דפוסי השתתפות סטודנטים בפורומים בקורסים אקדמיים מקוונים

מקור: מחקר שנערך בהדרכת פרופסור רפי נחמיאס, אוניברסיטת תל אביב, ביה"ס לחינוך

 

במסגרת תקשוב ההוראה וכפועל יוצא של מאפייני הרשת, צמחו שני מודלים פדגוגיים. האחד מבוסס על פרסום והפצת מידע והשני מבוסס על למידה שיתופית ואינטראקציה. הכלי המרכזי המאפשר לקיים את המודל השני הוא הפורום. מתוך מחקרים בעולם עולה כי לפורומים פוטנציאל רב לשיפור האיכות והעילות של ההוראה והלמידה.
המחקר הנוכחי נועד לבדוק האם פוטנציאל זה אכן ממומש, וזאת באמצעות בחינת דפוסי ההשתתפות של הסטודנטים בפורומים בקורסים אקדמיים מקוונים המהווים חלק מפרויקט רחב היקף של שילוב האינטרנט בהוראה. המחקר בוחן את דפוסי ההשתתפות בפורומים מארבעה היבטים:

בחינת דפוסי התנהגות שונים של רמת השתתפות בפורומים באמצעות שני מדדים:

א. היקף ההשתתפות – אחוז הסטודנטים המשתתפים בפורום מתוך כלל הרשומים לקורס.

ב. עוצמת ההשתתפות – ממוצע מספר הודעות לסטודנט בפורום בסמסטר אחד.

הגורמים המשפיעים על רמת ההשתתפות. מידת השימוש בפורומים כסביבה דמוקרטית לסטודנטים. התפתחות דפוסי ההשתתפות לאורך זמן.
נתוני המחקר נאספו מתחילת הלימודים בסמסטר א' ועד חודש לאחר סוף שנת הלימודים בסמסטר ב' בשנת תשס"א. משך איסוף הנתונים נקבע מתחילת הסמסטר ועד לחודש לאחר סיומו וזאת כדי לבחון את פעילות ההשתתפות בפורומים גם בתקופת בחינות סוף הסמסטר.

 

הממצאים המרכזיים שעולים מהמחקר הם:

1. מתוך 262 אתרי הקורסים שפעלו ופועלים במסגרת פרויקט V IRTUAL TAU, באוניברסיטת תל אביב נמצאו רק 34 קורסים (13.2%) שעונים לקריטריון של קורס בעל פורום פעיל – קורס בו מספר ההודעות הכולל בפורומים עולה על מחצית מספר התלמידים (פירושו של דבר שרק מרצים מעטים בחרו להשתמש בהוראה באמצעות הפורומים כחלק מאתר הקורס הוירטואלי).

2. רמת ההשתתפות של הסטודנטים בקורסים בהם היה פורום פעיל, הייתה דלילה: הן בהיקף ההשתתפות (רק כמחצית מהסטודנטים השתתפו) והן בעוצמת ההשתתפות (בממוצע כחמש הודעות בסמסטר לסטודנט משתתף).

במחקר נמצאה שונות בין אתרי הקורסים ברמת ההשתתפות (היקף ועוצמת ההשתתפות) של הסטודנטים בפורומים. שונות זו נמצאה קשורה למספר גורמים. במחקר נמצא כי רמת ההשתתפות גבוהה יותר בקורסים בהם המרצים משתתפים בפורום מאשר בקורסים בהם אין השתתפות מרצים, וככל שהם יותר פעילים כך גם הסטודנטים. נמצא כי רמת ההשתתפות של הסטודנטים גבוהה יותר בקורסים שנלמדו במסגרת התואר השני מאשר בקורסים לתואר ראשון. רמת ההשתתפות גבוהה יותר בקורסים בהם מתקיימת הנחייה, ובעיקר כאשר ההנחיה מתבצעת בשילוב בין מרצה וסטודנט בפורום, והיא משמעותית יותר כצפוי, כאשר בקורס יש דרישת חובת השתתפות בפורום, וכאשר ניתן תגמול עבור השתתפות. נמצא כי גודל הקורס ומשכו השפיעו על עוצמת ההשתתפות של הסטודנטים, אולם לא נמצאו כגורמים המשפיעים על היקף ההשתתפות.
במחקר נמצא כי הפורום מהווה סביבה בה קיימת שוויונית די גבוהה בתרומת ההודעות לסטודנטים המשתתפים בו: מרבית השיח בפורום נתרם על ידי רוב הסטודנטים שהשתתפו בפורום. אולם כאשר מתייחסים אל אוכלוסיית כל הנרשמים לקורס ולא רק לאוכלוסיית המשתתפים בפורום, השתנתה המגמה, ומרבית השיח בפורום נתרם על ידי פחות ממחצית מכלל הנרשמים לקורס.

 

מהמחקר הנוכחי עולות מספר מסקנות:

ניתן לזהות סימנים ראשונים ברורים, אם כי מעטים, של קורסים המממשים את הפוטנציאל הגלום בכלי רב עוצמה זה. מימוש הפוטנציאל המתבטא בעצם השימוש בפורום כחלק אינטגראלי של הקורס, אינו מובן מאליו, לא עבור המרצים ולא עבור הסטודנטים: רק מרצים מעטים יחסית בחרו להשתמש בהוראה באמצעות הפורומים כחלק מאתר הקורס הוירטואלי, ורק כמחצית הסטודנטים השתתפו בפורום באופן פעיל. סביר להניח, כי שכיחות שימוש נכונה נעוצה בעובדה כי זו הייתה השנה הראשונה לפעולתו של הפרויקט, וכי חלק מן המרצים והסטודנטים עדיין נמצאים בתהליך הטמעה ולמידה של אופן השימוש בסביבת העבודה החדשה ובכליה.
סביר להניח כי הקושי של המרצה מקורו בכך ששימוש והפעלת פורומים מחייבים שינוי בשיטות ההוראה ולכך נדרשת השקעת משאבים ניכרת, המתבטאת בין היתר בשינוי מבנה הקורס, שינוי במטלות ובפעילויות ושינוי בשיטת ההערכה של הסטודנטים. הקושי של הסטודנט להשתתף בפורום נובע מחוסר ניסיון, חוסר בשלות ומוכנות ללמידה אקטיבית, חוסר מוטיבציה, מחסור בזמן ותפיסה לגבי החשיבות המעטה שמייחס המרצה להשתתפות בפורום. הממצאים מעידים על כך שלפחות בשלבים הראשונים בתהליך ההטמעה של השימוש בפורומים בקורסים אקדמאיים חשוב כי ההשתתפות (לפחות בחלק מן הפורומים) תהיה חובה ותהווה מרכיב משמותי בהערכת הישגי הסטודנט בקורס.

 

כדי להגביר את רמת ההשתתפות של הסטודנטים, מן הראוי שהמרצה ישתתף אף הוא בפורום, שהסטודנטים ישולבו בהנחיית הפורום, שכל סטודנט שמשתתף יקבל משוב להודעתו הן מן המרצה והן מחבריו לכיתה. בנייה כזו של מטלות תגביר את מידת האינטראקטיביות והדינאמיות של הפורום, תגביר את רמת העניין בפורום ולכן גם תעלה את רמת ההשתתפות ושביעות הרצון מהשתתפות בפורום.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya