דילמות אתיות בהוראה ובסיעוד: המקרה הישראלי

 מקור וקרדיט:
 
Shapira-Lishchinsky, O. (2010). Ethical dilemmas in teaching and nursing: the Israeli case, Oxford Review of Education, 1-18, iFirst Article.
דילמות אתיות בהוראה ובסיעוד: המקרה הישראלי
מילות מפתח: אתיקה,
 
המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת  
 
אתיקה נשענת על דיספוזיציות של בני אדם, עמדות והתנהגויות ובהן הערכה, בחירה ופעולה, ומתעניינת בפעולות הרצויות במונחים של קשרים ואחריות לגבי הזולת (Norberg & Johansson, 2007). דילמה אתית נתפשת כשיח פנימי של אדם עם עצמו ביחס לאפשרות אחת או שתיים שניתן לאמץ בעניין/במצב נתון (Kopala & Burkhart, 2005, Wolf & Zuzelo, 2006). למרות שמורות ואחיות עשויות לתפוס לפעמים דילמות אתיות כמצויות מחוץ לתפישת התפקיד הפורמלי שלהן, העיסוק בדילמות מסוג זה משולב בכל אחת מדיסציפלינות אלה (Carr, 1999). מאידך גיסא, הטיפול בדילמות אתיות קשה ביותר בשני תחומים אלה שכן הוא דורש סוג של רגישות, התנסות ושיפוט מעודן שאינם ניתנים לרכישה באמצעות ידע טכני.המאמר חוקר את הגישה הקיימת בשני המקצועות, הוראה וסיעוד, להתמודדות עם דילמות אתיות תוך השוואה ביניהם.
הספרות המתייחסת לדילמות אתיות בהוראה מונה דילמות בתחומים שונים: המתח בין התייחסות אכפתית לאחרים לבין עמידה בקודים פורמליים, המתח בין הקניית ערכים לבין הספק של ידע הנדרש על פי הקוריקולום או המתח בין סדר היום של בית הספר לבין זה של משפחת התלמיד. גם אחיות ניצבות בפני דילמות אתיות שונות. למשל, בחירה בפעולה או בטיפול שעלול לפגוע או להזיק למטופל היא דילמה אתית. דילמות אלה מיוחסות לאיוש לא מתאים, לחלוקת תקציבים שגויה, או לקבלת החלטות טיפוליות שעומדות בסתירה לרצון החולה ו/או משפחתו.
מה נמצא במחקר?
במחקר נמצא דמיון רב בדילמות האתיות בשני המקצועות. הממצאים העלו חמש קטגוריות של דילמות של מורים ושל אחיות; ואלה מתחלקות לתת-קטגוריות:
א.      אכפתיות ודאגה לצורכי הזולת לעומת עמידה בקודים פורמליים :
1. נאמנות קולגיאלית לעומת דיווח על התנהגות לא נאותה;
 2. רווחת התלמיד/החולה לעומת חוקי הארגון;
3. קודים ערכים כלליים (רק מורים) לעומת קידום ידע;
 4. שמירה על פרטיות החולה(גבר רוחץ גבר)/התלמיד לעומת מדיניות בית החולים/ביה"ס.
ב.      תהליך הוגן לעומת תוצר הוגן:
1.      צדק פרוצדוראלי לעומת צדק חלוקתי;
2.      גישה של שוויון זכויות לעומת גישה מפלה.
         ג.  סדר יום של הארגון לעומת סדר יום של המשפחה:
           1. נורמות ארגוניות לעומת נורמות של תלמיד/חולה בבית;
           2. החובה לומר אמת לעומת הגנה על תלמיד/חולה מפני פגיעה.
ד.אוטונומיה לעומת נאמנות פרופסיונאלית:
1.      סדר יום אישי לעומת סדר יום של הממונה;
2.      העדפה אישית לעומת מתן דוגמה.
ה.                   אמונות דתיות לעומת מדיניות ארגונית.
סיכום
תוצאות המחקר באשר לדמיון הרב בין דילמות אתיות של מורים ושל אחיות בישראל מצביעות על כך שדאגה לרווחת הזולת (התלמידים/החולים) היא אחד הערכים החשובים ביותר בקרב העובדים העוסקים בקבלת החלטת אתיות. כתוצאה מכך הקשר המקובל ביותר המדווח בסיפוריהם במחקר הוא מורה/אחות – תלמיד/חולה. המחקר מצביע על כך שהן למורים והן לאחיות חסרים כלים מספקים להתמודדות עם דילמות אתיות העולות במהלך עבודתם. הבהרה של תחומי האחריות וחיזוק הסטאטוס עשויים לשפר את היכולות בתחום זה.
מזווית ראיה תיאורטית הקטגוריזציה של הדילמות במונחים של מתח בין ערכים מאירה ערכים ייחודיים לכל פרופסיה כמו גם עמדות ותפישות ביחס לנושאים אתיים.
מזווית ראיה פרקטית המחקר מצביע על החשיבות של מתן קורסים על דילמות אתיות בבתי ספר ובאוניברסיטאות, וכן גם לסטודנטים בפרופסיות נוספות, שכן אינטראקציות בין אישיות הם חלק בלתי נפרד של כל מעמד ומקצוע.
ידע אתי הוא כוח( Campbell, 2006). כרגע, לא למורים ולא לאחיות יש נתיב שבו הם יכולים לשקול ממדים אתיים של עבודתם. כך שיש צורך ליצור תוכניות חינוך כחלק אינטגראלי של התפתחות מקצועית במקום העבודה. הדבר יספק ידע אתי שמורים ואחיות זקוקים לו כדי להתמודד בהצלחה עם דילמות אתיות.
ביבליוגרפיה
Campbell, E. (2006). Ethical knowledge in teaching: a moral imperative of professionalism, Education Canada, 46(4), 32-35.
Carr, D. (1999). Professional education and professional ethics, Journal of Applied Philosophy, 16(1), 33-46.
Kopala, B., & Burkhart, L. (2005). Ethical dilemma and moral distress: proposed new NANDA diagnoses, International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 16(1), 3-13.
Norberg, K., & Johansson, O. (2007). Ethical dilemmas of Swedish school leaders, Educational Management Administration & Leadership, 35(2), 277-294.
Wolf, Z.R., & Zuzelo, P.R. (2006). 'Never again' stories of nurses: dilemmas in nursing practice, Qualitative Health Research, 16(9), 1191-1206.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה
Campbell, E. (2006). Ethical knowledge in teaching: a moral imperative of professionalism, Education Canada, 46(4), 32-35.
Carr, D. (1999). Professional education and professional ethics, Journal of Applied Philosophy, 16(1), 33-46.
Kopala, B., & Burkhart, L. (2005). Ethical dilemma and moral distress: proposed new NANDA diagnoses, International Journal of Nursing Terminologies and Classifications, 16(1), 3-13.
Norberg, K., & Johansson, O. (2007). Ethical dilemmas of Swedish school leaders, Educational Management Administration & Leadership, 35(2), 277-294.
Wolf, Z.R., & Zuzelo, P.R. (2006). ‘Never again’ stories of nurses: dilemmas in nursing practice, Qualitative Health Research, 16(9), 1191-1206.

yyya