היא משפיע באופן ברור האם יזכו ללמידה באמצעות מחשבים או לאו, כיוון שהימצאותם הפיסית בלבד של מחשבים בכיתות לימוד לא מבטיחה למידה משמעותית.

התפתחות מקצועית צריכה לכלול מיומנויות מחשב אך גם את ההקשר החינוכי, כלומר כיצד ניתן לאמץ את המחשב למיומנויות משחק הנדרשות בתוכניות הלימודים לגיל הרך.

2. מבחר תוכנות שיעמדו לרשותם לצורך שימוש בכיתות הלימוד, המתאימות לצרכי הלמידה ורמת ההתפתחות של ילדים בגיל הרך

גורם זה קשור בגורם הראשון, כיוון שהמורים הסבירו שיכולתם לבחור תוכנות ממילא קשור במידת היכרותם את יכולות המחשב העומד לרשותם.

המחנכים מצפים מהתוכנה אפשרות לאינטראקציה של הילדים (ולא שיהיו מגיבים סבילים בלבד). כמו כן המחנכים מבקשים תוכנות שיתאימו הן לרמות התפתחות של הילדים והן לג'נדר.

3. גישה לטכנולוגיה עכשווית ואמינה (הן חומרה והן תוכנה)

למרות שגורם זה נראה מובן מאליו, מסתבר שהמחנכים מצאו עצמם במצבים רבים של תסכול כתוצאה ממחשב שפעילותו "נתקעה" או שעבד לאט מדי, מה שגרם לבזבוז של זמן למידה יקר.

בנוסף למחנכים חשובים עזרים נלווים כמו סורק, נדפסת ומצלמה דיגיטלית כדי להשלים את חווית הלמידה של הילדים, מעבר למה שמספקות התוכנות המסחריות.

4. שיקול דעת אקטיבי לגבי מיקומו של המחשב בסביבת הלימוד

במקרים בהם המחשב לא היה ממוקם בכיתה, נדרשו מבוגרים נוספים שיסייעו למחנך לפקח על השימוש במחשב שעשו הילדים, ועבור נבדק אחד המשמעות היתה שינוע פיסי של עמדת המחשב בכל פעם מחדש ממשרדו אל מרחב הלמידה. מצב שכזה גורם לשחיקה וחוסר מוטיבציה של המחנך לעשות שימוש במחשב לצרכי למידה.

למיקום המחשב יש חשיבות רבה בנוחות ורמת ההיענות לעשות בו שימוש מצד המחנכים. כאשר יש כמה מחשבים בכתה, יש לשקול סידור אופטימלי שלהם וקירבה שלהם לפינת הספרים למשל ולא בסמוך לדלת.

בעלי חשיבות נמוכה יותר היו 5 הגורמים הבאים (לגביהם המחברת אינה מפרטת):

5. הצורך ללמד ילדים כיצד להשתמש במחשב והאביזרים הנלווים אליו

6. תמיכה בילדים לעבוד בשיתוף פעולה בעת שימוש במחשב

7. שיקול דעת לגבי שימוש במחשבים בהקשר רחב יותר במסגרת תכנית הלימודים

8. סיוע לילדים לשתף ו/או לעבוד בתורות בזמן השימוש במחשב

9. לוודא כי לילדים יש את הכישורים המוטוריים הנדרשים לצורך שימוש במחשב

 

מקורות מצוטטים:

Judge, S., Puckett, K. & Cabuk, B. (2004). Digital equity: New findings from the early childhood longitudinal study. Journal of Research on Technology in Education, 36(4), 383-396

Clements, D. (1999). Young children and technology. Washington, DC: American Association of the Advancement of Science.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya